ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงสุภา พุ่มชุมพล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบทของ (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี)
ปี พ.ศ. 2556
2 การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2555
3 การออกแบบ สร้าง และทดสอบสมรรถนะกังหันลมความเร็วต่ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาและทดสอบประสิทธิภาพปล่องความร้อน
ปี พ.ศ. 2552
5 การศึกษาสัดส่วนการใช้พลังงานในชีวิตประจำวันของพื้นที่ชนบทของ (กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี)
6 เครื่องอบแห้งภายใต้ความดันต่ำกว่าความดันบรรยากาศใช้งานร่วมกับรังสีอินฟราเรด
ปี พ.ศ. 2551
7 การประยุกต์ใช้แบบจำลองการไหลเชิงพลศาสตร์ช่วยออกแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2550
8 การปรับปรุงสมรรถนะแผงรับแสงอาทิตย์ในเครื่องทำน้ำร้อนโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตย์
ปี พ.ศ. 2548
9 การศึกษาด้วยวิธีการจำลองการไหลของของไหลแบบสองสถานะในเครื่องวัดอัตราการไหลด้วยวิธีการคำนวณเชิงตัวเลข
ปี พ.ศ. 2547
10 การศึกษาปัญหาและการออกแบบปรับปรุงการใช้งานเตาเผาชีวมวลสำหรับเครื่องปั้นดินเผาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น : กรณีศึกษาเตาเผาเครื่องปั้นดินเผา ตำบลปากห้วยวังนองจังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2544
11 การศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานที่เหมาะสมสำหรับอาคาราชการขนาดกลาง ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