ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา 11
2 อรัตยา ศรีพอ 2
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2553 3
3 2552 2
4 2551 1
5 2550 5
6 2549 1
7 2548 1
8 543 11
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาความเหมาะสมและป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2553
2 การศึกษาความพร้อมและการปรับตัวของสาขาบริการโลจิสติกส์ของไทยต่อการเปิดเสรีการค้าบริการ
3 โครงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย เรื่องโอกาสและแนวทางการพัฒนาการเป็นผู้บริการด้านโลจิสติกส์ สำหรับ SMEs
4 โอกาสและแนวทางการพัฒนาการเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ (SMEs)
ปี พ.ศ. 2552
5 บทบาทของการจัดการโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
6 บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2551
7 บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2550
8 การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี
9 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าโอทอปโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
10 การพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ขณะเป็นกลยุทธ์ที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย
11 การพัฒนากลยุทธ์และการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้า OTOP เพื่อเสริมโอกาสและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ
12 การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2549
13 การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2548
14 การจัดการโลจิสติกส์และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำหรับผลิตภัณฑ์ OTOP ในจังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 บทบาทของโลจิสติกส์และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่เกาะล้านอย่างยั่งยืน