ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 49
2 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 11
3 รัตนา พุ่มไพศาล 8
4 อุ่นตา นพคุณ 7
5 ศิริชัย กาญจนวาสี 7
6 อาชัญญา รัตนอุบล 6
7 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 6
8 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 6
9 นิรันดร์ สาโรวาท 5
10 อมรชัย ตันติเมธ 5
11 ดิเรก ศรีสุโข 5
12 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 4
13 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 4
14 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 4
15 สุมิตรา อังวัฒนกุล 3
16 ณัฐนิภา คุปรัตน์ 3
17 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 2
18 อวยพร เรืองตระกูล 2
19 ประคอง กรรณสูต 2
20 อุ่นตา นพคุณ 2
21 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
22 ทิศนา แขมมณี 2
23 สุวิมล เล็กสุขศรี 2
24 ธีระพร อุวรรณโณ 2
25 วิไล ทองแผ่ 1
26 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล 1
27 ดำรง จินดารัศมี 1
28 อนันต์ อัดชู 1
29 สมนึก แสงนาค, 2497- 1
30 บุญสม นาวานุเคราะห์ 1
31 สุมาลี กาญจนชาตรี 1
32 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
33 จินตนา ซึ้งจิตตวิสุทธิ 1
34 รุ่งสุรีย์ สิงหราช, 2513- 1
35 บุญลือ มีมาก 1
36 วีรพันธ์ ฟักเงิน 1
37 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
38 ชูชีพ เปล่งอารมณ์ 1
39 วีรพล แสงปัญญา 1
40 จินดา ตันมะขัน 1
41 ศิริรัตน์ ศรีสอาด 1
42 สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 1
43 สินีนาถ สวัสดิบุตร 1
44 สมศักดิ์ เจริญศรี, 2496- 1
45 กิติยวดี บุญซื่อ 1
46 วัชราภรณ์ แก้วดี 1
47 โฆษิต จตุรัสวัฒนากูล, 2520- 1
48 วรเนตร พิชิตเกริกพล 1
49 ศศิธร แม้นสงวน 1
50 สุมา สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
51 เบญจพร แก้วมีศรี, 2505- 1
52 วิโรจน์ ขวัญเกื้อ 1
53 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 1
54 พิกุล เลิศมงคลตระกูล 1
55 พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ 1
56 เทพโกศล มูลไธสง 1
57 เจริญศรี พันปี 1
58 เพ็ญศรี เต่สกุล 1
59 ปิยะวรรณ เลิศพานิช 1
60 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
61 สุพรรณี วราทร 1
62 สุวิมล ว่องวาณิช 1
63 วราภรณ์ ภู่แย้ม 1
64 กฤติยา วงศ์ก้อม, 2513- 1
65 กมล โพธิเย็น 1
66 ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ 1
67 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
68 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
69 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 1
70 สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ, 2507- 1
71 วรรณวิมล อินสว่าง 1
72 สุวัฒนา สุภาลักษณ์ 1
73 อนงค์ ปิยะกมลานนท์ 1
74 พิมพ์ใจ ศิริสาคร 1
75 สายใจ อินทรัมพรรย์ 1
76 จารึก พู่พวง 1
77 พงษ์พิศาล ชินสำราญ 1
78 เบญจพร พลเสนา 1
79 นิศารัตน์ ศิลปเดช 1
80 ประไพ เสมหิรัญ 1
81 เนาวรัตน์ เกิดพิบูลย์ 1
82 เบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์ 1
83 สุนทรพจน์ ดำรงพานิช 1
84 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะศึกษาศาสตร์ 1
85 กมล รอดคล้าย 1
86 วันชัย ทองเกิด 1
87 วชิราวัลย์ จักรทอง 1
88 วรนุช พงศ์สถาพร 1
89 กชกร ธิปัตดี 1
90 สำลี ทองธิว 1
91 โยธิน มานะบุญ 1
92 ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1
93 ปราโมทย์ ทองสุข 1
94 คำณวน สามเมือง 1
95 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
96 นิลรัตน์ จันทร์เจริญ 1
97 สมนิตย์ เจียมธีระนาถ 1
98 วัฒนาพร ระงับทุกข์ 1
99 วิจิตรา พงษ์ประสิทธิ์ 1
100 สุรศักดิ์ เพิ่มผล 1
101 สมชาย สดับสร้อย 1
102 นพพงษ์ บุญจิตรตุลย์ 1
103 สุจิตรา จันทร์สว่าง 1
104 ศศิธร พีรภูติ 1
105 ศิริเดช สุชีวะ 1
106 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
107 ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ 1
108 สวนา พรพัฒน์กุล 1
109 สมพิศ ป. สัตยารักษ์ 1
110 สมพิศ จิตบำรุงธรรม 1
111 ธัญสินี เล่าสัม 1
112 สุชาติ บัณฑิตเขียน 1
113 ลัดดา วิภาคพันธุ์ 1
114 รุ่งอรุณ อุดมศิลป์ 1
115 สุภา นวกรรมิก 1
116 อุทัย บุญประเสริฐ 1
117 สุวรรณ บุราณ 1
118 รุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์ 1
119 สุภารัตน์ เรือจันทึก 1
120 จำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์ 1
121 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
122 สุรกุล เจนอบรม 1
123 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
124 ไพศาล กมลฉ่ำ 1
125 อมรา แย้มศิริ 1
126 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
127 พนิชา สังข์เพ็ชร 1
128 สุธีรา พลรักษ์ 1
129 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
130 สุรกุล เจนอบรม 1
131 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล 1
132 อภิชัย บรรเจิดพร 1
133 ชนกนารถ ชื่นเชย 1
134 ประสาท สง่าศิลป์ 1
135 กาญจนา จันทร์ไทย 1
136 สุชาติ โสมประยูร 1
137 แสงจันทร์ อุ่นเรือน 1
138 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
139 แววพรรณ อยู่พงษ์พิทักษ์ 1
140 วราพร ขาวสุทธิ์ 1
141 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 1
142 แวววิภา ภักดีอาษา 1
143 สุนันท์ ปัณทุพา 1
144 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, บัณฑิตวิทยาลัย 1
145 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
146 วิชิต ปุณวัตร 1
147 อำไพ สุจริตกุล 1
148 ศิริธร ทัดติ 1
149 อนันทศิลป์ รุจิเรข 1
150 วรรณกร หมอยาดี 1
151 รัชนี สุวะมาตย์ 1
152 ไกรวิชิต ตันติเมธ 1
153 นงลักษณ์ ประเสริฐ 1
154 สุวรรณ์ สถลชา 1
155 มารศรี กลางประพันธ์ 1
156 รัตนา อัจฉริยากร 1
157 แคทลียา ศรีแปลก 1
158 สุภาวดี ตั้งบุปผา 1
159 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
160 กิจจา เวสประชุม 1
161 สุนิดา ศิริพากย์ 1
162 วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร 1
163 เบ็ญจมาศ แสงอนุเคราะห์ 1
164 อื้อมพร หลินเจริญ 1
165 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
166 วันชาติ อ่วมแจง 1
167 จันทร์พร พรหมมาศ 1
168 ประนอม ทวีกาญจน์ 1
169 วันเพ็ญ พันธุรักษ์ 1
170 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
171 จำเนียน สุขหลาย 1
172 มานะ ทาแป้ง 1
173 รจนา จุลเจิม 1
174 ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ 1
175 นันทนา รัตนอาภา 1
176 บุญทวี วิทยาคุณ 1
177 ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย 1
178 เพ็ญพิศ อาจสัญจร 1
179 พูนศักดิ์ อติชาต 1
180 ปราณี ศิวพรพิทักษ์ 1
181 สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช 1
182 ถวัลย์ คุ้มกลาง 1
183 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
184 ทิพวรรณ เลขะวณิช 1
185 พรทิพย์ แดงน้อย 1
186 สุจิตรา เขียวศรี 1
187 สุคนธ์ ไข่แก้ว 1
188 พรรณทิพา งามสม 1
189 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
190 พรรณิภา หิตะศักดิ์ 1
191 อัญชลี สารรัตนะ 1
192 นภาลัย โสระฐี 1
193 ผ่องศรี ปานเจริญ 1
194 พิทักษ์ ไชยพิเดช 1
195 บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 1
196 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
197 สุเทพ เมยไธสง 1
198 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
199 โกวิท จิตบรรจง 1
200 ธีระวัฒน์ สุขีสาร 1
201 รัตนา พุมไพศาล 1
202 ไพโรจน์ หวังใจชื่น 1
203 พิทักษ์ นิลนพคุณ 1
204 สุธน อ๋องคณา 1
205 พวงทิพย์ วีระณรงค์ 1
206 ประทิน พงศ์อิศวรานันท์ 1
207 ลักขณา วิสิฐศรีศักดิ์ 1
208 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
209 พินพง สัตยพันธ์ 1
210 จรณิต แก้วกังวาล 1
211 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
212 เทียมจันทร์ จาตุกัญญาประทีป 1
213 รัตนา พุ่มไพศาล 1
214 สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2548 1
8 2547 6
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 6
13 2542 4
14 2541 3
15 2540 6
16 2539 10
17 2538 1
18 2537 6
19 2536 8
20 2535 8
21 2534 1
22 2533 6
23 2532 7
24 2531 13
25 2530 6
26 2529 11
27 2528 5
28 2527 5
29 2526 6
30 2525 5
31 2524 5
32 2523 8
33 2522 3
34 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
6 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยวิธีเรียนทางไกล
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
8 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำในการป้องกัน และแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
ปี พ.ศ. 2551
9 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
11 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน
14 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมา
15 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
16 รูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถ ด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลดิ์
17 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
18 การศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
19 การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
20 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจชุมชนในการร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2545
21 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2544
22 ผลของการฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบแนวคิดของซิคโคน ที่มีต่อระดับเชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
25 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
26 การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
27 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
28 การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ที่ส่งผลต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่ม ที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความสามารถต่างกัน
30 ผลการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกล
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาประเภทของบุคลิกภาพของสมาชิก และขนาดของกลุ่มที่ส่งผลต่อการประเมินความต้องการจำเป็นโดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย
32 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม : การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเอชแอลเอ็ม และโมเดลลิสเรล
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
34 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2541
35 การพัฒนาโมเดลความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 6 : การวิเคราะห์ล็อกลิเนียร์มาตรอันดับ
36 ผลการใช้วิธีวงจรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
37 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"
ปี พ.ศ. 2540
38 สภาพ ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่กรุงเทพมหานคร
39 สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมการวิจัย ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยและคุณลักษณะของนักวิจัย ที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
40 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่าย ในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
42 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
43 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียน ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ
ปี พ.ศ. 2539
44 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีสอนตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของ นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี
45 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
46 การศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการแนะแนวของครูประจำกลุ่ม ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญศึกษาวิธีเรียนทางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา
47 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ และปัจจัยคัดสรรด้านสถานการ กับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
48 การพัฒนาโมเดลลิสเรลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
49 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
50 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสัมฤทธิผล ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคกลาง
52 การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร
53 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปี พ.ศ. 2538
54 การพัฒนาแบบสอบความสามารถด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
55 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
56 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเทียบมาตราระหว่างแบบอิควิเปอร์เซนไทล์ กับแบบเชิงเส้นตรง
57 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
58 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
59 การศึกษาสาเหตุในการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชั่งสมุทรปราการ
60 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
61 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิตามการรับรู้ของผู้ดำเนินงานและประชาชนในท้องถิ่น
62 การวิเคราะห์วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
63 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
64 ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร
65 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัด
66 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ สามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1
67 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอคนิชันในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโดยตรง กับแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน
68 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
69 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนภาษาและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์พหุระดับ
70 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการเลือกตัวทำนายเข้าสู่สมการแบบไปข้างหน้า ถอยหลัง และขั้นบันไดเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวทำนายแตกต่างกัน
71 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
72 การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคล
73 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง หน่วยการวัดตัวและการสร้างแบบเบื้องต้น วิชาเครื่องแต่งกายสตรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง
74 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยโค้งลอเรนซ์และดัชนีจินิ
75 พฤติกรรมของครูในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การวิจัยเฉพาะกรณีในจังหวัดขอนแก่น
76 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
77 สุขศึกษาในโรงเรียนในทศวรรษหน้าตามทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2533
78 การตั้งปัญหาในการวิจัย
79 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำคริสต์จักร ผู้บริหารองค์การคริสเตียน และอาจารย์สอนโรงเรียนพระคัมภีร์ ในนิกายโปรเตสแตนท์ ในกรุงเทพมหานคร
80 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ที่มีระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านแตกต่างกัน
81 การศึกษาลักษณะและการปฏิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
82 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
83 การประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
84 บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
85 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
86 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
87 บทบาทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์
88 สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 10
89 ลักษณะของผู้บริหาร ครู นักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
90 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2531
91 การศึกษากระบวนการตัดสินใจรับความรู้ใหม่ ของชาวบ้านในการจัดตั้งโรงสีรวม การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
92 การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
93 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529
94 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่แบบมนุษยนิยม
95 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของตนเอง ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหาร
96 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ของครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร
97 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2529 ของครูโรงเรียนรัฐบาลและครูโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 11
98 การจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
99 ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้าไทยเหยิ่น
100 ผลของรูปแบบตัวเลือกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ ที่ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
101 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสมาชิกศูนย์สาธิตกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด
102 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529
103 การวิเคราะห์ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหาร และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ปี พ.ศ. 2530
104 บทบาทของโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่าม
105 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ในโรงเรียนผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 วิชาภาษาอังกฤษ
