ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีศักดิ์ กออนันตกูล
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Thaweesak Koanantakool 24
2 ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล 10
3 Chadamas Thuvasethakul 7
4 สิรินทร ไชยศักดา 6
5 กษิติธร ภูภราดัย 5
6 Sirintorn Chaisakda 4
7 กาญจนา วานิชกร 4
8 Kanchana Wanichkorn 3
9 มรกต ตันติเจริญ 3
10 Kasititorn Pooparadai 3
11 นเรศ ดำรงชัย 3
12 วิพุธ พูลเจริญ 3
13 กัลยา อุดมวิทิต 2
14 สุรางคณา วายุภาพ 2
15 ถวิดา มิตรพันธ์ 2
16 Manoo Ordeedolchest 2
17 สิรินทรเทพ เต้าประยูร 2
18 Monthika Boriboon 2
19 Kalaya Udomvitid 2
20 Tavida Mitrpant 2
21 ชูศักดิ์ รองสวัสดิ์ 2
22 มณฑิกา บริบูรณ์ 2
23 วัชรากร หนูทอง 2
24 อิทธิ ฤทธาภรณ์ 2
25 Wandee Krichanan 2
26 Itti Rittaporn 2
27 วันดี กริชอนันต์ 2
28 Morakot Tanticharoen 1
29 Sirintornthep Towprayoon 1
30 พิธุมา พันธุ์ทวี 1
31 Kitipong Promwong 1
32 ชัยชนะ มิตรพันธ์ 1
33 พรพักตร์ สถิตเวโรจน์ 1
34 กนกอร ฉวาง 1
35 ปรีชา การสุทธิ์ 1
36 ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ 1
37 Wiputh Pooljaroen 1
38 Nares Damrongchai 1
39 ปรินันท์ วรรณสว่าง 1
40 ศุภรา พันธุ์ติยะ 1
41 เฉลิม คงชอบ 1
42 Virach Sornlertlamvanich 1
43 มรกต กุลธรรมโยธิน 1
44 Amnat Chidthaisong 1
45 กิติพงศ์ พร้อมวงค์ 1
46 ตฤณ ตัณฑเศรษฐี 1
47 Morragot Kulatumyotin 1
48 Trin Tantsetthi 1
49 สิริทรเทพ เต้าประยูร 1
50 สมนึก คีรีโต 1
51 ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย 1
52 Somnuk Keretho 1
53 Chai Wutiwiwatchai 1
54 เกิดศิริ ขันติกิตติกุล 1
55 อดิเทพ ไชยรุ่งเรือง 1
56 Theppitak Karoonboonyanan 1
57 Pruchya Piumsomboon 1
58 เมธา โรจนวาสี 1
59 Surangkana Wayuparb 1
60 เทพพิทักษ์ การุณบุญญานันท์ 1
61 สายสมร นาคลดา 1
62 อนุตร ตันตราภรณ์ 1
63 พากเพียร สุนทรสิต 1
64 วิรัช ศรเลิศล้ำวาณิช 1
65 ปรัชณี เรืองขนาบ 1
66 ชั่งทอง โอภาสสิริวิทย์ 1
67 ธีระ ปิยคุณากร 1
68 เธียรชัย ณ นคร 1
69 รอยบุญ รัศมีเทศ 1
70 บุญเลิศ วุฒิกรคณารักษ์ 1
71 เสน่ห์ สายวงศ์ 1
72 ปริญญา โรจน์อารยานนท์ 1
73 ภัทรวรรณ จารุมิลินท 1
74 กนกเวทย์ ตั้งพิมลรัตน์ 1
75 มนู อรดีดลเชษฐ์ 1
76 ปริญญา ชฎิลาลัย 1
77 อัครพล ฮวบเจริญ 1
78 ภูมิศักดิ์ สมุทคุปติ์ 1
79 ดิเรก เจริญผล 1
80 ปรัชญา เปี่ยมสมบูรณ์ 1
81 ยงยุทธ ถิฐาพันธ์ 1
82 วนิดา ลาวัณย์ทักษิณ 1
83 ทิพยา ตังหงส์ 1
84 จำรัส สว่างสมุทร 1
85 กุลธิดา เอื้อมลฉัตร 1
86 ฑุณา ทับทิมหิน 1
87 Youngyudh Thithapand 1
88 Vanida Lavantucksin 1
89 Thippaya Tanghongs 1
90 Jumrud Sawangsamud 1
91 Jittiporn Chantarojsiri 1
92 Parinya Chatilalai 1
93 ปณิตา ล่ำซำ 1
94 จิราพร ตั้งพูลเจริญ 1
95 อรฉัตร เลียงพิบูลย์ 1
96 จิตติภรณ์ ฉันทโรจน์ศิริ 1
97 วันทนีย์ พันธชาติ 1
98 สุปราณี ธีระวัฒนสุข 1
99 จิรายุส ผลทิพย์ 1
100 มัลลิกา วัฒนาวงศ์ 1
101 Watcharakon Noothong 1
102 ชำนาญ ปัญญาใส 1
103 เจนวิทย์ ศรีหารักษา 1
104 วีรวรรณ เจริญทรัพย์ 1
105 พศิน อิศรเสนา ณ อยุธยา 1
106 วีระชัย จันทร์สุด 1
107 อนุกูล น้อยไม้ 1
108 ชลดา วามสิงห์ 1
109 รุ่งกานต์ ศิริเจริญไชย 1
110 ศรเทพ วรรณรัตน์ 1
111 Pairash Thajchayapong 1
112 ไพรัช ธัชยพงษ์ 1
113 Wantanee Phantachat 1
114 ราชพร เขียนประสิทธิ์ 1
115 พงศ์พันธ์ จินดาอุดม 1
116 ภาคภูมิ บุญญานันต์ 1
117 ถนัด เหลืองนฤทัย 1
118 กำธร ไกรรักษ์ 1
119 ลัญจนา นิตยพัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 2
2 2551 3
3 2549 1
4 2548 3
5 2547 3
6 2546 7
7 2545 3
8 2544 3
9 2543 2
10 2537 1
11 2534 1
12 2533 1
13 2532 1
14 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 Computers and the Thai Language
2 การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต (กลุ่มภาวะโลกร้อน)
4 รายงานการศึกษาผลกระทบและประเด็นข้อกฎหมายอันเกิดจาก การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID
5 Thailand ICT Developement
ปี พ.ศ. 2549
6 รู้จักกับเทคโนโลยีอาร์เอฟไอดี
ปี พ.ศ. 2548
7 รอบรู้ไอที เล่ม 4
8 อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในประเทศไทย : โอกาสและความท้าทาย
9 Monitoring and Evaluating Infostates in Asia : Thailand
ปี พ.ศ. 2547
10 เด็กและวัยรุ่นไทยบนอินเทอร์เน็ต มุมมองแห่งการสร้างสรรค์ และมุมมองแห่งภัยอันตราย
11 ICTs for poverty Reduction in Thailand
12 ประเทศไทยกับการประชุมสุดยอดว่าด้วยสังคมสารสนเทศ
ปี พ.ศ. 2546
13 ก้้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการของภาครัฐ : รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
14 Safety Net ใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัย
15 วิสัยทัศน์และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ระหว่างปี พ.ศ. 2547-2549
16 Thailand Information and Communication Technology (ICT) Master Plan (2002-2006)
17 ICT Indicators Series I: moving towards the Information Society
18 ก้าวใหม่ของอินเทอร์เน็ตกับการบริการภาครัฐ: รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government)
19 แนวคิดเกี่ยวกับการขยายบริการโทรคมนาคมพื้นฐานสู่ชนบทไทย
ปี พ.ศ. 2545
20 อินเทอร์เน็ตกับความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ (Digital Divide)
21 กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศระยะ พ.ศ. 2544-2553 ของประเทศไทย
22 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2549
ปี พ.ศ. 2544
23 แบบตัวพิมพ์ไทย
24 ข้อแนะนำในการสร้างแบบตัวพิมพ์ไทย
25 การศึกษาความต้องการทางด่วนสารสนเทศ : รายงานการศึกษานโยบายทางด่วนสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2543
26 Struggling Towards a Knowledge-based Society
27 การศึกษาความต้องการทางด่วนสารสนเทศ : รายงานการศึกษานโยบายทางด่วนสารสนเทศของกระทรวงคมนาคม
ปี พ.ศ. 2537
28 ThaiSarn : the Internet of Thailand
ปี พ.ศ. 2534
29 โปรแกรมแก้ไขข้อความภาษาไทยพร้อมด้วยสภาพแวดล้อมเพื่อช่วยในการตัดคำ
ปี พ.ศ. 2533
30 ซอฟต์แวร์พื้นฐานเพื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ต่างๆ ในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
31 การพัฒนาข้อกำหนดร่วมเพื่อการเขียนโปรแกรมซึ่งแสดงผลเป็นภาษาไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
32 Computers and the Thai language
33 Thai OCR: A neural network application
34 การศึกษาวิจัยรับมือสิ่งท้าทายอุบัติใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประเทศไทยในอนาคต