ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงศรี สนธิทรัพย์
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2544 1
2 2541 1
3 2534 1
4 2533 1
5 2532 4
6 2527 1
7 2522 1
8 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2544
1 การพัฒนาโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างของความพึงพอใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการของผู้ใช้บริการการเคหะแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2541
2 ความต้องการ ความคาดหวัง และทัศนะของผู้บริโภคเกี่ยวกับศูนย์บริการผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
3 โอกาสจัดส่งผลไม้สดของไทยไปต่างประเทศ
ปี พ.ศ. 2533
4 ความเป็นไปได้ทางการเงินในการใช้นำมันปาล์มเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี
ปี พ.ศ. 2532
5 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย
6 ทัศนคติของคนกรุงเทพฯ ที่มีต่อ(ร่าง)พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถยนต์
7 อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ : ปัญหาและแนวทางแก้ไข
8 น้ำมันปาล์ม:คุณประโยชน์ในการบริโภคมุ่งสู่คุณค่าในอุตสาหกรรม
ปี พ.ศ. 2527
9 อุตสาหกรรมสับปะรดกระป๋อง
ปี พ.ศ. 2522
10 การเปรียบเทียบปัญหาส่วนตัวระหว่างนิสิตนักศึกษาปีสุดท้าย ที่จะสำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร กับผู้ที่จะสำเร็จหลังกำหนดเวลาของหลักสูตรในมหาวิทยาลัย