ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 49
2 เกียรติวรรณ อมาตยกุล 11
3 รัตนา พุ่มไพศาล 8
4 ศิริชัย กาญจนวาสี 7
5 อุ่นตา นพคุณ 7
6 อาชัญญา รัตนอุบล 6
7 ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา 6
8 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 6
9 อมรชัย ตันติเมธ 5
10 นิรันดร์ สาโรวาท 5
11 ดิเรก ศรีสุโข 5
12 จันทร์เพ็ญ เชื้อพานิช 4
13 อรพินท์ วิบูลย์พันธุ์ 4
14 สุมิตรา อังวัฒนกุล 3
15 อวยพร เรืองตระกูล 2
16 สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม 2
17 สุวิมล เล็กสุขศรี 2
18 ธีระพร อุวรรณโณ 2
19 ทิศนา แขมมณี 2
20 จำเนียน สุขหลาย 1
21 ถวัลย์ คุ้มกลาง 1
22 ทิพวรรณ เลขะวณิช 1
23 จำนงค์ แจ่มจันทราวงษ์ 1
24 วันเพ็ญ พันธุรักษ์ 1
25 พรทิพย์ แดงน้อย 1
26 นันทนา รัตนอาภา 1
27 พรรณิภา หิตะศักดิ์ 1
28 ทัศนีย์ ตรีวรรณไชย 1
29 ธีระวุฒิ เจริญราษฎร์ 1
30 ประไพ เสมหิรัญ 1
31 ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 1
32 นิศารัตน์ ศิลปเดช 1
33 สุนทรพจน์ ดำรงค์พานิช 1
34 พรรณทิพา งามสม 1
35 สุจิตรา เขียวศรี 1
36 นิลรัตน์ จันทร์เจริญ 1
37 สุคนธ์ ไข่แก้ว 1
38 เทพโกศล มูลไธสง 1
39 สุกรี รอดโพธิ์ทอง 1
40 ฐิติพร ศรีวงศิตานนท์ 1
41 รจนา จุลเจิม 1
42 บรรเจอดพร รัตนพันธุ์ 1
43 บุญทวี วิทยาคุณ 1
44 พร้อมพรรณ อุดมสิน 1
45 เพ็ญพิศ อาจสัญจร 1
46 อัญชลี สารรัตนะ 1
47 ดวงเดือน อ่อนน่วม 1
48 รัตนา พุ่มไพศาล 1
49 พินพง สัตยพันธ์ 1
50 ประทิน พงศ์อิศวรานันท์ 1
51 สุธน อ๋องคณา 1
52 วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา 1
53 พูนศักดิ์ อติชาต 1
54 ลักขณา วิสิฐศรีศักดิ์ 1
55 ปราณี ศิวพรพิทักษ์ 1
56 พวงทิพย์ วีระณรงค์ 1
57 มานะ ทาแป้ง 1
58 เทียมจันทร์ จาตุกัญญาประทีป 1
59 อรุณี อ่อนสวัสดิ์ 1
60 จรณิต แก้วกังวาล 1
61 นภาลัย โสระฐี 1
62 อนงค์ ปิยะกมลานนท์ 1
63 จินตนา ซึ้งจิตตวิสุทธิ 1
64 เบญจพร แก้วมีศรี, 2505- 1
65 บุญลือ มีมาก 1
66 ปิยะวรรณ เลิศพานิช 1
67 บุญสม นาวานุเคราะห์ 1
68 จินดา ตันมะขัน 1
69 สุพรรณี วราทร 1
70 วราภรณ์ ภู่แย้ม 1
71 วรรณวิมล อินสว่าง 1
72 วิไล ทองแผ่ 1
73 ดำรง จินดารัศมี 1
74 กิติยวดี บุญซื่อ 1
75 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
76 สุนีย์ เหมะประสิทธิ์ 1
77 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล 1
78 สุมาลี กาญจนชาตรี 1
79 สินีนาถ สวัสดิบุตร 1
80 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
81 กมล โพธิเย็น 1
82 วีรพันธ์ ฟักเงิน 1
83 ทวีศักดิ์ เดชาเลิศ 1
84 ปราโมทย์ ทองสุข 1
85 พิกุล เลิศมงคลตระกูล 1
86 พงษ์พิศาล ชินสำราญ 1
87 ปัญญา ธีระวิทยเลิศ 1
88 ธีระวัฒน์ สุขีสาร 1
89 เบญจพร พลเสนา 1
90 เพ็ญศรี เต่สกุล 1
91 เนาวรัตน์ เกิดพิบูลย์ 1
92 เจริญศรี พันปี 1
93 เบญจนาฏ วัฒนประดิษฐ์ 1
94 ศศิธร แม้นสงวน 1
95 พิมพ์ใจ ศิริสาคร 1
96 วรเนตร พิชิตเกริกพล 1
97 ธีระชัย ปูรณโชติ 1
98 ปราโมทย์ จันทร์เรือง 1
99 ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ 1
100 โยธิน มานะบุญ 1
101 วิโรจน์ ขวัญเกื้อ 1
102 สุมา สุทธิวาทนฤพุฒิ 1
103 จารึก พู่พวง 1
104 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. คณะศึกษาศาสตร์ 1
105 สุธีรา นิมิตรนิวัฒน์ 1
106 วราพร ขาวสุทธิ์ 1
107 โฆษิต จตุรัสวัฒนากูล, 2520- 1
108 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.บัณฑิตวิทยาลัย 1
109 สุจิตรา จันทร์สว่าง 1
110 วัชราภรณ์ แก้วดี 1
111 สุพจน์ เชี่ยวชล 1
112 สุชาติ บัณฑิตเขียน 1
113 ลัดดา วิภาคพันธุ์ 1
114 สมพิศ จิตบำรุงธรรม 1
115 ธัญสินี เล่าสัม 1
116 ไกรวิชิต ตันติเมธ 1
117 ศิริรัตน์ ศรีสอาด 1
118 สุภารัตน์ เรือจันทึก 1
119 รัตนา อัจฉริยากร 1
120 รัชนี สุวะมาตย์ 1
121 อื้อมพร หลินเจริญ 1
122 ศิริธร ทัดติ 1
123 วีรพล แสงปัญญา 1
124 สุวรรณ์ สถลชา 1
125 ชูชีพ เปล่งอารมณ์ 1
126 อนันทศิลป์ รุจิเรข 1
127 รุ่งอรุณ อุดมศิลป์ 1
128 รุ่งฤทธิ์ หวังอารีย์ 1
129 วรนุช พงศ์สถาพร 1
130 ศศิธร พีรภูติ 1
131 ศิริเดช สุชีวะ 1
132 จุฑาทิพย์ สร้วงสุวรรณ 1
133 วชิราวัลย์ จักรทอง 1
134 วันชัย ทองเกิด 1
135 คำณวน สามเมือง 1
136 กชกร ธิปัตดี 1
137 กมล รอดคล้าย 1
138 สมชาย สดับสร้อย 1
139 สมนิตย์ เจียมธีระนาถ 1
140 สุภา นวกรรมิก 1
141 อุทัย บุญประเสริฐ 1
142 สุวรรณ บุราณ 1
143 สวนา พรพัฒน์กุล 1
144 สุวัฒนา สุภาลักษณ์ 1
145 วัฒนาพร ระงับทุกข์ 1
146 วิจิตรา พงษ์ประสิทธิ์ 1
147 สุรศักดิ์ เพิ่มผล 1
148 นงลักษณ์ ประเสริฐ 1
149 วันชาติ อ่วมแจง 1
150 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
151 ประนอม ทวีกาญจน์ 1
152 สุกัญญา โฆวิไลกูล 1
153 โกวิท จิตบรรจง 1
154 สุชาติ โสมประยูร 1
155 วิบูลย์ ชลานันต์ 1
156 แสงจันทร์ อุ่นเรือน 1
157 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
158 ประสาท สง่าศิลป์ 1
159 วิโรจน์ วัฒนานิมิตกูล 1
160 ไพโรจน์ หวังใจชื่น 1
161 พิทักษ์ ไชยพิเดช 1
162 กาญจนา จันทร์ไทย 1
163 จันทร์พร พรหมมาศ 1
164 พิทักษ์ นิลนพคุณ 1
165 ชนกนารถ ชื่นเชย 1
166 ผ่องศรี ปานเจริญ 1
167 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
168 สุเทพ เมยไธสง 1
169 อรรณพ จีนะวัฒน์ 1
170 สุธีรา พลรักษ์ 1
171 แวววิภา ภักดีอาษา 1
172 พนิชา สังข์เพ็ชร 1
173 มารศรี กลางประพันธ์ 1
174 เบ็ญจมาศ แสงอนุเคราะห์ 1
175 สุรกุล เจนอบรม 1
176 อำไพ สุจริตกุล 1
177 สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 1
178 วรรณกร หมอยาดี 1
179 สุนิดา ศิริพากย์ 1
180 เกษมศักดิ์ ภูมิศรีแก้ว 1
181 จุมพล พูลภัทรชีวิน 1
182 อมรา แย้มศิริ 1
183 กิจจา เวสประชุม 1
184 สุจิตรา สวัสดิวงษ์ 1
185 สุนันท์ ปัณทุพา 1
186 แววพรรณ อยู่พงษ์พิทักษ์ 1
187 อภิชัย บรรเจิดพร 1
188 วัชราภรณ์ อภิวัชรางกูร 1
189 ไพศาล กมลฉ่ำ 1
190 แคทลียา ศรีแปลก 1
191 สุมิตรา อังวัฒนกุล 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2554 1
3 2553 4
4 2552 2
5 2551 1
6 2550 2
7 2548 1
8 2547 6
9 2546 2
10 2545 1
11 2544 3
12 2543 6
13 2542 5
14 2541 3
15 2540 8
16 2539 10
17 2538 1
18 2537 6
19 2536 9
20 2535 10
21 2534 1
22 2533 6
23 2532 7
24 2531 13
25 2530 6
26 2529 11
27 2528 5
28 2527 5
29 2526 6
30 2525 5
31 2524 5
32 2523 8
33 2522 3
34 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การพัฒนาโมเดลมูลค่าเพิ่มคุณภาพวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ปี พ.ศ. 2554
2 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับผู้ประกอบการ : การศึกษาแบบพหุกรณี
ปี พ.ศ. 2553
3 การพัฒนารูปแบบการบริหารระบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร
4 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการศึกษานอกระบบโรงเรียนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส และการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการเผชิญและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน
5 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่บริหารงานตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา
6 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิส เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาการศึกษานอกระบบ กลุ่มด้อยสัมฤทธิ์ที่เรียนด้วยวิธีเรียนทางไกล
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม โดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำ ในการป้องกันและแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
8 การพัฒนารูปแบบการฝึกอบรมโดยใช้แนวคิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของแกนนำในการป้องกัน และแก้ปัญหาเชื้อเอชไอวีและโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องในชุมชนมุสลิม
ปี พ.ศ. 2551
9 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2550
10 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบสืบสอบบนเว็บวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้การช่วยเสริมศักยภาพเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
11 โมเดลการจัดลำดับความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของอัตมโนทัศน์วิชาการ อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ
ปี พ.ศ. 2548
12 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนตามแนวคิดอินเตอร์แอกทีฟคอนสตรักติวิสต์เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ และการนำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาเชาวน์อารมณ์แบบผสมผสาน
14 การพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาสำหรับเด็กปฐมวัยตามแนวคิดทฤษฎีสกีมา
15 การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของคณบดี
16 รูปแบบการพัฒนาความคิดอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างเสริมความสามารถ ด้านทักษะการเขียนภาษาไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดทฤษฎีไตรอาร์ขิกและวิธีการแบบสแกฟโฟลดิ์
17 รูปแบบการพัฒนาครูด้านการประเมินการเรียนรู้ตามแนวคิดการประเมินแบบเสริมพลังอำนาจที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
18 การศึกษาบุคลิกลักษณะ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ และผลงานการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาบุคลผู้สร้างสรรค์ชาวไทยที่มีผลงานโดดเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ ศิลปะ และการศึกษา
ปี พ.ศ. 2546
19 การพัฒนาพรหมวิหาร 4 ของนักศึกษาวิชาชีพครู สังกัดสถาบันราชภัฏ ตามแนวพุทธร่วมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
20 รูปแบบการสร้างแรงจูงใจชุมชนในการร่วมพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดห้วงหิน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
ปี พ.ศ. 2545
21 การนำเสนอรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้นำของผู้บริหารวิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ปี พ.ศ. 2544
22 ผลของการฝึกการเห็นคุณค่าในตนเองตามกรอบแนวคิดของซิคโคน ที่มีต่อระดับเชาวน์อารมณ์และพฤติกรรมก้าวร้าวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
23 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคแบ่งกลุ่มคละผลสัมฤทธิ์ที่มีต่อการรับรู้ความสามารถของตนเอง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
24 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้ผลการประเมินภายในสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนคันนายาว กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
25 การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษะ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา ในการสร้างความรู้ตามแนวคอนสตรักติวิซึม
26 การพัฒนารูปแบบการทดสอบและการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายของกำลังพล ในกองบัญชาการทหารสูงสุด
27 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สงผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน
28 การศึกษาเชิงวิเคราะห์รูปแบบปฎิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน ที่ส่งผลต่อเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
29 ผลของการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้เทคนิคการสอนเป็นกลุ่ม ที่ช่วยเหลือเป็นรายบุคคลที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถในการถ่ายโยงการเรียนรู้ ในวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีระดับความสามารถต่างกัน
30 ผลการสอนตามแนวคิดนีโอฮิวแมนนิสที่มีต่อการเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักศึกษาการศึกษานอกโรงเรียนแบบทางไกล
ปี พ.ศ. 2542
31 การศึกษาประเภทของบุคลิกภาพของสมาชิก และขนาดของกลุ่มที่ส่งผลต่อการประเมินความต้องการจำเป็นโดยใช้เทคนิคกลุ่มสมมตินัย
32 การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงระยะยาวของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสิ่งแวดล้อม : การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ด้วยโมเดลเอชแอลเอ็ม และโมเดลลิสเรล
33 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยการใช้การสอนตนเองกับการเรียนการสอนแบบรายบุคคลและแบบกลุ่ม สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
34 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติที่เหมาะสมและการกำหนดขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
35 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
ปี พ.ศ. 2541
36 การพัฒนาโมเดลความคาดหวังในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตการศึกษา 6 : การวิเคราะห์ล็อกลิเนียร์มาตรอันดับ
37 ผลการใช้วิธีวงจรการเรียนรู้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ที่มีต่อสัมฤทธิผลและพฤติกรรมการเรียนวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
38 การใช้เทคนิคการวิเคราะห์ผลกระทบไขว้เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง"
ปี พ.ศ. 2540
39 สภาพ ปัญหาและความต้องการด้านการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ของวิทยาลัยสารพัดช่าง ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครู และนักศึกษาผู้ใหญ่กรุงเทพมหานคร
40 สภาพแวดล้อมการฝึกอบรมการวิจัย ปัจจัยที่เอื้อต่อการทำวิจัยและคุณลักษณะของนักวิจัย ที่ส่งผลต่อผลิตภาพการวิจัยของมหาบัณฑิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของความเหนื่อยหน่าย ในการทำวิจัยของนิสิตบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
42 การพัฒนาแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับคนไทยวัยผู้ใหญ่ตอนต้น
43 การพัฒนารูปแบบการสอนโดยใช้สาระอิงบริบท เพื่อส่งเสริมความใฝ่รู้ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
44 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
45 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมผลการเรียน ของนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ระดับประถมศึกษา โดยใช้เทคนิคการสอนเสริมเพื่อนต่างระดับ
46 คุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการพลเรือน
ปี พ.ศ. 2539
47 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้วยวิธีสอนตามแนวปรัชญามนุษยนิยมของ นักศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญประเภทชั้นเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสุพรรณบุรี
48 การนำเสนอโปรแกรมการพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
49 การศึกษาสภาพและปัญหาการให้บริการแนะแนวของครูประจำกลุ่ม ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน สายสามัญศึกษาวิธีเรียนทางไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการรับรู้ของผู้บริหาร ครูประจำกลุ่ม และนักศึกษา
50 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำ และปัจจัยคัดสรรด้านสถานการ กับความพึงพอใจในงานของอาจารย์พยาบาล วิทยาลัยพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
51 การพัฒนาโมเดลลิสเรลในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะ ทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน
52 รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของตัวแปรกลวิธีการเรียน และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 กรุงเทพมหานคร
53 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสัมฤทธิผล ทางการเรียนคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนด้อยสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54 การศึกษาการจัดกิจกรรมการพบกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ วิธีเรียนแบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในเขตภาคกลาง
55 การพัฒนาแบบแผนการสร้างความคุ้นเคยในการสัมภาษณ์เกษตรกร
56 การสร้างหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างซับซ้อน สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปี พ.ศ. 2538
57 การพัฒนาแบบสอบความสามารถด้านวิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา
ปี พ.ศ. 2537
58 การประเมินความต้องการจำเป็นในการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ารวางแผนปฏิบัติการประจำปีในโรงเรียน ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดอุดรธานี
59 การเปรียบเทียบคุณภาพของวิธีการเทียบมาตราระหว่างแบบอิควิเปอร์เซนไทล์ กับแบบเชิงเส้นตรง
60 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
61 การพัฒนาวิธีวัดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้
62 การศึกษาสาเหตุในการออกกลางคันของนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ในวิทยาลัยสารพัดชั่งสมุทรปราการ
63 การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
64 สภาพ ปัญหา และความต้องการในการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารประจำหมู่บ้านในจังหวัดชัยภูมิตามการรับรู้ของผู้ดำเนินงานและประชาชนในท้องถิ่น
65 การวิเคราะห์วิธีการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
66 สหสัมพันธ์พหุคูณระหว่างคะแนนสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐกับคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4 ชั้นปีของรุ่นปีการศึกษา 2527
67 การพัฒนาแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
68 ตัวแปรคัดสรรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มการงานพื้นฐานอาชีพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สังกัดกรุงเทพมหานคร
69 ผลของการใช้วิธีการสอนแบบมโนธรรมสำนึก ตามแนวความคิดของ เปาโล แฟร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง "ชีวิตครอบครัวที่มีคุณภาพ" ของเยาวชนในชุมชนแออัด
70 ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการอ่านกับความ สามารถในการอ่านภาษาไทยอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตการศึกษา 1
71 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการฝึกยุทธศาสตร์การเรียนรู้เมตาคอคนิชันในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแบบโดยตรง กับแบบสอดแทรกในเนื้อหาการสอน
72 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน กับระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีต่อทักษะการคิด ของนักเรียนระดับประถมศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
73 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวป้อนภาษาและปฏิสัมพันธ์ในห้องเรียน กับผลสัมฤทธิ์ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระดับอุดมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร : การวิเคราะห์พหุระดับ
74 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์
75 การเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ จากการเลือกตัวทำนายเข้าสู่สมการแบบไปข้างหน้า ถอยหลัง และขั้นบันไดเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างตัวทำนายแตกต่างกัน
76 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ทางสังคมศาสตร์
77 การเปรียบเทียบความคลาดเคลื่อนของการประเมินค่า ที่ใช้รูปแบบมาตรประมาณค่าและผู้ประเมินที่แตกต่างกัน
78 การพัฒนาดัชนีความสอดคล้องของแบบแผนการตอบข้อสอบรายบุคคล
79 การพัฒนาชุดการเรียนด้วยตนเอง หน่วยการวัดตัวและการสร้างแบบเบื้องต้น วิชาเครื่องแต่งกายสตรีเบื้องต้น สำหรับนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดช่าง
80 การวิเคราะห์ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 5 โดยโค้งลอเรนซ์และดัชนีจินิ
81 พฤติกรรมของครูในการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การวิจัยเฉพาะกรณีในจังหวัดขอนแก่น
82 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสม สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์
ปี พ.ศ. 2534
83 สุขศึกษาในโรงเรียนในทศวรรษหน้าตามทรรศนะของผู้เชี่ยวชาญ
ปี พ.ศ. 2533
84 การตั้งปัญหาในการวิจัย
85 การศึกษาความรู้และเจตคติต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้นำคริสต์จักร ผู้บริหารองค์การคริสเตียน และอาจารย์สอนโรงเรียนพระคัมภีร์ ในนิกายโปรเตสแตนท์ ในกรุงเทพมหานคร
86 การเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษของสหวิทยาลัยรัตนโกสินทร์ ที่มีระดับความสามารถ ทางภาษาอังกฤษและพื้นความรู้ในเรื่องที่อ่านแตกต่างกัน
87 การศึกษาลักษณะและการปฏิบัติของผู้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
88 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ด้านวิชาชีพครูของนักศึกษาครูในวิทยาลัยครู
89 การประสานงานของ 5 กระทรวงหลัก ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่สตรี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2532
90 บทบาทของครูตามการรับรู้ของผู้เรียน และตามความคาดหวังของผู้ปกครอง ในการปลูกฝังค่านิยมอันพึงประสงค์ให้แก่ผู้เรียนระดับชั้นต้น ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์
91 สมรรถภาพของหัวหน้าหมวดวิชาตามการรับรู้ของตนเอง และครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ กรุงเทพมหานคร
92 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างกรมอาชีวศึกษากับกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
93 บทบาทของวิทยาลัยเกษตรกรรมในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารและอาจารย์
94 สมการที่เหมาะสมในการทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เขตการศึกษา 10
95 ลักษณะของผู้บริหาร ครู นักเรียน และสภาพแวดล้อมของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานครที่ผ่านเกณฑ์และไม่ผ่านเกณฑ์
96 การศึกษาแนวโน้มการประสานสัมพันธ์ในการจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และกรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ
ปี พ.ศ. 2531
97 การศึกษากระบวนการตัดสินใจรับความรู้ใหม่ ของชาวบ้านในการจัดตั้งโรงสีรวม การศึกษาเฉพาะกรณีอำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
98 การศึกษากระบวนการและการติดตามผลโครงการฝึกอบรมพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
99 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529
100 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่แบบมนุษยนิยม
101 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพ ของหัวหน้าสำนักงานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดในเขตการศึกษา 1 ตามการรับรู้ของตนเอง ครูวิชาการกลุ่มโรงเรียน และผู้บริหาร
102 การวิเคราะห์ตัวประกอบสมรรถภาพที่สำคัญต่อการปฏิบัติงาน ของครูวิชาการ กลุ่มโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ตามการรับรู้ของตนเอง ครู และผู้บริหาร
103 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2529 ของครูโรงเรียนรัฐบาลและครูโรงเรียนเอกชน เขตการศึกษา 11
104 การจัดโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่ 6 ที่ไม่ได้ศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษา : การศึกษาเฉพาะกรณีสุขาภิบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
105 ความต้องการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้ใช้แรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ : การศึกษาเฉพาะกรณีโรงงานทอผ้าไทยเหยิ่น
106 ผลของรูปแบบตัวเลือกที่แตกต่างกันต่อคุณภาพของแบบสอบเลือกตอบ ที่ใช้วัดความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
107 การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียนของสมาชิกศูนย์สาธิตกองทุนพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดร้อยเอ็ด
108 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับแววความเป็นครูของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2529
109 การวิเคราะห์ตัวประกอบของสมรรถภาพของผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง ผู้บริหาร และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ปี พ.ศ. 2530
110 บทบาทของโต๊ะอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการสนับสนุนการพัฒนาโครงการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามการรับรู้ของผู้บริหารการศึกษานอกโรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น และโต๊ะอิหม่าม
111 ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูและนักศึกษาผู้ใหญ่ในโรงเรียนผู้ใหญ่ ในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับที่ 3-4 วิชาภาษาอังกฤษ
112 การศึกษาสภาพและปัญหาการปฏิบัติงานการวัดผลตามการรับรู้ ของครูวัดผลในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
113 การศึกษาปัญหาการฝึกงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
114 ความคิดเห็นของครูผู้ฝึกและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ปัจจัยที่ส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างการเข้ารับการฝึกอบรมของหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมแรงงาน
115 การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มผู้ใช้เวลาต่ำสุดและสูงสุด ของหลักสูตรในการสำรวจการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปี พ.ศ. 2529
116 การสำรวจกิจกรรมของพระสงฆ์ในภาคคณะสงฆ์ 2 เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน
117 การศึกษาสภาพและวิธีการแก้ปัญหาทางวินัยของนักเรียน ตามคำรายงานของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร
118 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
119 การตั้งปัญหาในการวิจัย
120 สภาพการจัดกิจกรรมทางการศึกษาสำหรับชาวเขา ของโครงการศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา ตามความคิดเห็นของครูนิเทศก์ ครูผู้สอน และนักศึกษาชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงกลุ่มหมู่บ้านแม่สวรรค์น้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
121 การวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำและสูงกว่าระดับความสามารถ
122 การใช้แผนการสอนกลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต : การศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัดลพบุรี
123 ตัวแปรที่สัมพันธ์กับทัศนคติต่อวิชาชีพครู ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
124 การเปรียบเทียบภูมิหลังและปัญหาส่วนตัวของนิสิตสภาพวิทยาทัณฑ์ กับนิสิตสภาพปกติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับทัศนะการเป็นพลเมืองดีของนักศึกษา โรงเรียนารพัดช่างในกรุงเทพมหานคร
126 การศึกษาเชิงประเมินการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พ.ศ. 2524
ปี พ.ศ. 2528
127 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับนิสัยรักการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกรุงเทพมหานคร
128 ความคิดเห็นของผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับ การจัดการศึกษานอกระบบโรงเรียน ตามรูปแบบของการพัฒนาชนบทแบบผสมผสาน ในเขตพื้นที่ยากจน
129 การเปรียบเทียบภูมิหลังและวิธีการศึกษา ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนสูง กับกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ
130 ความสัมพันธ์ระหว่างความถนัดด้านเหตุผลเชิงถ้อยคำ จำนวน เหตุผลเชิงนามธรรม ความสัมพันธ์เชิงมิติ การเรียงลำดับอักษร และแผนภาพ กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นปีที่ 3 ในเรียนอาชีวศึกษา
131 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหาร พัฒนากร และผู้นำท้องถิ่น เกี่ยวกับบทบาทของพัฒนากรในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียน ในเขตสำนักงานพัฒนาชุมชนเขต 7
ปี พ.ศ. 2527
132 ความเสมอภาคของการลงทุนทางการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร
133 การเปรียบเทียบลักษณะของนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน ประเภทที่ผ่านการสอบคัดเลือกกับประเภทโควต้าของภาคตะวันออก
