ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศิลป์ กุลนภาดล
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศิลป์ กุลนภาดล
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 1
2 2554 1
3 2552 1
4 2551 1
5 2550 1
6 2539 1
7 2538 1
8 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 นวัตกรรมการมีส่วนร่วมของครอบครัว และชุมชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ในจังหวัดภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
ปี พ.ศ. 2552
3 การพัฒนารูปแบบและโปรแกรมการแก้ปัญหาเด็กติดเกม ในจังหวัดภาคตะวันออก
ปี พ.ศ. 2551
4 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2550
5 การพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการวางแผนชุมชนเพื่อการบูรณาการสู่การวางแผนพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปี พ.ศ. 2539
6 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่าง และอำนาจทางสถิติสำหรับการทดสอบความแตกต่าง ของค่ามัชฌิมเลขคณิต
ปี พ.ศ. 2538
7 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อกำหนดขนาดตัวอย่างและอำนาจทางสถิติสำหรับ การทดสอบความแตกต่างของค่ามัชฌิมเลขคณิต