ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์
หน่วยงาน สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงศักดิ์ ศรีบุญจิตต์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 อารี วิบูลย์พงศ์ 23
2 นัทธมน ธีระกุล 9
3 ศศิเพ็ญ พวงสายใจ 7
4 กฤษฎา แก่นมณี 6
5 เยาวเรศ เชาวนพูนผล 5
6 สุขุม พันธุ์ณรงค์ 5
7 วัชรี พฤกษิกานนท์ 5
8 พรทิพย์ เธียรธีรวิทย์ 5
9 กาญจนา โชคถาวร 4
10 ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ 4
11 ไพรัช กาญจนการุณ 4
12 ธเนศ ศรีวิชัยลำพันธ์ 3
13 พิมลพรรณ บุญยะเสนา 3
14 สุวิมล ทองนอก 2
15 รัตนา แก้วเสน 2
16 นันทิยา สุวรรณรัตน์ 2
17 ฐานิตา ถุงแก้ว 2
18 พีรพงษ์ ปราบริปู 2
19 อารีย์ เชื้อเมืองพาน 2
20 ปวิชญา แก้วสุทธิ 2
21 ศุภาพร หาญสุขสินวัฒนา 2
22 ภวิษฐ์พร วงศ์ศักดิ์ 2
23 กุศล ทองงาม 2
24 คมสัน สุริยะ 2
25 นิสิต พันธมิตร 2
26 ประเสริฐ ไชยทิพย์ 2
27 พฤกษ์ ยิบมันตะสิริ 2
28 ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ 2
29 ปิยะลักษณ์ พุทธวงศ์ 2
30 กันต์สินี กันทะวงศ์วาร 2
31 ประทานทิพย์ กระมล 2
32 ปัทมา ฉิมพาลี 2
33 สุรภร วิศิษฎ์สุวรรณ 2
34 ปริญญา เฉิดโฉม 1
35 ปรัตถ พรหมมี 1
36 สุธัญญา ทองรักษ์ 1
37 กัลปพฤกษ์ ผิวทองงาม 1
38 ประเสริฐ วิจิตนพรัตน์ 1
39 ศุภชัย ปทุมนากุล 1
40 อนงค์นุช เทียนทอง 1
41 ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ 1
42 ธัญมาศ เชาว์ธุลี 1
43 สุเมธ ห่านเจริญ 1
44 สุกัญญา จันทร์ชุม 1
45 สุจินต์ สิมารักษ์ 1
46 นัทธียา หวั่นท๊อก 1
47 วิไลวรรณ มหาวีรวัฒน์ 1
48 วิมล อารยะรัตน์ 1
49 ธเนศ ศรีวิชัยสำพันธ์ 1
50 อัมพวา ยาวิลาศ 1
51 กันสินี กันทะวงศ์งาร 1
52 จรรยารักษ์ ตันติพลากร 1
53 วรลักษณ์ หิมะกลัส 1
54 เขมรัฐ ชัยมงคล 1
55 พิมพิมล แก้วมณี 1
56 สุทธินันท์ นิราพาธ 1
57 แสงแข สุทธิ 1
58 ทวีศักดิ์ ตาคำ 1
59 อนุศร ต่ายหัวดง 1
60 สารัตน์ สระสมบูรณ์ 1
61 วิษณุเดช นันไชยแก้ว 1
62 อัญชลี เจ็งเจริญ 1
63 ฐกัดแก้ว รอดเชื้อ 1
64 เจษฎา กาวีวงศ์ 1
65 นัทธ์ชนัน โตบัณฑิต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 1
2 2555 3
3 2554 2
4 2553 5
5 2552 17
6 2551 7
7 2550 16
8 2547 6
9 2546 1
10 2545 1
11 2543 2
12 2542 2
13 2538 1
14 2532 1
15 2528 1
16 543 8
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 คุณค่าการผลิตเพื่อประโยชน์สุขของสังคม : กรณีศึกษาข้าว
ปี พ.ศ. 2555
2 แบบจำลองจังหวะการลงทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3 การเปรียบเทียบความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ในกลุ่มดัชนีมอร์แกน สแตนเลย์ แคปปิทอล อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
4 การวิเคราะห์การเลือกหุ้นโดยวิธีการทำเหมืองข้อมูล
ปี พ.ศ. 2554
5 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับการพัฒนาชุมชน
6 การวิเคราะห์อัตราการหายปวดเรื้อรังจากวิธีการรักษาด้วยการฝังเข็มตามหลักดุลยภาพบำบัด
ปี พ.ศ. 2553
7 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่น และอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้าสู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
8 โครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
9 Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity : the Case of Northern Thai Rice Farmers.
10 การวิเคราะห์ความผันผวนของอัตราผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองระบบความจำระยะยาว
11 "เศรษฐกิจสมดุลใหม่ ความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน
ปี พ.ศ. 2552
12 การศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงระดับชุมชน/หมู่บ้านในลักษณะบูรณาการ (การขยายผลการเรียนรู้เพื่อพัฒนาระดับตำบลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)
13 การศึกษาความเป็นไปได้ด้านการดำเนินการทางธุรกิจและการหารายได้ของสวนเฉลิม พระเกียรติฯ ราชพฤกษ์
14 โครงการจัดตั้ง Economic Research Park คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
15 โครงการพัฒนาระบบการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย(ขยายเวลา)
16 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่สวนเฉลิมพระ เกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549
17 โครงการวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาค เหนือ สู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน (UNSEEN OTOP) (ปี 3)
18 TRADE,TOURISM AND SUSTAINABLE GROWTH IN 4 PROVINCES ALONG THE EAST - WEST CORRIDOR LINKING MYANMAR,THAILAND AND VIETNAM
19 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
20 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์
21 การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการผลิตพืชผักอินทรีย์แบบครบวงจร
22 ความผันผวนอย่างมีเงื่อนไข และการแจกแจงของอัตราผลตอบแทนดัชนีราคาหลักทรัพย์ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย และฟิลิปปินส์ โดยใช้แบบจำลองการ์ชและไฟการ์ช ที่มีการแจกแจงแบบนอร์มอลอินเวอร์สเกาส์เซียน
23 การศึกษานำร่องโครงการทัศนคติและพฤติกรรม ของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
24 Modelling inbound and outbound international tourism demand in Thailand
25 การวิเคราะห์ความสามารถในการชำระหนี้ ของลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ โดยใช้แบบจำลองโลจิท
26 การทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างเงินลงทุน โดยตรงจากต่างประเทศสุทธิ กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยวิธีวิเคราะห์เวคเตอร์ ออโต้รีเกรสชั่น
27 การวิเคราะห์ผลตอบแทนหุ้นสามัญ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยวิธีการลงทุนแบบประเมินคุณค่า
28 การวิเคราะห์ความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ G7
ปี พ.ศ. 2551
29 โครงการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่าง ๆ ของประชาชน ในการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
30 การตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศโดยใช้การวิเคราะห์แบบสโทแคสติก ดอมิแนนซ์
31 โครงการทัศนคติและพฤติกรรมของผู้บริโภคส้มสายน้ำผึ้ง
32 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด
33 การประมาณค่าความผันผวน สำหรับผลตอบแทนของดัชนีกลุ่ม 50 หลักทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองอารีมา-การ์ช
34 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของบริษัทไทยออยล์ จำกัด [มหาชน]
35 การประเมินมูลค่าหลักทรัพย์ โดยการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ของ บริษัท บ้านปู [มหาชน] จำกัด
ปี พ.ศ. 2550
36 Risk Analysis in Financial Sector : Varying Parameter Approach
37 การวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชน และความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
38 Trade Tourism And Sustainable Growth In 4 Provinces Along The East-West Corridor Linking Myanmar Thailand And Vietnam
39 โครงการพัฒนาระบบการจัดทำค่าใช้จ่ายผลผลิตสู่ต้นทุนเป้าหมาย
40 โครงการศึกษาทิศทาง อนาคต และยุทธศาสตร์เตรียมตัวประเทศไทย ในระยะ 10 ปีข้างหน้า
41 โครงการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของวิสาหกิจชุมชนและความเชื่อมโยงกับวิสาหกิจรูปแบบอื่นและอุตสาหกรรมหลัก เพื่อให้เกิดลำดับชั้นการพัฒนาจากรากหญ้า สู่รากแก้วอย่างยั่งยืน
42 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตเกษตรและวิสาหกิจชุมชนตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
43 โครงการประเมินผลมาตราการ/โครงการส่งเสริม SMEs ภาครัฐในระดับภูมิภาค
44 โครงการวิจัยการประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆของประชาชน การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
45 การส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของเด็กวัยเรียน
46 การประเมินผลเปรียบเทียบในมิติต่างๆของประชาชน การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
47 การวิจัยแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจชุมชนในเขตภาคเหนือสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืน
48 การประเมินผลมาตรการโครงการส่งเสริม SMEs ในระบบภูมิภาค
49 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
50 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
51 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2547
52 ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูปพื้นบ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
53 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน
54 การประมาณค่าความเอนเอียงในพารามิเตอร์ที่ถูกประมาณค่า เมื่อตัวแปรที่เกี่ยวข้องได้ถูกละทิ้งไป
55 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน โครงการธนาคารชุมชน ของธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่ง จังหวัดเชียงใหม่
56 การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจส่งออก กรณีศึกษาลูกค้าของศูนย์ธุรกิจต่างประเทศ ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
57 การวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน ระหว่างกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกับกองทุนเปิดอื่น
ปี พ.ศ. 2546
58 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้านในภาคเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2545
59 การศึกษาสถานภาพการผลิตแหนม : ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2543
60 พฤติกรรมผู้บริโภคอาหารแปรรูปพื้นบ้าน
61 การปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปพื้นบ้าน : จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน
ปี พ.ศ. 2542
62 ศักยภาพของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน และแนวทางการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร
63 การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2538
64 การเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน : กลยุทธ์เพื่อการพัฒนาการเกษตรในภาคเหนือของไทย
ปี พ.ศ. 2532
65 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2528
66 บทบาททางเศรษฐกิจและสังคม ของอุตสาหกรรมภาคหัตถกรรมในประเทศไทย
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
67 ศักยภาพของการเกษตรแบบมีสัญญาผูกพัน และแนวทางการพัฒนาความรู้ของเกษตรกร
68 Resource Use Efficiency Under Self-Selectivity : the Case of Northern Thai Rice Farmers.