ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีวงศ์ ศรีบุรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 7
2 ลือชัย ครุธน้อย 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 สุรพล สุดารา 3
5 เสถียร รุจิรวนิช 3
6 ธีรพล คังคะเกตุ 3
7 พิชัย พิธานพิทยารัตน์ 3
8 เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม 3
9 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
10 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
11 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
12 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
13 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 2
14 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
15 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
16 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
17 สุเมธ ชวเดช 2
18 ผ่องศรี จั่นห้าว 2
19 วัชรินทร์ เจตนานนท์ 2
20 วีระ สัจกุล 2
21 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
22 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
23 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
24 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
25 นพภาพร พานิช 2
26 วรรณี พฤฒิถาวร 2
27 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
28 ทวีศักดิ์ ศรีบุรี 2
29 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
30 ธนพรรณ สุนทระ 2
31 สุกัญญา กาญจนเศรษฐ์ 2
32 อรุณศักดิ์ โสภณธรรมภาณ 1
33 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
34 นฤชัย คูณทอง 1
35 วิชุตา กัลยาศิริ 1
36 นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล 1
37 ทวีศักดิ์ เทียนตระกูล 1
38 อรรถกร ฤกษ์วิรี 1
39 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 1
40 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
41 ปรัชญานี ตรียวง 1
42 ปิยะวัตน์ พรหมรักษา 1
43 ประภาพร พลอยยอด 1
44 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
45 มิ่งขวัญ อินทรกำแหง 1
46 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
47 ชลัม ภุมกาญจน์ 1
48 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
49 วิสูตร เด่นอริยะกูล 1
50 สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2552 2
3 2551 3
4 2550 1
5 2549 3
6 2548 1
7 2546 5
8 2545 1
9 2541 1
10 2536 2
11 2534 1
12 2532 1
13 2531 1
14 2530 1
15 2529 1
16 543 29
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของถ่านชีวภาพที่มีต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพดินเหนียวปนทราย กรณีศึกษาตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2 การใช้ถ่านชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเพื่อการเพิ่มผลผลิตและกักเก็บคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2552
3 การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
4 การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
5 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง
6 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
7 การจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำตะคองแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2550
8 ผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อความสมดุลของน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
9 เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่ง
10 คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และขีดความสามารถในการรองรับได้บนเกาะช้าง
11 การประเมินความสามารถสูงสุดในการรองรับมลพิษต่อวันของแม่น้ำพองตอนล่างโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
12 การประเมินมลพิษในแม่น้ำปราจีนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
13 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียง
14 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล
15 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ
16 คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ
17 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2545
18 ผลกระทบของการใช้ที่ดินต่อความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543
ปี พ.ศ. 2541
19 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2536
20 การศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
21 การศึกษาโครงการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2534
22 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
ปี พ.ศ. 2532
23 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในคลอง
ปี พ.ศ. 2531
24 การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สตอร์มคำนวณคุณภาพน้ำท่าของพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
ปี พ.ศ. 2530
25 การใช้แบบจำลองอิลลูคัสในการประเมินและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใน
ปี พ.ศ. 2529
26 การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมขังฝั่งธนบุรี พ.ศ. 2526