ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศักดิ์ ชุษณพิพัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2547
1 การวิเคราะห์เสถียรภาพแรงดันของระบบไฟฟ้ากำลังโดยใช้เส้นโค้ง P-Q
2 การศึกษาองค์ประกอบที่สัมพันธ์กับกำลังรีแอคตีฟเพื่อลดกำลังสูญเสีย
ปี พ.ศ. 2546
3 การวิเคราะห์ออปติมัลเพาเวอร์โฟลว์โดยรวมข้อจำกัดทางเสถียรภาพของระบบไฟฟ้า
4 การศึกษาผลของตัวเก็บประจุอนุกรมต่อสมรรถนะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าและซับซิงโครนัสเรโซแนนซ์
ปี พ.ศ. 2545
5 การประยุกต์ใช้ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มเร็วในการวิเคราะห์เสถียรภาพภาวะชั่วครู่
6 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวสร้างเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ากำลังแบบธรรมดาด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
7 การใช้ฟังก์ชันพลังงานสำหรับการคำนวณค่าเวลาวิกฤตของการกำจัดฟอลต์
8 การปรับค่าพารามิเตอร์ของตัวสร้างเสถียรภาพ ระบบไฟฟ้ากำลังแบบธรรมดาด้วยเครือข่ายประสาทเทียม
ปี พ.ศ. 2540
9 การคำนวณโหลดโฟลว์ตามวิธีนิวตัน-ราฟสัน โดยรวมความไม่เป็นเชิงเส้นของอนุพันธ์อันดับที่สอง
ปี พ.ศ. 2539
10 การสังเคราะห์แบบประสานในการหาค่าตัวแปรของสเตบิไลเซอร์ ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหลายเครื่อง