ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทวีศักดิ์ ศิริพรไพบูลย์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การประมาณค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบการถดถอยพหุนาม เมื่อมีความคลาดเคลื่อนในตัวแปรอิสระ
2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพตัวประมาณค่าเฉลี่ย ในแผนการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย เมื่อเกิดปัญหากรอบตัวอย่างไม่ครอบคลุมและการไม่ได้รับความร่วมมือ
ปี พ.ศ. 2552
3 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการประมาณค่าพารามิเตอร์ ด้วยวิธีการภาวะน่าจะเป็นสูงสุดและวิธีการแบบเบสในตัวแบบการถดถอยปังซง และตัวแบบการถดถอยทวินามนิเสธ
4 การออกแบบแนวนโยบายแก้ปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร กรณีศึกษาตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
ปี พ.ศ. 2551
5 การประมาณค่าความแปรปรวนด้วยการสุ่มซ้ำในแผนการสุ่มตัวอย่างซับซ้อนเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
6 โครงการสร้างบทเรียนทบทวนวิชาสถิติวิเคราะห์1 ทางอินเทอร์เน็ต
7 การสร้างเสริมความเข้มแข็งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ของกลุ่มผู้ผลิตหอมแดงจังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2550
8 ที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมอัจฉริยภาพคณิตศาสตร์สำหรับเด็ก และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอสัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนต้น
ปี พ.ศ. 2549
9 ตัวตรวจจับและวัดความเร็วรถจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กโลก
ปี พ.ศ. 2548
10 การประมาณค่าความแปรปรวนด้วยการสุ่มซ้ำในแผนการสุ่ม ตัวอย่างซับซ้อนเมื่อมีข้อมูลสูญหาย
ปี พ.ศ. 2546
11 สร้างโปรแกรมทบทวนวิชาสถิติวิเคราะห์ 1 ทาง อินเทอร์เนต
ปี พ.ศ. 2541
12 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2540
13 การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2531
14 การวิเคราะห์ความไวของค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการสูญเสีย แบบสมมาตรภายใต้สมการถดถอยเชิงเส้น
15 การวิเคราะห์ความไวของค่าพารามิเตอร์ของฟังก์ชันการสูญเสียแบบสมมาตร ภายใต้สมการถดถอยเชิงเส้น