ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2555 1
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 5
6 2551 2
7 2550 1
8 2549 1
9 2548 1
10 2539 1
11 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ความผิดฐานลักทรัพย์ :
2 ความรับผิดทางอาญาของแพทย์ผู้ทำการปลูกถ่ายอวัยวะจากคนตาย
ปี พ.ศ. 2555
3 อำนาจกระทำของแพทย์ในการให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระสุดท้ายของชีวิต
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาลักษณะ รูปแบบ และความเสี่ยงต่อการทุจริตในองค์กรสาธารณะนอกระบบราชการ
ปี พ.ศ. 2553
5 มาตรการลงโทษพระภิกษุสงฆ์ในกฎหมายอาญา: ศึกษากรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ
6 มาตรการลงโทษทางอาญาแก่นิติบุคคลที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
7 การนำหลักสมคบกันกระทำความผิดมาใช้เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม
ปี พ.ศ. 2552
8 ความผิดฐานข่มขู่ทางอินเตอร์เน็ต
9 การตรวจสอบและถ่วงดุลการดักฟังทางโทรศัพท์และการได้มาซึ่งข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547
10 การกำหนดอายุความอาญากับการดำเนินคดีอาญาบางประเภท
11 การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในการใช้กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
12 ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม :
ปี พ.ศ. 2551
13 ปัญหาของการทำแท้งได้โดยชอบด้วยกฎหมายอันเกิดจากการตั้งครรภ์โดยการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธ์ุทางการแพทย์
14 ความผิดที่เป็นการเริ่มต้น :
ปี พ.ศ. 2550
15 การกระทำความผิดต่อคนตาย
ปี พ.ศ. 2549
16 การยึดรถยนต์ของกลางตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 78 วรรค 2
ปี พ.ศ. 2548
17 การศึกษากฎหมายและความต้องการเบื้องต้น ของหน่วยงานในประเทศไทย ในกรณีจะต้องปฏิบัติตามพันธกรณี ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ.2003
ปี พ.ศ. 2539
18 การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานในการปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522