ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
2 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
3 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
4 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
6 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกำแพงเพชร
7 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจำแนกผู้ป่วย ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
8 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
9 ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้าน ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
10 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแบบทั่วไปและแบบประยุกต์ต่อสมรรถภาพการทำงานของปอด และความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
11 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย ต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
12 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2549
13 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
14 แรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
15 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
16 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎี ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
17 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกับเก้าอี้ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว