ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทวีลักษณ์ วรรณฤทธิ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด ของผู้ที่เป็นโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรงพยาบาลปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
3 ผลของการให้ข้อมูลโดยใช้หนังสือการ์ตูนต่อความรู้และการปฏิบัติของผู้ป่วยเด็กวัยเรียนในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
4 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนทางอารมณ์ ต่อความวิตกกังวลของสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการเจาะน้ำคร่ำ
5 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย
6 ประสิทธิผลของการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก สำหรับส่งเสริมการควบคุมเบาหวานในผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการให้อาหารผ่านทางเดินอาหารในผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลกำแพงเพชร
8 การพัฒนาและการใช้แนวปฏิบัติทางคลินิก สำหรับการจำแนกผู้ป่วย ที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา
9 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการส่งเสริมการออกกำลังกาย บ้านห้วยเกี๋ยง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2551
10 ผลการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจที่บ้าน ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว
11 ผลของการฟื้นฟูสมรรถภาพปอดแบบทั่วไปและแบบประยุกต์ต่อสมรรถภาพการทำงานของปอด และความสามารถในการทำกิจกรรมของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
12 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จ ตามจุดมุ่งหมาย ต่อพฤติกรรมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ของผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
13 ผลของการให้ความรู้ร่วมกับการสนับสนุนของครอบครัว ต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรัง
ปี พ.ศ. 2550
14 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2549
15 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
16 ประสิทธิผลของโปรแกรมการส่งเสริมคุณภาพกระดูกสำหรับประชากรผู้สูงอายุเขตเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2546
17 แรงจูงใจในการออกกำลังกายของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎีความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว
19 ผลของการพยาบาลตามทฤษฎี ความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายต่อพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและระดับฮีโมโกลบิน เอ วัน ซี ของผู้ที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
20 ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกกับเก้าอี้ต่อความสามารถในการทำหน้าที่ของร่างกาย ในผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว
21 การประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่ (แผน ก) คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่