ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวี ตันฆศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Tunkasiri,T.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 27
2 กมลพรรณ เพ็งพัด 18
3 จีระพงษ์ ตันตระกูล 17
4 วันดี ธรรมจารี 15
5 วิม เหนือเพ็ง 15
6 สุพล อนันตา 14
7 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 12
8 Tawee Tunkasiri 11
9 ศ. เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ 8
10 สมนึก ศิริสุนทร 8
11 สุขุม อิสเสงี่ยม 7
12 Pengpat,K. 6
13 Rujijanagul,G. 6
14 อนุชา วัชระภาสร 5
15 Gobwute Rujijanagul 5
16 อานนท์ ชัยพานิช 5
17 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 5
18 Jerapong Tontrakoon 4
19 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
20 สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ 4
21 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 3
22 Wim Nhuapeng 3
23 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 3
24 วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์ 3
25 วันดี อ่อนเรียบร้อย 2
26 วิมล ไสยสมบัติ 2
27 สิทธิพร บุณยนิตย์ 2
28 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
29 ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 2
30 Narin Sirikulrat 2
31 รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
32 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
33 รศ.ดร.สุพล อนันตา 2
34 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
35 Wandee Thamjaree 2
36 สามารถ คงทวีเลิศ 2
37 กัลณกา สาธิตธาดา 2
38 สุวิทย์ ชัยสุพรรณ 2
39 Samart Kongtaweelert 2
40 พงษ์เทพ อากรสกุล 2
41 Suwit Chaisupun 2
42 Somnuk Sirisoonthorn 2
43 Sukon Phanichphant 2
44 โกเมน ปาปะโล 1
45 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
46 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
47 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
48 W.Hong Shinghai 1
49 รศ.ดร.ยู เหลียงเติ้ง 1
50 Sukum Eitssayeam 1
51 Kamonpan Pengpat 1
52 Ye Qin 1
53 Phatungthane,T. 1
54 Lertcumfu,N. 1
55 โกเมน ปาปะโถ 1
56 Rattikorn Yimnirun 1
57 Cótica,L.F. 1
58 P. Yongsiri 1
59 Sutjarittangtham,K. 1
60 Bhalla,A.S. 1
61 Guo,R. 1
62 Papato,K. 1
63 Panya Srichandr 1
64 นิยม บุญถนอม 1
65 บรรจบ ยศสมบัติ 1
66 Banchob Yotsombat 1
67 Sripen Towta 1
68 ศรีเพ็ญ ท้าวตา 1
69 Supon Ananta 1
70 สมชาย ทองเต็ม 1
71 Somchai Thongtem 1
72 Prasak Thavornyutikarn 1
73 พิทักษ์ อยู่ดี 1
74 Aree Thanaboonsombut 1
75 นฤพร วณีสอน 1
76 ภาคภูมิ จารุภูมิ 1
77 อารี ธนบุญสมบัติ 1
78 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
79 วิชิต ศิริโชติ 1
80 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
81 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
82 Parkpoom Jalupoom 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 2
3 2555 12
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 17
7 2551 14
8 2550 11
9 2549 9
10 2548 8
11 2547 14
12 2546 11
13 2545 9
14 2544 1
15 2543 5
16 2542 2
17 2540 1
18 2539 2
19 2538 1
20 2537 3
21 2536 1
22 2527 1
23 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Dielectric properties of Ga2O3-doped barium iron niobate ceramics
2 Dielectric and impedance measurements on (1-x)Ba(Fe1/2Ta1/2) O3-xBa(Zn1/3Ta2/3)O3 ceramics
3 Electrical properties of BZT/mullite ceramic composites
ปี พ.ศ. 2556
4 สมบัติเชิงกลและสมบัติพิโซอิเล็กตริกของวัสดุผสมแบบ 0-0-3 ระหว่างเซรามิกไร้สารตะกั่ว/เซรามิกขนาดอนุภาคนาโน/อีพ็อกซีเรซิน
5 Dielectric dispersion and impedance spectroscopy of B3+-doped Ba(Ti0.9Sn0.1)O3 ceramics
ปี พ.ศ. 2555
6 Physical properties and bioactivity of nanocrystalline hydroxyapatite synthesized by a co-precipitation route
7 Dielectric properties of strontium iron holmium niobate ceramics
8 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites ( Conference Paper
9 Study of mechanical properties of magnesium oxide doped alumina (Al 2O 3) and yttria stabilized zirconia (YSZ) composite for medical applications
10 Dielectric properties of strontium iron holmium niobate ceramics ( Article in press
11 Physical properties and bioactivity of nanocrystalline hydroxyapatite synthesized by a co-precipitation route ( Article in press
12 Microstructures and dielectric relaxation behaviors of pure and tellurium doped CaCu 3Ti 4O 12 ceramics prepared via vibro-milling method
13 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
14 โครงการวัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิกอนคาร์ไบด์ และอีพ็อกซีเรซิน
15 โครงการการเตรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์โดยการเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์
16 Preparation and dielectric properties of barium iron niobate by molten-salt synthesis
17 Study of strontium ferrites substituted by lanthanum on the structural and magnetic properties
ปี พ.ศ. 2554
18 Phase transition behavior in (1 - X)PZT-xBiAlO3 ceramics
ปี พ.ศ. 2553
19 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
20 การเตรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์โดยการเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์
21 สมบัติเชิงกลและสมบัติพิโซอิเล็กตริกของวัสดุผสมแบบ 0-0-3 ระหว่างเซรามิกไร้สารตะกั่ว/เซรามิกขนาดอนุภาคนาโน/อีพ็อกซีเรซิน /
ปี พ.ศ. 2552
22 Erratum: Effect of rare-earth (Re = La, Nd, Ce and Gd) doping on the doping piezoelectric of PZT (52:48) ceramics (International Journal of Modern Physics B (2007) 21:26 (4549-4559)) ( Erratum )
23 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
24 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
25 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
26 วัสดุผสมชีวภาพเพื่อประยุกต์ในทางการแพทย์
27 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
28 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
29 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
30 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
31 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
32 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
33 ยางรถยนต์ที่มีแรงต้านในการหมุนต่ำโดยการเติมสารเจือที่มีขนาดอนุภาคระดับนาโนเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์
34 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์ (ระยะที่ 2)
35 เครื่องตรวจจับน้ำหนักยานพาหนะแบบฉลาด
36 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ (ระยะที่ 2)
37 การประดิษฐ์ผิวเคลือบเลนส์ต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์
38 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอร์รอฟไกด์เชิงซ้อน ที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ ของสารประกอบเลดซิงค์ในโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบต เป็นองค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2551
39 Fabrication of 0-3 non-lead based piezoceramic/polymer composites using suction technique
40 Editorial message ( Editorial )
41 Fabrication of barium zirconium titanate ceramics using ultrasonic ball milling technique
42 การพัฒนาวัสดุนาโนเพื่อใช้ในทางการแพทย์
43 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
44 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
45 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
46 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ
47 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ
48 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
49 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
50 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
51 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
52 วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิคอนคาร์ไบด์และอีพ็อกซีเรซิน
ปี พ.ศ. 2550
53 Characterization and properties of Sb-doped BaTi O3 powders
54 Dielectric properties and phase transition of polycrystalline lead zirconate titanate-lead cobalt niobate
55 Effect of rare-earth (RE = La, Nd, Ce and Gd) doping on the piezoelectric of PZT(52:48) ceramics
56 Design considerations for aural vital signs using PZT piezoelectric ceramics sensor based on the computerization method
57 เลดแลนทานัมเซอร์โคเนตติตาเนตค่าสัมประสิทธิ์ทางพิโซสูง
58 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
59 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
60 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
61 โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
62 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
63 การพัฒนาวัสดุผสมใหม่มาใช้ในงานโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
64 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
65 Preparation and Properties of Lead-free NKN Piezoelectric Ceramics
66 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
67 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
68 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
69 Development of perovskite in Pr substituted Pb(Zr0.52Ti 0.48)O3 and dielectric characteristic
70 คุณสมบัติทางกลและทางกายของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินา สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ /
71 ผลของการเติมแคทไอออน ที่มีต่อสมบัติของสารเฟรีโรอิเล็คตริกบิสมัสโซเดียมติตาเนตเซรามิก
72 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟส และโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสม ที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2Na1/2) TiO3 (BNT)-based composites /
ปี พ.ศ. 2548
73 การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก
74 การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่ดัดแปลงทางเคมีซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรียมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเดิมและเทคนิคเคมี
75 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
76 Sol gel synthesis and characterization of BaTi2O5 powders
77 Dielectric properties of liquid phase sintered 0.98BaTiO 3-0.02Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 ceramic
78 Effects of alumina surrounding in sintering process on ZnO Bi 2O3varistors doped with CoO
79 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Low temperatrue sintering piezoelectric ceramics / ทวี ตันฆศิริ ... [และคนอื่นๆ]
80 เพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
81 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
82 โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
83 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
84 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
85 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
86 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
87 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
88 โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
89 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
90 Synthesis of barium titanate-lead zirconate titanate solid solutions by a modified mixed-oxide synthetic route
91 Effects of heat treatment on structural evolution and morphology of BaTi5O11 powder synthesized by the sol-gel method
92 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT
93 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
94 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาค ต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
ปี พ.ศ. 2546
95 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
96 การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน
97 การผลิตวัสดุที่มีการเผาที่อุณหภูมิต่ำและมีค่าไดอิเลกตริกสูงสำหรับใช้ทำเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าโดยวิธีหล่อเป็นแผ่น
98 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
99 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
100 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
101 Synthesis, formation and characterization of zirconium titanate (ZT) powders
102 Low sintering temperature of lead magnesium niobate-lead titanate (0.9PMN-0.1PT) by various oxide additives
103 Effects of Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 on microstructure and dielectric properties of barium titanate ceramics
104 Homogeneous precipitation synthesis and characterization of BaTi5O11 powders
105 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2545
106 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
107 เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
108 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
109 การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
110 Effects of calcination temperature on phase and microstructure evolution of BaTi4O9 powders
111 Production and characterization of beaded nanofibers from current heating of charcoal
112 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
113 Properties of 0-3 lead zirconate titanate-polymer composites prepared in a centrifuge
114 Microstructure, piezoelectric properties and phase transition of (Pb 0.90Ba0.10)ZrO3 ceramics prepared by solid state reaction method
ปี พ.ศ. 2544
115 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
ปี พ.ศ. 2543
116 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
117 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
118 X-ray study of the crystallographic structure of BaTiO3 powder prepared by solid state reaction
119 Structure and electrical properties of RF-sputtering deposited thin ferroelectric Pb(Zr 0.52Ti 0.48)O 3 films
120 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
121 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
122 X-ray study of phase and particle size of barium titanate prepared by homogeneous precipitation
ปี พ.ศ. 2540
123 เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2539
124 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซอล-เจล
125 Dielectric strength of fine grained barium titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2538
126 เทอร์มิสเตอร์ที่มีอุณหภูมิคูรี 30-120 องศา C โดย ใช้แบเรียมติตาเนตเป็นฐาน
ปี พ.ศ. 2537
127 การพัฒนาสารพีโซอิเล็กทริคเซรามิกส์สำหรับต้นกำเนิดไฟฟ้าศักย์สูง
128 ตัวเก็บประจุศักย์ไฟฟ้าสูงในช่วง 1-5 กิโลโวลต์
129 Characterization of barium titanate prepared by precipitation technique
ปี พ.ศ. 2536
130 การพัฒนาผลิตสารพีโซอิเล็กทริกใช้ในไมโครโฟน
ปี พ.ศ. 2527
131 การศึกษาเซลล์สุริยะ ที่สร้างจากเลดซัลไฟด์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
132 Preparation of nano-crystalline boehmite as a gamma-alumina source for the production of Na.beta-Al 20 3 solid electrolyte
133 Design of portable stroke monitoring care in old human
134 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
135 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
136 การประดิษฐ์วัสดุผสมเฟียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 1)
137 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
138 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
139 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
140 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
141 การศึกษาเซลล์สุริยะ ที่สร้างจากเลดซัลไฟด์
142 สารพีโซอิเลกตริกเซรามิกส์ใช้ในบัซเซอร์
143 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT- BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บ ประจุ