ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทศพร ทองเที่ยง
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธิติมา วงษ์ชีรี 8
2 วาสนา คำกวน 4
3 วาสนา มานิช 4
4 อภัชรา เมืองคำ 4
5 ประสาทพร สมิตะมาน 4
6 มนัญญา เพียรเจริญ 3
7 จิระพันธุ์ เนื่องจากนิล 3
8 สุเมธ ท่านเจริญ 3
9 สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล 2
10 พรรณปพร กองแก้ว 2
11 วิศรา ไชยสาลี 2
12 ระพีพร แพงไพรี 2
13 วรากร รัตนอารีกุล 2
14 วัลลภา บูรณะสุวรรณ์ 2
15 ประชิน บัวทอง 2
16 ศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม 2
17 ปิยาภา บุนนาค 2
18 ไกรศิลา กานนท์ 2
19 รัฐพล สวัสดี 2
20 สุพรรณี ฉายะบุตร 2
21 ภาวิณี พัฒนจันทร์ 2
22 นฤมล จียโชค 2
23 จรินทร สมภู่ 2
24 ทรงพล คูณศรีสุข 2
25 Todsaporn Thongthieng 2
26 พิทักษ์ อาจคุ้มวงศ์ 2
27 ชยาภรณ์ สิทธิสันติ์ 2
28 เอกณัฏฐ์ กระจ่างธิมาพร 2
29 กชกร กองแก้ว 2
30 ศศิธร สุวรรณเทพ 2
31 อิทธิชัย รัตนถาวร 1
32 อรวรรณ ดวงภักดี 1
33 สุภาวดี รุจิอาจ 1
34 ประทักษ์ สวัสดิ์ผล 1
35 ปรีชา รอดอิ่ม 1
36 สุชาติ เพริดพริ้ง 1
37 ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน 1
38 รพีพรรณ หิดกำปัง 1
39 พิษณุ อินปา 1
40 ปิยทัศน์ ทองไตรภพ 1
41 จิราภรณ์ วงษ์เกิด 1
42 อรรณพ นพรัตน์ 1
43 ธวัช เสียงลือชา 1
44 สมศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ 1
45 Prasartporn Smitamana 1
46 สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ 1
47 จิตรวดี คมเดช 1
48 บัญญัติ เล็กประเสริฐ 1
49 ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์ 1
50 พิเชฏฐ์ ลิ่มวชิรานันต์ 1
51 มลฤดี เพ็งสง่า 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2553 3
3 2552 1
4 2551 5
5 2550 4
6 2549 1
7 2544 2
8 2543 1
9 2541 1
10 2540 1
11 2539 1
12 2538 1
13 2535 1
14 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การวิจัยเพื่อการพัฒนาระบบการเกษตรชานเมืองอย่างยั่งยืนเพื่อการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของเกษตรกรในเขตฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2553
2 การบ่งชี้ปัจจัยและการจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
3 การบ่งชี้ปัจจัยและการจัดการพื้นที่ปลูกเพื่อการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ของเกษตรกรในพื้นที่ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
4 การผลิตสตรอเบอรี่ภายในโรงเรือนพลาสติกในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2552
5 รูปแบบการแก้ไขปัญหาน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์ในเด็กอายุ 1-5 ปี ในพื้นที่บ้านหนองน่าน ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2551
6 การประสานงานและติดตามกิจกรรมในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ปี 2550
7 ระบบการผลิตสตรอเบอรี่ที่เหมาะสม ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมที่แตกต่าง สำหรับพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย
8 ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก ปีที่ 3
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก : ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ [50]
10 ศึกษาพันธุ์ข้าวไร่กับการมีส่วนร่วมในการคัดเลือกพันธุ์ และวิธีการจัดการแปลงข้าวไร่ของเกษตรกร เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงในพื้นที่โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
ปี พ.ศ. 2550
11 ศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์และธรรมชาติวิทยา พื้นที่ภาคตะวันตก ปีที่ 2
12 การประสานงานและติดตามกิจกรรมในพื้นที่ อ.นาแห้ว จ.เลย ปี 2550
13 การศึกษาเพื่อพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก : ด้านอุตสาหกรรม พลังงาน การศึกษา และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
14 บทบาทเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดราชบุรีต่อการบูรณาการอาชีพการเลี้ยงโคนม กรณีศึกษา : ชุมชน หุบมะกล่ำ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี (ระยะที่ 3) (โครงการบูรณาการ)
ปี พ.ศ. 2549
15 การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่และการตรวจสอบลูกผสมด้วยอณูโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2544
16 การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่และการตรวจสอบลูกผสมด้วยอณูโมเลกุล
17 การปรับปรุงพันธุ์สตรอเบอรี่และการตรวจสอบลูกผสมด้วยอณูโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2543
18 การสังเคราะห์เทคโนโลยีในระบบกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสตรอเบอรี่ : รายงานการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรม ฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2541
19 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของ Trichoderma harzianum isolate M4 ในดินบริเวณรอบรากและความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคเหี่ยวของสตรอเบอรี่ในสภาพแปลงทดลอง
ปี พ.ศ. 2540
20 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงประชากรของเชื้อราในดินบริเวณรอบรากสตรอเบอรี่และความสัมพันธ์ระหว่างเชื้อรา Phytopthora cactorum และ Antagonist ในสภาพแปลงทดลอง
ปี พ.ศ. 2539
21 การทดสอบพันธุ์สตรอเบอรี่เพื่อใช้ในการแปรรูประบบอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2538
22 การศึกษาสภาพการผลิตสตรอเบอรี่เพื่ออุตสาหกรรมแปรรูปและการส่งออก : รายงาน
ปี พ.ศ. 2535
23 โรคผลเน่าหลังการเก็บเกี่ยว ของกล้วยหอมที่เกิดจากเชื้อรา Colletotrichum musae (Berk & Curt.) Arx และการควบคุมโรคเพื่อการส่งออก