ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สมศร สิงขรัตน์ 13
2 อุดมรัตน์ ทิพวรรณ 8
3 นรา จิรภัทรพิมล 7
4 ดุษฎี สุวรรณขจร 6
5 Thiraphat Vilaithong 6
6 วีระพงษ์ แพสุวรรณ 5
7 บรรจบ ยศสมบัติ 5
8 วิวัฒน์ ตียาสุนทรานนท์ 5
9 รศ.ดร.ยู เหลียงเติ้ง 3
10 จิตรลดา ทองใบ 3
11 สมชาย ทองเต็ม 3
12 สมศักดิ์ แดงติ๊บ 3
13 ราเชนทร์ เจริญนุกูล 3
14 อรอนงค์ ศรสันติสุข 2
15 วิรุฬห์ สายคณิต 2
16 จงอร พีรานนท์ 2
17 วิฑูร อะโน 2
18 ทิพย์มณี ภะรตะศิลปิน 2
19 เกตุ กรุดพันธ์ 2
20 เสวต อินทรศิริ 2
21 วิชิต ศรีตระกูล 2
22 สุรพล ดำรงกิตติกุล 2
23 นิยม บุญถนอม 2
24 จินดา แต้มบรรจง 2
25 Konlayutt Punyawudho 2
26 Banchob Yotsombat 2
27 สุภาพ ณ เชียงใหม่ 2
28 Surapoll Dumronggittigule 2
29 โฉม ทองเหลื่อม 2
30 ไมเคิล โรดส์ 1
31 ภิญโญ พานิชพันธ์ 1
32 มรกต ชาญสำรวจ 1
33 สุวบุญ จิรชาญชัย 1
34 จันทราวรรณ พุ่มชูศักดิ์ 1
35 ดุสิต เครืองาม 1
36 ศุภฤกษ์ อัครวิทยาพันธุ์ 1
37 วรรณจันทร์ แสงหิรัญ 1
38 วเรศ วีระสัย 1
39 ศ.ดร.สมชาย ทองเต็ม 1
40 ทวี ตันฆศิริ 1
41 รศ.ดร.พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
42 สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์ 1
43 พิศิษฐ์ สิงห์ใจ 1
44 ศ.ดร.ถิรพัฒน์ วิลัยทอง 1
45 ถวัลย์วงศ์ ไกรโรจนานันท์ 1
46 วีรศักดิ์ อุดมกิจเดชา 1
47 ชัยวิทย์ ศิลาวัชนาไทย 1
48 วิชาญ หล่อวิทยา 1
49 กลยุทธ (ชัยลอม)ปัญญาวุธโธ 1
50 ทวนศักดิ์ ทิพย์ประสิทธิ์ 1
51 Chanokporn Chaiwong 1
52 Thuansak Tiprasit 1
53 ชนกพร ไชยวงศ์ 1
54 Vivat Teeyasoontranont 1
55 สมศักดิ์ วรรณชัย 1
56 Nara Jirapatpimol 1
57 Rachen Charoennugul 1
58 ประดุง สวนพุฒ 1
59 ศักดิ์ชัย อำแก้ว 1
60 Niyom Boontanom 1
61 Dusadee Suwannakachorn 1
62 ยศธนา คุณาทร 1
63 Thapanee Sarakonsri 1
64 มิญช์ เมธีสุวกุล 1
65 Pradoong Suanpoot 1
66 กลยุทธ ปัญญาวุธโธ 1
67 อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 2549 2
5 2548 2
6 2547 1
7 2546 4
8 2545 1
9 2543 2
10 2541 3
11 2540 3
12 2539 4
13 2538 1
14 2534 1
15 543 31
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 ตัวเร่งปฏิกิริยา Pt alloys และไร้แพลทินัม บนตัวรองรับคาร์บอนท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน [PEMFC]
ปี พ.ศ. 2551
2 การพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
ปี พ.ศ. 2550
3 ลำไอออนพลังงานต่ำกับงานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ปี พ.ศ. 2549
4 การศึกษาการเรืองแสงของอะลูมิเนียมออกไซด์ขณะฝังไอออน
5 การพัฒนาชุดประกอบเมมเบรนอิเล็กโทรดและโพลลาร์เพลตสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน
ปี พ.ศ. 2548
6 Tribological improvement of thermal-sprayed Ti-based coatings modified by 1200 K nitridation
7 การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที
ปี พ.ศ. 2547
8 การพัฒนาแผ่นสะสมกระแสและขั้วอิเล็กโทรดสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงแบบเมมเบรน
ปี พ.ศ. 2546
9 การพัฒนาแหล่งกำเนิดรังสีเอ็กซ์ที่มีห้วงในเรือนเฟมโตวินาที
10 โครงการ ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
11 การพัฒนาระบบการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประกอบระบบประเมินคุณลักษณะเชิงผิวของวัสดุ โดยวิธีกระดอนกลับของไอออนพลังงานกลางๆ
12 ลำอนุภาคควอนตัมกับสสาร
ปี พ.ศ. 2545
13 Atomic force microscopy imaging and cutting of beaded carbon nanotubes deposited on glass
ปี พ.ศ. 2543
14 อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร
15 Modification of tribology and high-temperature behavior of Ti-47Al intermetallic alloy nitrided by N ion implantation
ปี พ.ศ. 2541
16 การศึกษาการปลดปล่อยนิวตรอนทุติยภูมิ สำหรับการประยุกต์การออกแบบเตาปฏิกรณ์ปรมาณู แบบฟิวชัน
17 การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์ธาตุแบบไม่ทำลายด้วยเทคนิคการวัดรังสีแกมมาฉับพลันจากบีมพัลส์
18 Surface modification of tool steels by combined Cr-and N-ion implantation
ปี พ.ศ. 2540
19 โครงการอัตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสาร
20 ไอออนอิมพลานเตชั่นสำหรับอุตสาหกรรมการเคลือบผิว
21 Ion implantation modification of special steels in Thailand
ปี พ.ศ. 2539
22 ตะกั่วผสมสำหรับกำบังรังสี
23 โครงการเทคโนโลยีอนาคตที่สำคัญสำหรับประเทศไทย
24 Progress in the program of heavy ion implantation for modification of commercial steels at Chiang Mai University
25 โครงการ อันตรกิริยาระหว่างนิวตรอนและอนุภาคมีประจุกับสสาร : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ = Interactions between neutrons and charged particles with matter / ถิรพัฒน์ วิลัยทอง
ปี พ.ศ. 2538
26 หัววัดรังสีนิวตรอนชนิดเส้นใยเรืองแสง
ปี พ.ศ. 2534
27 การเคลือบแข็งด้วยวิธีไอออนอิมพลานเตชั่น
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
28 ตัวเร่งปฏิกิริยา Pt Alloys และไร้แพลทินัม บนตัวรองรับคาร์บอนท่อนาโน สำหรับปฏิกิริยารีดักชันของออกซิเจน ในเซลล์เชื้อเพลิงชนิดเมมเบรนแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEMFC)
29 N-ion implantation assisted by preparative and closing implantation for surface modification of tool steel