ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพร วิมลเก็จ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบกาญจน์ ทองประสม 6
2 อภิวัฒน์ มุทิรางกูร 6
3 จินตนา จิรถาวร 6
4 สุชีรา ฉัตรเพริดพราย 6
5 ปิยะศักดิ์ ชะอุ่มพฤกษ์ 6
6 กมล สกุลวิระ 6
7 จุฑาทิพย์ เขียวเจริญ 6
8 รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช 6
9 สันนิภา สุรทัตต์ 6
10 อิศรางค์ นุชประยูร 6
11 ทายาท ดีสุดจิต 6
12 ยง ภู่วรวรรณ 6
13 วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 6
14 ไพโรจน์ โชติวิทยธารากร 6
15 อภิชัย คงพัฒนะโยธิน 6
16 ศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 6
17 รุจิภัตต์ สำราญสำรวจกิจ 6
18 นวพรรณ จารุรักษ์ 6
19 อลงกร อมรศิลป์ 6
20 พรรณทิพา ฉัตรชาตรี 6
21 พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 6
22 วนิดา นพพรพันธุ์ 6
23 อภิรดี เทียมบุญเลิศ 6
24 คณิศักดิ์ อรวีระกุล 6
25 ศิริวรรณ วนานุกูล 6
26 เผด็จ สิริยะเสถียร 6
27 สิทธิศักดิ์ หรรษาเวก 6
28 พงษ์พีระ สุวรรณกูล 6
29 วิโรจน์ พงษ์พันธุ์เลิศ 6
30 ไพศาล เวชชพิพัฒน์ 6
31 ธีรพร ชินชัย 6
32 ณัฏฐิยา หิรัญกาญจน์ 6
33 สุรางค์ ไตรธีระประภาพ 6
34 วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี 5
35 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์ 5
36 วันเพ็ญ ชัยคำภา 4
37 บดี ธนะมั่น 3
38 อัญชลี สงวนตระกูล 3
39 พรชัย สิทธิศรัณย์กุล 2
40 อานนท์ วรยิ่งยง 2
41 Thosaporn Wimonkej 2
42 สุวิมล สรรพวัฒน์ 2
43 จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์ 1
44 เสาวลักษณ์ ช่างสมบูรณ์, 2508- 1
45 นิพา ศรีช้าง 1
46 อู่ทอง นามวงษ์ 1
47 ปิยวรรณ ค้ำพันธุ์ 1
48 วันเพ็ญ เทียนเพลิง 1
49 สรันยา เฮงพระพรหม 1
50 เบญจพร จิตรหาญ 1
51 อนุพันธ์ สุวรรณพันธ์ 1
52 วิชัย เอกพลากร 1
53 ศุภขจี แสงเรืองอ่อน 1
54 เจนวิทย์ ศรพรหม 1
55 ชนกพร ตันวัฒนานนท์ 1
56 อาภรณ์ ดีศิริ 1
57 จรัส โชคสุวรรณกิจ 1
58 Wiroj Jiamjarasrangsi 1
59 Thosporn Vimolket 1
60 มานัส มงคลสุข 1
61 สมรัตน์ เลิศมหาฤทธิ์ 1
62 Unchalee Sa-nguantrakul 1
63 ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2549 2
5 2546 3
6 2544 2
7 2543 1
8 2542 1
9 2540 1
10 2539 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ต้นทุนประสิทธิผลโปรแกรมการลดน้ำหนักสำหรับวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกินมาตรฐานและโรคอ้วนในจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2552
2 การศึกษาประสิทธิผล และต้นทุนของการตรวจคัดกรองภาวะก่อนเบาหวานโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยและภาวะไขมันในเลือดสูงในประชากรไทย
ปี พ.ศ. 2551
3 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุน-ประสิทธิผล ของเครื่องมือตรวจคัดกรองภาวะไขมันในเลือดผิดปกติในประชากรวัยแรงงานที่มารับการตรวจร่างกายประจำปีโดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
4 การประเมินทางเศรษฐศาสตร์ของการควบคุมคุณภาพเครื่องเอกซเรย์ทั่วไประหว่างการใช้เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอลและการใช้ฟิล์ม
ปี พ.ศ. 2549
5 วิเคราะห์ต้นทุนการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยผ่านการบำบัด และการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อโดยไม่ผ่านการบำบัด ก่อนส่งออกนอกโรงพยาบาล : กรณีศึกษาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
6 ต้นทุนการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของสถานีอนามัยในจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2549
ปี พ.ศ. 2546
7 ต้นทุนต่อหน่วยของระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าภายใต้ชุดโครงการ การศึกษาระบบบริการสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า
8 อัตราชุกและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อวัณโรคในบุคลากรของโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
9 การศึกษาเปรียบเทียบความคุ้มค่าของการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการในเขตกรุงเทพมหานครตามระเบียบกระทรวงการคลังระหว่างการตรวจทุกปีกับการตรวจตามราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2544
10 การวิเคราะห์ต้นทุน-ประสิทธิผลของการเฝ้าระวังด้านจุลชีววิทยาในงานสุขาภิบาลอาหารโดยใช้ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (เอสไอ-2) ณ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2544
11 การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยบริการผู้ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์ฝึกอาชีพบางพูน โรงพยาบาลราชานุกูล
ปี พ.ศ. 2543
12 ข้อมูลข่าวสารด้านคุณภาพของโรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนที่มารับบริการ แผนกผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลต้องการ เพื่อประกอบการเลือกโรงพยาบาลคู่สัญญาหลัก
ปี พ.ศ. 2542
13 ความรู้ เจตคติ ค่านิยม ความเชื่อและการรับรู้ กับพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในชุมชนแออัด เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2540
14 การเจริญเติบโต พัฒนาการ ภาวะสุขภาพ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องในเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2539
15 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในช่วง 2 ปีแรกของโครงการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่-ลูกในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด