ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงคุณ จันทจร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 พิสิฏฐ์ บุญไชย 8
2 ปริญญาเอก 6
3 ชัยยุทธ ศิริสุทธิ์ 3
4 ประภาพร ชุลีลัง 2
5 วรรณศักดิ์พิจิตร บุญเสริม 2
6 สิทธิศักดิ์ จำปาแดง 2
7 รายได้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2
8 ทัศนีย์ บัวระภา 2
9 สมชาย ลำดวน 2
10 สุจินต์ สิมารักษ์ 2
11 ไพรัช ถิตย์ผาด 2
12 บุญสม ยอดมาลี 2
13 เสริมพงศ์ ผาพันธ์ 2
14 มาริสา โกเศยะโยธิน 2
15 ทวี ถาวโร 2
16 สมศักดิ์ พดด้วง 2
17 วรัญญา จตุพรประเสริฐ 1
18 วัชรา กาญจนรัช 1
19 นิชธิมา แพ่งนคร 1
20 ปารณีย์ บุญไชย 1
21 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
22 ศศิณี กันยาบุญ 1
23 ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 1
24 ราตรี แมนไธสง 1
25 ยศฐา ศรีเทพ 1
26 สุวรรณ หวังเจริญเดช 1
27 โฆสิต แพงสร้อย 1
28 พรรณวดี จุรีมาศ 1
29 กฤษกร ปาสาใน 1
30 ขวัญเรือน นาคสุวรรณ์กุล 1
31 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
32 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
33 ศรัณยู คำเมือง 1
34 กิตติ ศรีสะอาด 1
35 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
36 รักฤดี สารธิมา 1
37 อดุลย์ บุญฉ่ำ 1
38 ไพโรจน์ ประมวล 1
39 มณีรัตน์ องค์วรรณดี 1
40 ปิยะเนตร จันทร์ถิระติกุล 1
41 เสนีย์ เครือเนตร 1
42 อุทัย สาขี 1
43 อาณัติ จันทร์ถิระติกุล 1
44 ประยุกต์ ศรีวิไล 1
45 ศาสตรา เหล่าอรรคะ 1
46 สุคนธ์ทิพย์ เศวตนลินทล 1
47 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
48 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
49 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
50 ปิยะพร แสนสุข 1
51 ขนิษฐา สมตระกูล 1
52 วิลาวัณย์ พร้อมพรม 1
53 โกวัฒน์ เทศบุตร 1
54 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
55 ชฎาพร เสนาคุณ 1
56 ไพบูลย์ บุญไชย 1
57 บรรจบ วันโน 1
58 วันวิสาข์ ศิริวัฒนเมธานนท์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 5
2 2556 5
3 2555 5
4 2554 7
5 2553 11
6 2552 15
7 2551 12
8 2550 3
9 2549 1
10 2548 2
11 2544 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
2 The system of high-qualified Thung Kula Ronghai Jasmine Rice management for export to the People's Republic of China
3 -
4 -
5 -
ปี พ.ศ. 2556
6 Thai Likay: The development of an acting performance model in Central Thailand
7 -
8 -
9 -
10 -
ปี พ.ศ. 2555
11 สุขภาพพระสงฆ์ : รูปแบบการดูแลสุขภาพองค์รวมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในภาคกลางตอนบน
12 Synthesis of magic-ointment healers' knowledge in the northeast community health care of Thailand
13 -
14 -
15 -
ปี พ.ศ. 2554
16 วัฒนธรรมนาเกลือ : รูปแบบการผลิต การอนุรักษ์ฟื้นฟู และการพัฒนาอาชีพการทำนาเกลือบริเวณชายฝั่งทะเลภาคกลางของประเทศไทย
17 Phra Biganesha: Integration of sculpture design, beliefs, customs and rituals in Thai society
18 Viet kiaw: Identity and process of living adaptation in the northeast of Thailand
19 Conserving, perpetuating and developing Thai-Lao singing styles along both sides of the Mekong river for creating a cultural value
20 The development of the alphabet, characters and orthography in the stone inscriptions of Isan
21 -
22 -
ปี พ.ศ. 2553
23 โรงเรียนอนุบาลเอกชน : การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้จากฐานภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานด้านการดูแลพัฒนาเด็ก
