ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยพหุนาม เมื่อมีความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ
2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวประมาณค่าเฉลี่ย ในแผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เมื่อเกิดปัญหากรอบตัวอย่างไม่ครอบคลุมและการไม่ได้รับความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการแบบเบสในตัวแบบการถดถอยปังซง และตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธ
4 การออกแบบแนวนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร กรณีศึกษาตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
5 การประมาณค่าความแปรปรวนด้วยการสุ่มซ้ำในแผนการสุ่มตัวอย่างซับซ้อนเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
6 โครงการสร้างบทเรียนทบทวนวิชาสถิติวิเคราะห์1 ทางอินเทอร์เน็ต
7 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2549
8 ตัวตรวจจับและวัดความเร็วรถจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก
ปี พ.ศ. 2548
9 การประมาณค่าความแปรปรวนด้วยการสุ่มซ้ำในแผนการสุ่ม ตัวอย่างซับซ้อนเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
ปี พ.ศ. 2546
10 สร้างโปรแกรมทบทวนวิชาสถิติวิเคราะห์ 1 ทาง อินเทอร์เนต
ปี พ.ศ. 2531
11 การวิเคราะห์ความไวของค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการสูญเสีย แบบสมมาตรภายใต้สมการถดถอยเชิงเส้น
12 การวิเคราะห์ความไวของค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการสูญเสียแบบสมมาตร ภายใต้สมการถดถอยเชิงเส้น