106 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการวัดผลตามการรับรู้ ของครูวัดผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
107 การศึกษาปัญหาการฝึกงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
108 ความคิดเห็นของครูผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
109 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ใช้เวลาต่ำสุดและสูงสุด ของหลักสูตรในการสำรวจการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
110 การสำรวจกิจกรรมของพระสงฆ์ในภาคคณะสงฆ์ 2 เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
111 การศึกษาสภาพและวิธีการแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียน ตามคำรายงานของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
112 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
113 การตั้งปัญหาในการวิจัย
114 สภาพการจัดกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับชาวเขา ของโครงการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ตามความคิดเห็นของครูนิเทศก์ ครูผู้สอน และนักศึกษาชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
115 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำและสูงกว่าระดับความสามารถ
116 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดลพบุรี
117 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
118 การเปรียบเทียบภูมิหลังและปัญหาส่วนตัวของนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ กับนิสิตสภาพปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับทัศนะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา โรงเรียนารพัดช่างในกรุงเทพมหานคร
120 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
ปี พ.ศ. 2528
121 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
122 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามรูปแบบของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในเขตพื้นที่ยากจน
123 การเปรียบเทียบภูมิหลังและวิธีการศึกษา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง กับกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ
124 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำ จำนวน เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์เชิงมิติ การเรียงลำดับอักษร และแผนภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในเรียนอาชีวศึกษา
125 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พัฒนากร และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 7
ปี พ.ศ. 2527
126 ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
127 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก
128 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
129 ความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
130 สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
131 การเปรียบเทียบความสามารถขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่เรียนหลักสูตรพุทธศักราช 2503 และ 2521
132 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร ของครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
133 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของลูกเสือและเนตรนารี ต่อการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีกับมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย
134 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
135 การสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
136 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเดิม สภาพแวดล้อมทางบ้าน บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพของการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2525
137 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
138 การเปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองผลัด ในเขตกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของนักเรียน
139 การสร้างแบบสำรวจบุคลิกภาพทหารและตำรวจ
140 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลของวิธีสอนสองแบบ
141 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการรายงานผลการเรียน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
142 ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
143 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 ในเขตการศึกษา 10
144 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
145 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดของ คณาจารย์วิทยาลัยครูยะลาเพื่อการสอน
146 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับความสอดคล้อง ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมทหาร กับคุณลักษณะที่ต้องการของตำรวจและทหาร
ปี พ.ศ. 2523
147 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
148 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 7
149 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง กับระดับชั้นเรียนในจังหวัดที่มีอัตราการเรียนต่อต่ำ
150 การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียง ของวิทยาลัยครูเทพสตรี
151 การศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูง กับกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ
152 ปัญหาในการจัดตั้งและดำเนินการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
153 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับภารกิตของมหาวิทยาลัย
154 การสำรวจปัญหาในการใช้ผลงานวิจัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
155 คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
156 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของวิทยาลัยครูในภาคใต้
157 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา