ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงสุดา กัณชัย
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ไม่มีข้อมูลความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 ผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสำหรับนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาการประเมินภาวะสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2556
2 ผลของการจัดคลินิกให้บริการสุขภาพเชิงรุกตามความต้องการของวัยรุ่นในสถานศึกษาเรื่อง โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1 ต่อความรู้ การปฏิบัติตน และความพึงพอใจในคลินิก)
ปี พ.ศ. 2554
3 ผลการประเมินตนเองด้านสมรรถนะหลักพยาบาลวิชาชีพการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง และพฤติกรรมจริยธรรมเชิงวิชาชีพของผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑฺิต รุ่นที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
4 การประยุกต์ใช้กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบภายใต้ศูนย์นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนการพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบสำหรับครูต้นแบบ