ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ สุดยอดสุข
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สายันต์ แสงสุวรรณ 16
2 วินิช พรมอารักษ์ 15
3 ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ 15
4 ทินกร แก้วอินทร์ 8
5 อนุสรณ์ นิยมพันธ์ 6
6 งบประมาณแผ่นดิน 5
7 พรพรรณ พึ่งโพธิ์ 3
8 สุวัฒน์ ผาบจันดา 3
9 โสพล บุตรงาม 2
10 สุภาวดี นาเมืองรักษ์ 2
11 สายสมร ลำลอง 2
12 เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ 2
13 Siriporn Jungsuttiwong 2
14 Vinich Promarak 2
15 Taweesak Sudyoadsuk 2
16 กัมปนาท ฉายจรัส 1
17 โชติ จิตรังษี 1
18 วุฒิศักดิ์ ประชามอญ 1
19 Supawadee Namuangrak 1
20 งบประมาณเงินรายได้ 1
21 ชัยยุทธ แซ่กัง 1
22 ปาลิตา คชประดิษฐ์ 1
23 สกว. 1
24 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 1
25 Sornthep Vannarat 1
26 กมลวรรณ ธรรมเจริญ 1
27 รัตนา ตีคลี 1
28 ทิติยา สุนนท์นาม 1
29 อรดี พันธ์กว้าง 1
30 รัตนาวลี รัตนวัน 1
31 มัทธนา กะชา 1
32 นาวี กังวาลย์ 1
33 Thanisorn Yakhanthip 1
34 ธนิสร ยาขันทิพย์ 1
35 Nawee Kungwan 1
36 Janeeya Khunchalee 1
37 Yaowarat Surakhot 1
38 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 2554 9
3 2553 6
4 2552 1
5 2551 7
6 2550 1
7 2549 1
8 2542 1
9 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 The effect of conjugated spacer on novel carbazole derivatives for dye-sensitized solar cells: Density functional theory/time-dependent density functional theory study
2 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงบนลวดนาโนสารกึ่งตัวนำ
ปี พ.ศ. 2554
3 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารสีย้อมไวแสงอินทรีย์คูมารีนเพื่อใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสง
4 การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาแคลเซียมออกไซด์ก้อนแข็งทรงลูกบาศก์สำหรับผลิตไบโอดีเซล
5 Theoretical Investigation of Carbazole-Fluorene Derivatives for Dye-Sensitized Solar Cell (Dscs): DFT And TD-DFTStudy
6 Investigation Assembly Process and Application of Low Cost Carbonaceous Materials for Counter Electrode in DSCS
7 Non-isothermal crystallization kinetics and thermal stability of the in situ reinforcing composite films based on thermotropic liquid crystalline polymer and polypropylene
8 Computer-Aided Design of OLED materials: A Molecular Modeling Approach for Optical Properties of π– Fluorenyl Oligothiophenes
9 Meso-Muti(iodophenyl) porphyrins: synthesis, isolation, and identification
10 ปฏิกิริยาโบรมิเนชันแบบเลือกสรรของสารอนุพันธ์ 4,6 ไดเมทอกซีอินโดล
11 การพัฒนาเซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงต้นแบบโดยใช้สารสีย้อมไวแสงชนิดใหม่
ปี พ.ศ. 2553
12 เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงบนลวดนาโนสารกึ่งตัวนำ
13 การสร้างแบตเตอรี่ต้นแบบสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าชนิด Na/NiCl2 จากระบบเซลไฟฟ้าเคมีของโซเดียม เบต้า-อะลูมินาอิเล็กทรอไลท์
14 การศึกษาโครงสร้างและพลังงานของสารประกอบไพคอนจูเกตคาร์บาโซล-ฟลูออรีนที่มีสมบัติเป็นสารส่งผ่านประจุบวกของสารเรืองแสงในไดโอดเรืองแสงอินทรีย์โดยใช้ระเบียบวิธีทีดี-ดีเอฟที
15 การศึกษาเชิงทฤษฏีของสารอนุพันธ์ของเอ็น-คูมารีน ที่ใช้เป็นสารเรืองแสงสำหรับเป็นสารเรืองแสงในไดโอดเรืองอินทรีย์โดยการคำนวณแบบ ทีดี-ดีเอฟที
16 COMPUTER-AIDED DESIGN OF OLED MATERIALS: A MOLECULAR MODELING APPROACH FOR OPTICAL PROPERTIES OF alpha-FLUORENYL OLIGOTHIOPHENES
17 สมบัติเฟอร์โรแมกเนติก ณ อุณหภูมิห้องของสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทินออกไซด์ที่มีโลหะทรานซิชันเป็นตัวเติมสำหรับเทคโนโลยีสปินทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2552
18 การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของไหมให้มีความทนทานมากขึ้น
ปี พ.ศ. 2551
19 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
20 การพัฒนาระบบแบตเตอรี่ชนิดอิเล็กทรอไลท์ของแข็งที่ทำจากโซเดียม-เบต้าอะลูมินา เพื่อเป็นหน่วยกักเก็บพลังงานสำหรับยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า
21 การสังเคราะห์หน่วยโครงสร้างไทโอไซด์สำหรับสารโอลิโกแซคคาร์ไรด์
22 Effect of Cr-doping on the magnetic and electrical properties of La0.4Ca0.6MnO3
23 "Thermally and electrochemically stable amorphous hole-transporting materials based on carbazole dendrimers for electroluminescent devices. "
24 การพัฒนากรรมวิธีการย้อมติดสีของเส้นไหมให้มีความคงทนมากขึ้น
25 ไดโอดเรืองแสงที่มีสารเรืองแสงเป็นสารอินทรีย์สำหรับหน้าจอแสดงภาพจอแบน
ปี พ.ศ. 2550
26 Synthesis and properties of hole-transporting fluorene linked bistriphenylamine
ปี พ.ศ. 2549
27 สมบัติเฟอร์โรแมกเนติก ณ อุณหภูมิห้อง ของสารประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทินออกไซด์ที่มีโลหะทรานซิซันเป็นตัวเดิม สำหรับเทคโนโลยีสปินทรอนิกส์
ปี พ.ศ. 2542
28 การเตรียมฟิล์มบางเลดเซอร์โคเนตไททาเนต โดยวิธีซอลเจล