ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ แตะกระโทก
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2556 2
5 2555 1
6 2553 2
7 2552 3
8 2551 3
9 2550 1
10 2549 1
11 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 เทคโนโลยีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ใช้จักรยานในพื้นที่ ในการคัดเลือกและพัฒนาเส้นทางจักรยานเพื่อการสัญจรในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2558
2 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของสาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล (ระยะที่ 2)
ปี พ.ศ. 2557
3 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2556
4 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
5 การยกระดับความปลอดภัยในการท่องเที่ยวของชาวต่างชาติตามมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. 2555
6 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
ปี พ.ศ. 2553
7 วิจัยพัฒนา และติดตามประเมินผลตามแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน
8 โครงการศึกษามาตรการความปลอดภัยอุบัติเหตุจราจรภายในสถาบันอุดมศึกษา
ปี พ.ศ. 2552
9 การพัฒนาเครื่องตรวจนับกระแสจราจรด้วยระบบตรวจจับอัจฉริยะ
10 ตัวตรวจจับและวัดความเร็วรถจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก
11 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของรถยนต์ ณ สภาพการเคลื่อนที่อย่างอิสระกับองค์ประกอบทางถนนในเขตเทศบาลนคร
ปี พ.ศ. 2551
12 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของกำลังรับแรงอัดแบบ Static และความสามารถในการรับแรงอัดแบบกระแทก(Impact Loading)ของวัสดุผสมระหว่างเถ้าลอยและซีเมนต์
13 แบบจำลองการเกิดการเดินทางบริเวณชุมชนข้างมหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
14 การศึกษาความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทางถนนความเร็ว และอุบัติเหตุ ของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาล
ปี พ.ศ. 2550
15 การศึกษาความแตกต่างของความเร็วในการขับขี่ระหว่างรถจักรยานยนต์และรถยนต์ในเขตเทศบาล
ปี พ.ศ. 2549
16 เครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบตเตอร์รี่จากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับรถไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนเรศวรควบคุมระบบโครงข่ายประสาทเทียม