ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 19
2 ณัฐวุฒิ หนูไพโรจน์ 4
3 ยรรยง เต็งอำนวย 4
4 เอกวิชญ์ กุลธวัชวิชัย 2
5 ณัฐพงศ์ ภุมวารพฤษภ์ 2
6 วรารัตน์ รุ่งวรวุฒิ 2
7 ปัทมาภรณ์ สายสิม 2
8 ชัชวาลย์ คำหวาน 2
9 กรมิษฐ์ พิชนาหะรี 2
10 ธนุพล เลิศลำเนาชัย 2
11 จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 2
12 เอกชัย สุเมธานุภาพ 1
13 นที อาจเอี่ยม 1
14 เติมศักดิ์ วะสิโน 1
15 ปิยะ สุวรรณโนภาส 1
16 พรพงศ์ ร่มโพธิ์ทอง 1
17 ปุญญพัฒน์ ชัยวงษา 1
18 บรรจง ห่วงรัตน์ 1
19 นิปกรณ์ชัย ทุมประสิทธิ์ 1
20 ภาสิน สุริเยนทรากร 1
21 บวร เรืองแรงสกุล 1
22 วันวิษา โพธิ์เจริญ 1
23 วัชรินทร์ อูรณการ 1
24 จักรินทร์ ทวีจินดา 1
25 สุพัตรา สวัสดิ์รักเกียรติ 1
26 นันทพรรณ เป็นสุข 1
27 นวรัตน์ คำเสียง 1
28 นิธิโรจน์ วงศ์สว่างพานิช 1
29 โชคชัย พุฒตาล 1
30 ธันยธร ลีลาวัชรมาศ 1
31 วรวุฒิ ศุภสัณฐิติกุล 1
32 เอมฤดี จงทวีสถาพร 1
33 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 1
34 ณัฐธิดา มุจลินทโมลี 1
35 อัคคนัฐ จอมจุมพล 1
36 นิลุบล ผิวงาม 1
37 จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล 1
38 นิติพันธ์ ป้อมพันธ์ 1
39 อรอนงค์ องค์ศิริพร 1
40 ทวี ไทยส่งสุวรรณ 1
41 พชร จำเรียงฤทธิ์, 2522- 1
42 รังสรรค์ เกียรติ์ภานนท์ 1
43 กำพล ฟ้าภิญโญ 1
44 เรวัตร เพียรวัฒนผล 1
45 ชยันต์ เทพบุตร 1
46 ทิวากร โกมุท, 2521- 1
47 สุรัสวดี รุ่งสว่าง, 2522- 1
48 พัชราภรณ์ บุญช่วยเจริญพร 1
49 เอกองค์ อธิปธรรมวารี 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 4
2 2556 7
3 2555 6
4 2554 6
5 2553 3
6 2552 2
7 2551 3
8 2550 1
9 2549 4
10 2547 1
11 2546 4
12 2545 5
13 2544 1
14 2543 1
15 2542 1
16 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การประเมินความเสี่ยงด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
2 การประเมินความเสี่ยงด้านการสูญเสียความเป็นส่วนตัวของบริการจัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์
3 การเสริมข้อความด้วยองค์ความรู้เชิงภาพโดยใช้ชุดข้อมูลดีบีพีเดีย
4 แบบจำลองการวัดความเสถียรสำหรับระบบเซอร์วิซ
ปี พ.ศ. 2556
5 การวิเคราะห์ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางธุรกิจต่อซอฟต์แวร์โดยใช้ข้อมูลการตามรอย
6 การจำแนกความสอดคล้องด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการคลาวด์กับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์
7 การค้นหาผู้ให้บริการคลาวด์ที่สอดคล้องด้านความมั่นคงกับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์แบบเชิงความหมาย
8 การจำแนกความสอดคล้องด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการคลาวด์กับเมตริกซ์ควบคุมคลาวด์
9 การประยุกต์แบบรูปความมั่นคงและการโปรแกรมเชิงแง่มุมกับเว็บเซอร์วิซ
10 การปรับปรุงการประเมินความคล้ายคลึงเชิงโครงสร้างและเชิงความหมายเพื่อการค้นคืนเว็บเซอร์วิซ
11 ยูเอ็มแอลโปรไฟล์สำหรับแบบรูปการทนต่อความผิดพร่องสำหรับระบบอิงบริการ
ปี พ.ศ. 2555
12 การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิด
13 การจัดลำดับความเชี่ยวชาญสำหรับสมาชิกกลุ่มเครือข่ายสังคมออนไลน์
14 การประเมินความต้องการที่ไม่ใช่เชิงหน้าที่ด้านความมั่นคงของผู้ให้บริการคลาวด์
15 การปรับปรุงการวิเคราะห์ขนาดความสามารถของเซอร์วิซด้วยการทำเหมืองกฎความสัมพันธ์
16 การประเมินความเสี่ยงต่อคอมมานด์อินเจคชันและการปฏิเสธการให้บริการโดยอิงสกีมาข้อมูลของเว็บเซอร์วิซ
17 การตรวจสอบความครบถ้วนของความต้องการในการเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์โดยการเปรียบเทียบแผนภาพคลาสเชิงแนวคิด
ปี พ.ศ. 2554
18 แบบจำลองการเลือกใช้บริการโดยอิงความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ คุณภาพของบริการและราคา
