ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงพล กาญจนชูชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงพล กาญจนชูชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ 5
2 นิธิเดช ธัชศฤงคารสกุล 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
4 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 4
5 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 4
6 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 3
7 บรรยง โตประเสริฐพงศ์ 2
8 ชุมพล อันตรเสน 2
9 สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ 2
10 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
11 สุทธิพร เนียมหอม 2
12 ชนินทร์ วิศวินธานนท์ 2
13 ศุภโชค ไทยน้อย 2
14 Songphol Kanjanachuchai 2
15 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 2
16 สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 2
17 จิราภรณ์ คชเสนี 2
18 นันทนา คชเสนี 2
19 ธนากร จงวิลาสลักษณ์ 2
20 พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ 2
21 พรทิพา คชเสนา 2
22 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
23 พรชัย ช่างม่วง 1
24 Suphakan Kijamnajsuk 1
25 Chanchana Thanachayanont 1
26 พรชัย ทรัพย์นิธิ 1
27 Apirat Sirirataratiwat 1
28 ภาณุพงศ์ รัตนดอน 1
29 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
30 อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 1
31 Pornchai Supnithi 1
32 คุณัตถพิชญ์ พงษ์โสภา 1
33 สุธรรม วาณิชเสนี 1
34 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 1
35 Kiatfa Tangchaichit 1
36 พันอาจ ชัยรัตน์ 1
37 จีรนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธนา 1
38 นิรัตน์ พัฒนเสมากุล 1
39 มตินนท์ ไมตรีบริรักษ์ 1
40 วราลักษณ์ กุลองคณานนท์ 1
41 ฐิติพงษ์ โชคอำนวย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 3
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 1
5 2551 4
6 2550 1
7 2549 1
8 2548 3
9 2547 1
10 2546 2
11 2545 2
12 2542 1
13 2536 1
14 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล
2 สมบัติโพลาไรซ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตบนพื้นผิวลายตารางที่ปลูกซ้อนทับหลายชั้น
3 สมบัติเชิงแสงของชั้นควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์ที่ปลูกซ้อน ทับกันบนพื้นผิวลายตาราง
ปี พ.ศ. 2554
4 การปลูกและวัดลักษณะสมบัติของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมคอตที่ซ้อนทับกันบนแผ่นฐานลายตาราง
5 การเปล่งแสงจากอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2553
6 การวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม ZnO/CNTs
7 การจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์แบบประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตารางแกลเลียมอาร์เซไนด์/อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์
8 กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /
9 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี พ.ศ. 2552
10 การปลูกและวัดลักษณะสมบัติของสื่อบันทึกข้อมูลที่มีลายบนผิวหน้าจากการประกอบตนเอง (ปีที่ 2)
ปี พ.ศ. 2551
11 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
12 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
13 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอต ที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
14 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติ ของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2550
15 การปลูกและวัดคุณสมบัติของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตแผ่นฐานหลายตาราง
ปี พ.ศ. 2549
16 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
ปี พ.ศ. 2548
17 การควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนในโครงสร้างขนาดเล็กที่แสดงลักษณะการต้านทานการนำไฟฟ้าแบบคูลอมบ์ชนิดอ่อนโดยใช้ขั้วเกต
18 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
19 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
20 ความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นฟิล์มบางของ n-GaAs ที่มี QDs ฝังตัวอยู่ข้างใน
ปี พ.ศ. 2546
21 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม
22 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2545
23 การประเมินผลทางด้านเทคนิค เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟฟ้าเข้าถึง
24 การวิจัยพื้นฐานทาง Nanoelectronics (I)
ปี พ.ศ. 2542
25 การพัฒนารถพ่วง สำหรับรถไถเดินตาม
ปี พ.ศ. 2536
26 การพัฒนารถพ่วง สำหรับรถไถเดินตาม