ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีวงศ์ ศรีบุรี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ศุภิชัย ตั้งใจตรง 7
2 ลือชัย ครุธน้อย 6
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 6
4 สุรพล สุดารา 3
5 เสถียร รุจิรวนิช 3
6 ธีรพล คังคะเกตุ 3
7 พิชัย พิธานพิทยารัตน์ 3
8 เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม 3
9 นภาพร เปี่ยมสง่า 2
10 สุรชัย ลิปิวัฒนาการ 2
11 พงศ์ศักดิ์ อรุณวิจิตรสกุล 2
12 ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล 2
13 สิตางศุ์ พิลัยหล้า 2
14 วัชรินทร์ เจตนานนท์ 2
15 ผ่องศรี จั่นห้าว 2
16 พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์ 2
17 สมเกียรติ ปิยะธีรธิติวรกุล 2
18 วีระ สัจกุล 2
19 สุวัฒนา ธาดานิติ 2
20 รุ่งธรรม บ่อเกิด 2
21 วราพรรณ ด่านอุตรา 2
22 ธเรศ ศรีสถิตย์ 2
23 สุเมธ ชวเดช 2
24 ธนพรรณ สุนทระ 2
25 วรรณี พฤฒิถาวร 2
26 ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร 2
27 สุกัญญา กาญจนเศรษฐ์ 2
28 วสันต์ พงศาพิชญ์ 2
29 ทวีศักดิ์ ศรีบุรี 2
30 นพภาพร พานิช 2
31 สมพร กมลศิริพิชัยพร 2
32 ทรรศนีย์ พฤกษาสิทธิ์ 1
33 วิชุตา กัลยาศิริ 1
34 อรุณศักดิ์ โสภณธรรมภาณ 1
35 ทวีศักดิ์ เทียนตระกูล 1
36 ทรงกฤษณ์ ประภักดี 1
37 สุรวุฒิ ประดิษฐานนท์ 1
38 นพวรรณ เชาว์ดำรงสกุล 1
39 พักตร์วิมล เพียรล้ำเลิศ 1
40 นฤชัย คูณทอง 1
41 ปิยะวัตน์ พรหมรักษา 1
42 ประภาพร พลอยยอด 1
43 กัลยา สุนทรวงศ์สกุล 1
44 อรรถกร ฤกษ์วิรี 1
45 ปรัชญานี ตรียวง 1
46 มิ่งขวัญ อินทรกำแหง 1
47 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
48 วิสูตร เด่นอริยะกูล 1
49 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 1
50 ชลัม ภุมกาญจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2553 1
3 2552 6
4 2551 4
5 2550 10
6 2549 4
7 2548 1
8 2546 5
9 2545 1
10 2544 1
11 2542 3
12 2541 1
13 2540 1
14 2539 1
15 2536 2
16 2535 3
17 2534 3
18 2532 2
19 2531 1
20 2530 1
21 2529 1
22 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 ผลของถ่านชีวภาพที่มีต่อผลผลิตข้าวและคุณภาพดินเหนียวปนทราย กรณีศึกษาตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
2 การใช้ถ่านชีวภาพในพื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลืองเพื่อการเพิ่มผลผลิตและกักเก็บคาร์บอน
ปี พ.ศ. 2553
3 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
ปี พ.ศ. 2552
4 มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว 9 มาตรฐาน
5 ศึกษาและจัดทำคู่มือตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
6 ตรวจประเมินแหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้การรับรองมาตรฐาน ครั้งที่ 1 (ภาคกลาง)
7 การศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบเบื้องต้นโครงการพัฒนาถนนหมายเลข 11 (สามแยกสี่โค-บ้านน้ำสัง และบ้านปากตอน-เมืองสังข์ทอง-บ้านนาสา) สปป.ลาว
8 การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษาโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
9 การบริหารจัดการน้ำที่มีผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ : กรณีศึกษา โครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
ปี พ.ศ. 2551
10 โครงการนำร่องการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ำนอง เพื่อการบรรเทาอุทกภัยขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ของพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ตามแนวพระราชดำริ "แก้มลิงพื้นที่บางบาล(1)"
11 การจัดการน้ำเพื่อการเกษตรเชิงบูรณาการ ; การใช้น้ำจากบ่อเลี้ยงกุ้งก้ามกรามเพื่อการทำนาปรัง
12 ผลของการเลี้ยงปลาในกระชังต่อคุณภาพน้ำ : กรณีศึกษาแม่น้ำชีและแม่น้ำยัง จังหวัดร้อยเอ็ด
13 การจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำลำตะคองแบบบูรณาการ
ปี พ.ศ. 2550
14 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการออกแบบรายละเอียดกระเช้าลอยฟ้าเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม 6 แห่ง บริเวณเชิง ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่
15 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำฮัจยี ประเทศพม่า
16 Meeting European standard for sustainable Tourism management : capacity building of Thai enterprises and policy-makers, promotion of good practices in the Thai tourism sector
17 การบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ลุ่มน้ำแบบบูรณาการ อย่างยั่งยืน โดยใช้หลักการการจัดการดินน้ำและประชากร : กรณีศึกษา ลุ่มน้ำพองและลุ่มน้ำยัง (ปี 2549)
18 การศึกษาและสำรวจด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา
19 จัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
20 จัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
21 การศึกษาประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2549
22 ผลของการเปลี่ยนแปลงชนิดพืชต่อความสมดุลของน้ำในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน
23 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2549
24 เชื้อเพลิงแข็งจากขยะมูลฝอยชุมชนอัดแท่ง
25 ความเชื่อมโยงระหว่างวิถีการดำเนินชีวิต กับที่อยู่อาศัย และการใช้ทรัพยากรของชุมชนเมือง : บทวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในกรุงเทพมหานคร
26 คุณภาพอากาศ ระดับเสียง และขีดความสามารถในการรองรับได้บนเกาะช้าง
27 การประเมินความสามารถสูงสุดในการรองรับมลพิษต่อวันของแม่น้ำพองตอนล่างโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2548
28 การประเมินมลพิษในแม่น้ำปราจีนโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
29 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียง
30 หลักสูตรพัฒนาบุคลากรเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติทางทะเล
31 การพัฒนารูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในสถาบันราชภัฏ
32 คู่มือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการอนุรักษ์แหล่งธรรมชาติ
33 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการจัดการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ : รายงานฉบับสมบูรณ
ปี พ.ศ. 2545
34 ผลกระทบของการใช้ที่ดินต่อความรุนแรงของอุทกภัยในลุ่มน้ำจันทบุรีระหว่างปี พ.ศ. 2530-2543
ปี พ.ศ. 2544
35 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
ปี พ.ศ. 2542
36 โครงการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์วิจัยร่วมอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัตถุอันตราย
37 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพ น้ำในลำน้ำธรรมชาติ
38 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2541
39 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดิน ในกรุงเทพมหานคร : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2540
40 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการทรุดตัวของพื้นดินในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2539
41 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการคุณภาพ น้ำในลำน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2536
42 การศึกษาโครงการพิพิธภัณฑ์ฝิ่นสามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย
43 การศึกษาโครงการไร่แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย : รายงานฉบับสมบูรณ์
ปี พ.ศ. 2535
44 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนดแหล่งที่เกิดในน้ำท่าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
45 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนดแหล่งที่เกิดในน้ำท่าก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
46 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนด แหล่งที่เกิดในน้ำท่า ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
ปี พ.ศ. 2534
47 การศึกษาเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยว ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ
48 การศึกษาปริมาณและคุณภาพของสารที่ไม่สามารถกำหนด แหล่งที่เกิดในน้ำท่า ก่อนไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ
49 ลายสักที่พบในภาคกลางของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2532
50 แบบจำลองการจัดการน้ำท่วม
51 การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อระบายและไล่น้ำเสียในคลอง
ปี พ.ศ. 2531
52 การใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์สตอร์มคำนวณคุณภาพน้ำท่าของพื้นที่กรุงเทพฯ ชั้นใน
ปี พ.ศ. 2530
53 การใช้แบบจำลองอิลลูคัสในการประเมินและปรับปรุงระบบระบายน้ำ ของพื้นที่กรุงเทพมหานครส่วนใน
ปี พ.ศ. 2529
54 การประเมินผลความเสียหายจากน้ำท่วมขังฝั่งธนบุรี พ.ศ. 2526
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
55 แบบจำลองการจัดการน้ำท่วม