ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทรงกฤษณ์ ประภักดี
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์ชอร์ (2551/2)
2 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรีปี 2552
3 การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเตรียมเชื้อเพลิงทดแทน (AFR Platform) กรณีรับของเสียอันตรายของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
4 การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงแรมสยามเบย์วิวและสยามเบย์ชอร์ (2551/2)
5 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนนทบุรี 2552
ปี พ.ศ. 2550
6 สำรวจและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วไปและแหล่งกำเนิดมลพิษจังหวัดนนทบุรี (2550)
ปี พ.ศ. 2549
7 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2548
8 โครงการศึกษาสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพและชีวภาพของโครงการพัฒนาระเบียงตะวันออก-ตะวันตก
ปี พ.ศ. 2546
9 โครงการการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำจันทบุรีเพื่อการเกษตรและบริโภคอย่างพอเพียง
ปี พ.ศ. 2538
10 พิษเฉียบพลันของสารประะกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ต่อกุ้งกุลาดำ Penaeus monodon ระยะวัยอ่อน
ปี พ.ศ. 2537
11 พิษเฉียบพลันของสารประกอบบีส-ไตรบิวทิลทินออกไซด์ ต่อกุ้งกุลาดำ