24 การพัฒนารูปแบบการจัดการพิพิธภัณฑ์ศิลปกรรมท้องถิ่นภาคอีสาน
25 การศึกษาศักยภาพทรัพยากรและการจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโดยชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ในเขตทุ่งกุลาร้องไห้
26 วรรณกรรมสุนทรภู่ : การสังเคราะห์คติธรรมคำสอนสำหรับสร้างคุณธรรมต่อบุคคลในสังคม
27 วัดอรุณราชวราราม : บทบาทการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของวัดที่ส่งผลต่อศรัทธาของประชาชน
28 พุทธปรัชญา : การศึกษาพุทธปฏิมาเพื่อสืบสานพระพุทธศาสนาในสังคมอีสาน
29 Pattern on bringing up the edged persons by social cost in nakonratchasima province's community in Thailand
30 Ordaining for learning culture: Educational conservation and development of buddhist monk universities for isan people with limited opportunity
31 Playng khorat: Standards of folk performing arts, Nakhon Ratchasima Province, Thailand
32 Alternative medicine: A pattern of perpetuation and development of music therapy in Rueam Ma Muad ritual of the Thai-Khmer ethnic group in Isan, Thailand
33 -
ปี พ.ศ. 2552
34 Private dormitory: Setting appropriate ethical standards for students in private dormitories in northeast thailandz
35 Contemporary sculptures: Decoding the body of aesthetic knowledge suitable for public parks
36 การศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นบริเวณหน้าวัดริมฝั่งแม่น้ำชี โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างยั่งยืน
37 รูปแบบการอนุรักษ์ฟื้นฟูธรรมาสน์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนผู้ไทยในภาคอีสาน
38 ลำตัดภาคกลาง : การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมศิลปะการแสดงเชิงพาณิชย์
39 The Social Capital of the Silver Ornaments in Northeastern, Thailand
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
ปี พ.ศ. 2551
49 Pattern on bringing up the edged persons by social cost in nakonratchasima province's community in Thailand
50 รูปแบบการดูแลผู้สูงอายุเพื่อการมีส่วนร่วมของชุมชน
51 แนวทางการพัฒนาเครื่องประดับเงินจากภูมิปัญญาพื้นบ้าน เพื่อเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์
52 กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก) : แนวทางการอนุรักษ์ฟื้นฟูสังคมวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคมภาคใต้
53 การออกแบบ, คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
54 คุณค่าอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นกับการนำมาประยุกต์เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้
55 Standards of community fresh food markets set by community organizations, Nakhon Rachasima Province
56 การศึกษาแนวทางการฟื้นฟูประเพณีบุญพระเวสของชาวผู้ไทย จังหวัดมุกดาหาร เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ท้องถิ่น
57 การศึกษาแนวทางการประยุกต์พานบายศรีในพิธีกรรม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน จังหวัดร้อยเอ็ด
58 The Status and Roles of Public Benefit Organizations in Social and Cultural Changes for Thailand
59 -
60 -
ปี พ.ศ. 2550
61 -
62 -
63 -
ปี พ.ศ. 2549
64 -
ปี พ.ศ. 2548
65 -
66 การศึกษาเปรียบเทียบพัฒนาการจัดการศึกษาและศาสนา เพื่อความร่วมมือในการพัฒนารูปแบบและกระบวนการศึกษา และศาสนาระหว่างไทย-ลาว
ปี พ.ศ. 2544
67 การถ่ายทอดภูมิปัญญาพื้นบ้านเรื่องทรัพยากร ดิน น้ำ ป่าไม้ของกลุ่มชาติพันธุ์กะเลิง