19 การวัดค่าความเป็นส่วนตัวของเว็บเซอร์วิซโดยอิงนโยบายความเป็นส่วนตัวและระดับความอ่อนไหวของข้อมูลส่วนบุคคล
20 การพัฒนาเครื่องมือสนับสนุนการสร้างเว็บเซอร์วิซที่ทนต่อความผิดพร่องด้วยโครงสร้างของบีเพล
21 การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์ความสนใจร่วมกันในด้านงานวิจัยสำหรับนักวิจัย
22 การวัดขนาดของเว็บเซอร์วิซโดยอิงการกำกับความหมาย
23 การประยุกต์แบบรูปสำหรับซอฟต์แวร์ที่ทนต่อความผิดพร่องกับกระบวนการดับเบิลยูเอส-บีเพล
ปี พ.ศ. 2553
24 การพัฒนาบริบทประกอบเชิงกระบวนการโดยอิงสถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง
25 การประกอบเซอร์วิชที่หลายระดับความละเอียดโดยการทำนายเชิงคุณภาพในการให้บริการ
26 การพัฒนาบริบทประกอบเชิงกระบวนการโดยอิงสถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง
ปี พ.ศ. 2552
27 วิธีการสำหรับการได้รับแบบจำลองที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์มซึ่งอยู่ในรูปของแผนภาพคลาสของยูเอ็มแอลจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจโดยการสนับสนุนจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและออนโทโลจี
28 วิธีการสำหรับการได้รับแบบจำลองที่ไม่ขึ้นกับแพลตฟอร์ม ซึ่งอยู่ในรูปของแผนภาพคลาสของยูเอ็มแอลจากแบบจำลองกระบวนการธุรกิจ โดยการสนับสนุนจากขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมและออนโทโลจี
ปี พ.ศ. 2551
29 การเฝ้าสังเกตคุณภาพการให้บริการบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์สำหรับเว็บเซอร์วิซ
30 การวางแผนและการปรับแผนเซอร์วิซเชิงประกอบเพื่อความคงทนของแผน
31 การวางแผนและปรับแผนเซอร์วิซเชิงประกอบเพื่อความคงทนของแผน
ปี พ.ศ. 2550
32 การประกอบเว็บเซอร์วิสอย่างอัตโนมัติด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดลที่มีข้อบังคับด้านพฤติกรรมเชิงหน้าที่
ปี พ.ศ. 2549
33 การเข้ากันได้ของเว็บเซอร์วิสตามแบบจำลองชนิดบริการเพื่อการทำงานแทนที่กัน
34 การวัดการออกแบบส่วนประกอบโพรเซสในการบรรลุเป้าหมายด้านการจัดการส่วนประกอบ
35 การค้นหาเว็บเซอร์วิสเชิงความหมายด้วยข้อกำหนดอาวล์-เอส โพรเซสโมเดล
36 การเพิ่มความสามารถของยูดีดีไอในการประกาศและค้นหาเว็บเซอร์วิสแบบล่วงรู้บริบท
ปี พ.ศ. 2547
37 ความหมายของพฤติกรรมอิงออนโทโลจีสำหรับดับเบิลยูเอสดีแอล
ปี พ.ศ. 2546
38 แบบจำลองคำอธิบายเชิงคุณลักษณะสำหรับบริการแบบกระจาย
39 วิธีการออกแบบและพัฒนาระบบงานสำหรับคอมพิวเตอร์มือถือโดยใช้สถาปัตยกรรมอิงแบบจำลอง
40 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการระยะไกลผ่านการเชื่อมต่อกันของเทรดเดอร์
41 การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายยูดีดีไอเพื่อสนับสนุนการโฆษณาและการค้นหาบริการโดยใช้คุณสมบัติของบริการ
ปี พ.ศ. 2545
42 การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายของบริการลุคอัพของจีนีให้สนับสนุนคุณลักษณะแบบพลวัตของบริการ
43 การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายของบริการลุคอัพของจีนีให้สนับสนุนการค้นหาที่ไม่ใช่แบบเทียบค่าตรงกัน
44 การออกแบบและพัฒนาส่วนขยายของบริการเทรดเดอร์และคอร์บาให้สนับสนุนการเช่า
45 การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสร้างเค้าร่างฐานข้อมูลในรูปแบบซีดับเบิลยูเอ็มจากแบบจำลองข้อมูลทางกายภาพ
46 การออกแบบและพัฒนาสหพันธ์ยูดีดีไอ
ปี พ.ศ. 2544
47 การออกแบบและพัฒนาระบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงของบริการในระบบกระจาย
ปี พ.ศ. 2543
48 การออกแบบและพัฒนาบริการค้นหาบริการสำหรับระบบกระจาย
ปี พ.ศ. 2542
49 วิธีการรวมแบบจำลองข้อมูลเชิงวัตถุโดยใช้วิทยาการศึกษาสำนัก และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคลาส