ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพร วิมลเก็จ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
2 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
3 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
4 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
5 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
6 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
7 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
8 ธีรพร ชินชัย 6
9 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
10 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
11 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
12 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
13 กมล สกุลวิระ 6
14 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
15 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
16 อลงกร อมรศิลป์ 6
17 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
18 สันนิภา สุรทัตต์ 6
19 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
20 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
21 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
22 จินตนา จิรถาวร 6
23 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
24 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
25 ยง ภู่วรวรรณ 6
26 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
27 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
28 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
29 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
30 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
31 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
32 อิศรางค์ นุชประยูร 6
33 ทายาท ดีสุดจิต 6
34 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 5
35 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
36 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
37 บดี ธนะมั่น 3
38 อัญชลี สงวนตระกูล 3
39 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
40 Thosaporn Wimonkej 2
41 อานนท์ วรยิ่งยง 2
42 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
43 Thosporn Vimolket 1
44 Wiroj Jiamjarasrangsi 1
45 เจนวิทย์ ศรพรหม 1
46 Unchalee Sa-nguantrakul 1
47 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
48 วิชัย เอกพลากร 1
49 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
50 ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 1
51 มานัส มงคลสุข 1
52 ชนกพร ตันวัฒนานนท์ 1
53 จรัส โชคสุวรรณกิจ 1
54 อู่ทอง นามวงษ์ 1
55 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
56 เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์, 2508- 1
57 นิพา ศรีช้าง 1
58 ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 1
59 อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ 1
60 วันเพ็ญ เทียนเพลิง 1
61 สรันยา เฮงพระพรหม 1
62 เบญจพร จิตรหาญ 1
63 อาภรณ์ ดีศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2549 2
5 2546 3
6 2544 2
7 2543 1
8 2542 1
9 2540 1
10 2539 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ต้นทุนประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประหว่างการใช้เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและการใช้ฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2549
5 วิเคราะห์ต้นทุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการบำบัด และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนส่งออกนอกโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
6 ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2546
7 ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
9 การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังระหว่างการตรวจทุกปีกับการตรวจตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
10 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544
11 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน โรงพยาบาลราชานุกูล
ปี พ.ศ. 2543
12 ข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต้องการ เพื่อประกอบการเลือกโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก
ปี พ.ศ. 2542
13 ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
14 การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
15 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด