ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวี ตันฆศิริ
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- Tunkasiri,T.
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 กอบวุฒิ รุจิจนากุล 27
2 กมลพรรณ เพ็งพัด 18
3 จีระพงษ์ ตันตระกูล 17
4 วิม เหนือเพ็ง 15
5 วันดี ธรรมจารี 15
6 สุพล อนันตา 14
7 นรินทร์ สิริกุลรัตน์ 12
8 Tawee Tunkasiri 11
9 ศ. เกียรติคุณ ดร.ทวี ตันฆศิริ 8
10 สมนึก ศิริสุนทร 8
11 สุขุม อิสเสงี่ยม 7
12 Pengpat,K. 6
13 Rujijanagul,G. 6
14 อานนท์ ชัยพานิช 5
15 อนุชา วัชระภาสร 5
16 รัตติกร ยิ้มนิรัญ 5
17 Gobwute Rujijanagul 5
18 สุกานดา เจียรศิริสมบูรณ์ 4
19 Jerapong Tontrakoon 4
20 สุคนธ์ พานิชพันธ์ 4
21 ประศักดิ์ ถาวรยุติการต์ 3
22 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 3
23 วิรัตน์ โอภาสนิพัทธ์ 3
24 Wim Nhuapeng 3
25 กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล 2
26 นันทกาญจน์ มุรศิต 2
27 วันดี อ่อนเรียบร้อย 2
28 วิมล ไสยสมบัติ 2
29 รศ.ดร.สุพล อนันตา 2
30 รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
31 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 2
32 กัลณกา สาธิตธาดา 2
33 สิทธิพร บุณยนิตย์ 2
34 ศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล 2
35 สามารถ คงทวีเลิศ 2
36 Samart Kongtaweelert 2
37 พงษ์เทพ อากรสกุล 2
38 Wandee Thamjaree 2
39 Narin Sirikulrat 2
40 Somnuk Sirisoonthorn 2
41 สุวิทย์ ชัยสุพรรณ 2
42 Sukon Phanichphant 2
43 Suwit Chaisupun 2
44 Aree Thanaboonsombut 1
45 Parkpoom Jalupoom 1
46 ภาคภูมิ จารุภูมิ 1
47 นฤพร วณีสอน 1
48 Panya Srichandr 1
49 P. Yongsiri 1
50 ปัญญา ศรีจันทร์ 1
51 อารีย์ วิเชียรฉาย 1
52 อารี ธนบุญสมบัติ 1
53 โกเมน ปาปะโล 1
54 รุ่งนภา ทิพากรฐิติกุล 1
55 ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
56 รศ.ดร.ยู เหลียงเติ้ง 1
57 ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร 1
58 ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล 1
59 Kamonpan Pengpat 1
60 W.Hong Shinghai 1
61 Ye Qin 1
62 Sukum Eitssayeam 1
63 นิยม บุญถนอม 1
64 Cótica,L.F. 1
65 Lertcumfu,N. 1
66 โกเมน ปาปะโถ 1
67 Phatungthane,T. 1
68 Guo,R. 1
69 Papato,K. 1
70 Sutjarittangtham,K. 1
71 Bhalla,A.S. 1
72 Rattikorn Yimnirun 1
73 Supon Ananta 1
74 Banchob Yotsombat 1
75 Prasak Thavornyutikarn 1
76 พิทักษ์ อยู่ดี 1
77 บรรจบ ยศสมบัติ 1
78 Sripen Towta 1
79 สมชาย ทองเต็ม 1
80 Somchai Thongtem 1
81 ศรีเพ็ญ ท้าวตา 1
82 วิชิต ศิริโชติ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 3
2 2556 1
3 2555 10
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 4
7 2551 11
8 2550 6
9 2549 6
10 2548 7
11 2547 9
12 2546 8
13 2545 7
14 2543 4
15 2542 2
16 2539 2
17 2537 3
18 2536 1
19 543 56
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 Dielectric properties of Ga2O3-doped barium iron niobate ceramics
2 Dielectric and impedance measurements on (1-x)Ba(Fe1/2Ta1/2) O3-xBa(Zn1/3Ta2/3)O3 ceramics
3 Electrical properties of BZT/mullite ceramic composites
ปี พ.ศ. 2556
4 Dielectric dispersion and impedance spectroscopy of B3+-doped Ba(Ti0.9Sn0.1)O3 ceramics
ปี พ.ศ. 2555
5 Physical properties and bioactivity of nanocrystalline hydroxyapatite synthesized by a co-precipitation route
6 Dielectric properties of strontium iron holmium niobate ceramics
7 Preparation and characterization of Al 2O 3-25 mol% ZrO 2 composites ( Conference Paper
8 Study of mechanical properties of magnesium oxide doped alumina (Al 2O 3) and yttria stabilized zirconia (YSZ) composite for medical applications
9 Dielectric properties of strontium iron holmium niobate ceramics ( Article in press
10 Physical properties and bioactivity of nanocrystalline hydroxyapatite synthesized by a co-precipitation route ( Article in press
11 Microstructures and dielectric relaxation behaviors of pure and tellurium doped CaCu 3Ti 4O 12 ceramics prepared via vibro-milling method
12 Fabrication of transparent lead-free KNN glass ceramics by incorporation method
13 Preparation and dielectric properties of barium iron niobate by molten-salt synthesis
14 Study of strontium ferrites substituted by lanthanum on the structural and magnetic properties
ปี พ.ศ. 2554
15 Phase transition behavior in (1 - X)PZT-xBiAlO3 ceramics
ปี พ.ศ. 2553
16 การเตรียมสตรอนเทียมเฟอร์ไรท์โดยการเจือด้วยแลนทานัมออกไซด์และโคบอลท์ออกไซด์
17 สมบัติเชิงกลและสมบัติพิโซอิเล็กตริกของวัสดุผสมแบบ 0-0-3 ระหว่างเซรามิกไร้สารตะกั่ว/เซรามิกขนาดอนุภาคนาโน/อีพ็อกซีเรซิน /
ปี พ.ศ. 2552
18 Erratum: Effect of rare-earth (Re = La, Nd, Ce and Gd) doping on the doping piezoelectric of PZT (52:48) ceramics (International Journal of Modern Physics B (2007) 21:26 (4549-4559)) ( Erratum )
19 การประดิษฐ์แก้วคริสตัลสีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ ระยะที่ 1
20 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
21 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอร์รอฟไกด์เชิงซ้อน ที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ ของสารประกอบเลดซิงค์ในโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบต เป็นองค์ประกอบหลัก
ปี พ.ศ. 2551
22 Fabrication of 0-3 non-lead based piezoceramic/polymer composites using suction technique
23 Editorial message ( Editorial )
24 Fabrication of barium zirconium titanate ceramics using ultrasonic ball milling technique
25 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกแฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
26 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
27 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิซินเตอร์ต่ำ
28 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่มีตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์เพื่อประยุกต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์
29 การประดิษฐ์แก้วเซรามิกที่ประกอบไปด้วยผลึกเฟอร์โรอิเล็กตริกระดับนาโน
30 การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเฟร์โรอิเล็กทริก โดยอาศัยสารประกอบออกไซด์ของโลหะทรานสิชันและแรเอิร์ธ
31 เซรามิกไร้สารตะกั่วสำหรับการประยุกต์อัลตราโซนิกส์และตัวเก็บประจุ
32 วัสดุผสมระดับนาโนระหว่างคาร์บอนนาโนทิวบ์ ซิลิคอนคาร์ไบด์และอีพ็อกซีเรซิน
ปี พ.ศ. 2550
33 Characterization and properties of Sb-doped BaTi O3 powders
34 Dielectric properties and phase transition of polycrystalline lead zirconate titanate-lead cobalt niobate
35 Effect of rare-earth (RE = La, Nd, Ce and Gd) doping on the piezoelectric of PZT(52:48) ceramics
36 Design considerations for aural vital signs using PZT piezoelectric ceramics sensor based on the computerization method
37 เลดแลนทานัมเซอร์โคเนตติตาเนตค่าสัมประสิทธิ์ทางพิโซสูง
38 การพัฒนาวัสดุผสมใหม่มาใช้ในงานโครงสร้าง
ปี พ.ศ. 2549
39 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟสและโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสมที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2 Na1/2)TiO3(BNT) เป็นองค์ประกอบหลัก
40 Preparation and Properties of Lead-free NKN Piezoelectric Ceramics
41 Development of perovskite in Pr substituted Pb(Zr0.52Ti 0.48)O3 and dielectric characteristic
42 คุณสมบัติทางกลและทางกายของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินา สำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์ /
43 ผลของการเติมแคทไอออน ที่มีต่อสมบัติของสารเฟรีโรอิเล็คตริกบิสมัสโซเดียมติตาเนตเซรามิก
44 การศึกษาวิวัฒนาการของเฟส และโครงสร้างจุลภาคของวัสดุผสม ที่มีสารบิสมัทไททาเนต (Bi1/2Na1/2) TiO3 (BNT)-based composites /
ปี พ.ศ. 2548
45 การพัฒนาอุปกรณ์ในการศึกษาอิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กตริกและไฟฟ้าเชิงกลในสารเฟอร์โรอิเล็กตริก
46 การประดิษฐ์และสมบัติของแบเรียมติตาเนตเซรามิกส์ที่ดัดแปลงทางเคมีซึ่งได้จากการเตรียมจากผงแบเรียมติตาเนตที่ผลิตโดยเทคนิคเดิมและเทคนิคเคมี
47 Sol gel synthesis and characterization of BaTi2O5 powders
48 Dielectric properties of liquid phase sintered 0.98BaTiO 3-0.02Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 ceramic
49 Effects of alumina surrounding in sintering process on ZnO Bi 2O3varistors doped with CoO
50 โครงการเพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Low temperatrue sintering piezoelectric ceramics / ทวี ตันฆศิริ ... [และคนอื่นๆ]
51 เพียโซอิเล็กตริกเซรามิกที่อุณหภูมิต่ำ
ปี พ.ศ. 2547
52 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาคต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
53 โครงการคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของวัสดุผสมเคฟลาร์/อีพ็อกซี/อะลูมินาสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนยานยนต์
54 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริกและไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ ในระบบ PMN-PZT
55 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลคแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
56 Synthesis of barium titanate-lead zirconate titanate solid solutions by a modified mixed-oxide synthetic route
57 Effects of heat treatment on structural evolution and morphology of BaTi5O11 powder synthesized by the sol-gel method
58 อิทธิพลของความเค้นแบบแกนเดี่ยวต่อสมบัติไดอิเล็กทริก และไฟฟ้าเชิงกลของสารเซรามิกส์ในระบบ PMN-PZT
59 การศึกษาสมบัติเชิงกลของสารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกในระบบเลดแมกนีเซียมไนโอเบต (PMN) เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PZT) และเลดแมกนีเซียมไนโอเบต-เลดเซอร์โคเนตติตาเนต (PMN-PZT)
60 อิทธิพลของการแจกแจงขนาดอนุภาค ต่อการเปลี่ยนเฟสเพอรอฟสไกท์ในผงเลดแมกนีเซียมไนโอเบต
ปี พ.ศ. 2546
61 การประดิษฐ์วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริก สำหรับการสร้างภาพด้วยคลื่นเหนือเสียงในทางการแพทย์ (ปีที่ 2)
62 การพัฒนาวัสดุผสมสำหรับประยุกต์ใช้เป็นไฮโดรโฟน
63 การผลิตวัสดุที่มีการเผาที่อุณหภูมิต่ำและมีค่าไดอิเลกตริกสูงสำหรับใช้ทำเป็นตัวเก็บประจุไฟฟ้าโดยวิธีหล่อเป็นแผ่น
64 Synthesis, formation and characterization of zirconium titanate (ZT) powders
65 Low sintering temperature of lead magnesium niobate-lead titanate (0.9PMN-0.1PT) by various oxide additives
66 Effects of Ba(Mg1/3Nb2/3)O3 on microstructure and dielectric properties of barium titanate ceramics
67 Homogeneous precipitation synthesis and characterization of BaTi5O11 powders
68 สารเฟร์โรอิเล็กตริกเซรามิกส์ PZT-BT สำหรับประยุกต์ใช้เป็นตัวเก็บประจุ
ปี พ.ศ. 2545
69 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
70 เซรามิกส์ใช้ในอัลตราโซนิกส์
71 Effects of calcination temperature on phase and microstructure evolution of BaTi4O9 powders
72 Production and characterization of beaded nanofibers from current heating of charcoal
73 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
74 Properties of 0-3 lead zirconate titanate-polymer composites prepared in a centrifuge
75 Microstructure, piezoelectric properties and phase transition of (Pb 0.90Ba0.10)ZrO3 ceramics prepared by solid state reaction method
ปี พ.ศ. 2543
76 โครงการการเตรียมแบเรียมติตาเนตผงละเอียดเพื่อใช้สร้าง Ceramic Capacitor คุณภาพสูง
77 X-ray study of the crystallographic structure of BaTiO3 powder prepared by solid state reaction
78 Structure and electrical properties of RF-sputtering deposited thin ferroelectric Pb(Zr 0.52Ti 0.48)O 3 films
79 การพัฒนากระบวนการเตรียมสาร PZT โดยวิธีการประยุกต์กระบวนการผสมออกไซด์
ปี พ.ศ. 2542
80 การใช้สาร PZT ในเครื่องทำความสะอาดอัลตร้าโซนิกสำหรับอุตสาหกรรม
81 X-ray study of phase and particle size of barium titanate prepared by homogeneous precipitation
ปี พ.ศ. 2539
82 การเตรียมผงแบเรียมติตาเนตที่มีความบริสุทธิ์สูงโดยวิธีซอล-เจล
83 Dielectric strength of fine grained barium titanate ceramics
ปี พ.ศ. 2537
84 การพัฒนาสารพีโซอิเล็กทริคเซรามิกส์สำหรับต้นกำเนิดไฟฟ้าศักย์สูง
85 ตัวเก็บประจุศักย์ไฟฟ้าสูงในช่วง 1-5 กิโลโวลต์
86 Characterization of barium titanate prepared by precipitation technique
ปี พ.ศ. 2536
87 การพัฒนาผลิตสารพีโซอิเล็กทริกใช้ในไมโครโฟน
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
88 Preparation of nano-crystalline boehmite as a gamma-alumina source for the production of Na.beta-Al 20 3 solid electrolyte
89 Design of portable stroke monitoring care in old human
90 วัสดุพิโซอิเล็กทริกเพอรอฟสไกด์เชิงซ้อนที่มีการแทนที่อะตอมตำแหน่งบีไซด์ของสารประกอบเลดซิงค์ไนโอเบต และสารประกอบแบเรียมไอรอนไนโอเบตเป็นองค์ประกอบหลัก
91 การเตรียมวัสดุผสมระหว่างเซรามิกที่ไม่ตะกั่วเป็นองค์ประกอบหลักและพอลิเมอร์ เพื่อประยกุต์ใช้เป็นทรานสดิวเซอร์