ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงพล กาญจนชูชัย
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ทรงพล กาญจนชูชัย,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ธีรวัฒน์ ลิ่มวงศ์ 5
2 นิธิเดช ธัชศฤงคารสกุล 5
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4
4 สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว 4
5 สมชัย รัตนธรรมพันธ์ 4
6 สุวัฒน์ โสภิตพันธ์ 3
7 สุทธิพร เนียมหอม 2
8 สุขุม พิทยาพิบูลพงศ์ 2
9 สุรินทร์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ 2
10 ศุภโชค ไทยน้อย 2
11 พรทิพา คชเสนา 2
12 ชุมพล อันตรเสน 2
13 บรรยง โตประเสริฐพงศ์ 2
14 ชนินทร์ วิศวินธานนท์ 2
15 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
16 พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ 2
17 ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช 2
18 Songphol Kanjanachuchai 2
19 นันทนา คชเสนี 2
20 จิราภรณ์ คชเสนี 2
21 ธนากร จงวิลาสลักษณ์ 2
22 วราลักษณ์ กุลองคณานนท์ 1
23 พันอาจ ชัยรัตน์ 1
24 คุณัตถพิชญ์ พงษ์โสภา 1
25 จีรนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธนา 1
26 ภาณุพงศ์ รัตนดอน 1
27 พรชัย ช่างม่วง 1
28 สุธรรม วาณิชเสนี 1
29 ฐิติพงษ์ โชคอำนวย 1
30 นิรัตน์ พัฒนเสมากุล 1
31 มตินนท์ ไมตรีบริรักษ์ 1
32 พรชัย ทรัพย์นิธิ 1
33 Suphakan Kijamnajsuk 1
34 ศุภกาญจน์ กิจอำนาจสุข 1
35 Chanchana Thanachayanont 1
36 Pornchai Supnithi 1
37 อภิรัฐ ศิริธราธิวัตร 1
38 Kiatfa Tangchaichit 1
39 Apirat Sirirataratiwat 1
40 เกียรติฟ้า ตั้งใจจิต 1
41 นัยวุฒิ วงษ์โคเมท 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 2
2 2554 2
3 2553 4
4 2551 4
5 2548 3
6 2547 1
7 2546 1
8 543 15
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 สมบัติโพลาไรซ์โฟโตลูมิเนสเซนซ์ของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตบนพื้นผิวลายตารางที่ปลูกซ้อนทับหลายชั้น
2 สมบัติเชิงแสงของชั้นควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์ที่ปลูกซ้อน ทับกันบนพื้นผิวลายตาราง
ปี พ.ศ. 2554
3 การปลูกและวัดลักษณะสมบัติของอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมคอตที่ซ้อนทับกันบนแผ่นฐานลายตาราง
4 การเปล่งแสงจากอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2553
5 การวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน ZnO ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม ZnO/CNTs
6 การจัดเรียงตัวของควอนตัมดอตอินเดียมอาร์เซไนด์แบบประกอบตนเองบนแผ่นฐานลายตารางแกลเลียมอาร์เซไนด์/อินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์/แกลเลียมอาร์เซไนด์
7 กสรวัดลักษณะสมบัติของโครงสร้างนาโน Zno ที่เตรียมโดยกระบวนการขนถ่ายเฟสไอโดยใช้สารผสม Zno/CNTs /
8 การวิจัยพื้นฐานสารกึ่งตัวนำที่มีโครงสร้างนาโนแบบจัดเรียงตัวเองโดยวิธีปลูกชั้นผลึกด้วยลำโมเลกุล (2550-2553)
ปี พ.ศ. 2551
9 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
10 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
11 วิวัฒนาการของการเกิดอินเดียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอต ที่ปลูกบนแผ่นฐานลายตาราง
12 โครงสร้างอิเล็กทรอนิกส์ประสิทธิผลแบบหนึ่งมิติ ของอินเดียมแกลเลียมอาร์เซไนด์ควอนตัมดอตโมเลกุล
ปี พ.ศ. 2548
13 การควบคุมกระแสไฟฟ้าขับเคลื่อนในโครงสร้างขนาดเล็กที่แสดงลักษณะการต้านทานการนำไฟฟ้าแบบคูลอมบ์ชนิดอ่อนโดยใช้ขั้วเกต
14 การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบทรานสมิสชันศึกษาโครงสร้างจุลภาคและโครง สร้างผลึกของวัสดุสารกึ่งตัวนำที่ใช้ในอุปกรณ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์
15 โครงการจัดทำแผนที่นำทางเทคโนโลยีสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2547
16 ความคล่องตัวของอิเล็กตรอนในชั้นฟิล์มบางของ n-GaAs ที่มี QDs ฝังตัวอยู่ข้างใน
ปี พ.ศ. 2546
17 โครงการพัฒนาความเชื่อมโยงทางอุตสาหกรรมและความสามารถด้านนวัตกรรม