134 ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถภาพทางกาย ทักษะทางกีฬาเฉพาะอย่าง ทัศนคติต่อวิชาชีพพลศึกษา และบุคลิกภาพกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษาวิทยาลัยพลศึกษา
135 ความต้องการงานวิจัยทางการศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
136 สภาพการเรียนการสอนการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จระดับที่ 3-4 ในโรงเรียนผู้ใหญ่สำหรับพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2526
137 การเปรียบเทียบความสามารถขั้นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกที่เรียนหลักสูตรพุทธศักราช 2503 และ 2521
138 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลา และหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร ของครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
139 ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของลูกเสือและเนตรนารี ต่อการเรียนวิชาลูกเสือเนตรนารีกับมโนทัศน์ความเป็นพลเมืองดี ในระบอบประชาธิปไตย
140 ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ประจำกลุ่ม และนักศึกษา เกี่ยวกับสมรรถภาพที่พึงประสงค์ ของอาจารย์ประจำกลุ่มการศึกษานอกโรงเรียน ประเภทบุคคลภายนอกในกรุงเทพมหานคร
141 การสูญเปล่าทางการศึกษาของวิทยาลัยครูภาคตะวันตก
142 ความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนเดิม สภาพแวดล้อมทางบ้าน บรรยากาศในชั้นเรียน คุณภาพของการสอนกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ห้า
ปี พ.ศ. 2525
143 ประสิทธิภาพการผลิตบัณฑิตสาขาสังคมศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
144 การเปรียบเทียบปัญหาของนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาสองผลัด ในเขตกรุงเทพมหานครตามการรับรู้ของนักเรียน
145 การสร้างแบบสำรวจบุคลิกภาพทหารและตำรวจ
146 วิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการเปรียบเทียบผลของวิธีสอนสองแบบ
147 การสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับการรายงานผลการเรียน ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปี พ.ศ. 2524
148 ความขัดแย้งในบทบาทของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดนครพนม
149 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ ระดับ 3-4 ในเขตการศึกษา 10
150 การทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
151 การศึกษาการใช้ทรัพยากรห้องสมุดของ คณาจารย์วิทยาลัยครูยะลาเพื่อการสอน
152 ความคิดเห็นของครูและนักเรียนเตรียมทหารเกี่ยวกับความสอดคล้อง ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเตรียมทหาร กับคุณลักษณะที่ต้องการของตำรวจและทหาร
ปี พ.ศ. 2523
153 การเปรียบเทียบการเรียนการสอนคณิตศาตร์ โดยวิธีค้นพบระหว่างครูที่ได้รับการอบรม และ ครูที่ไม่ได้รับการอบรม จากศูนย์อบรมครูคณิตศาสตร์ วิทยาลัยครูสงขลา
154 องค์ประกอบที่สัมพันธ์กับการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในเขตการศึกษา 7
155 ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพของนักเรียนและผู้ปกครอง กับระดับชั้นเรียนในจังหวัดที่มีอัตราการเรียนต่อต่ำ
156 การศึกษาเชิงประเมินการให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยวิทยุกระจายเสียง ของวิทยาลัยครูเทพสตรี
157 การศึกษาเปรียบเทียบภูมิหลังของบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ระหว่างกลุ่มที่มีสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนสูง กับกลุ่มที่มีสัมฤทธิผลทางการเรียนต่ำ
158 ปัญหาในการจัดตั้งและดำเนินการสหกรณ์ร้านค้าในโรงเรียนมัธยมศึกษา ในกรุงเทพมหานคร
159 การวิเคราะห์ความคิดเห็นของอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เกี่ยวกับภารกิตของมหาวิทยาลัย
160 การสำรวจปัญหาในการใช้ผลงานวิจัยของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2522
161 คุณวุฒิของอาจารย์พยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
162 การใช้ประโยชน์อาคารสถานที่ของวิทยาลัยครูในภาคใต้
163 ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา