ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เมตตา วิวัฒนานุกูล 5
2 สุกัญญา สมไพบูลย์ 4
3 รรรรยา บุญกลั่น 2
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2
5 นิโลบล วงศ์ภัทรนนท์ 2
6 Chulalongkorn University 2
7 ลักษณ์นัยน์ ทรงเสี่ยงไชย 2
8 Thiranan Anawatsiriwong 2
9 ปอรรัชม์ ยอดเณร 2
10 พัชนี เชยจรรยา 2
11 คอลิด มิดำ 2
12 อวยพร พานิช 2
13 ชูศักดิ์ เอื้องโชคชัย 2
14 กาญจนา แก้วเทพ 2
15 ศศิวิมล เชื่อมชิต 2
16 ธนพล เชาวน์วานิชย์ 2
17 พันธวิศ ติขะธรรม 1
18 กันต์ฤทัย สืบสายเพ็ชร 1
19 เกรียงไกร ฟูเกษม 1
20 สุภาพร โพธิ์แก้ว 1
21 ธรรมจักร พรหมพ้วย 1
22 ศศินันท์ พัฒนะ 1
23 ชญาดา รุ้งเต่า 1
24 สวรรยา แก้วมีชัย 1
25 อรอุษา อึ๊งศรีวงศ์ 1
26 อุรัสยาน์ สุขะตุงคะ 1
27 วิชยุตม์ ปูชิตากร 1
28 จิตตาภรณ์ กล่อมแดง, 2523- 1
29 ภัฎฎารินธ์ อิงคุลานนท์ 1
30 จิธิวดี วิไลลอย, 2524- 1
31 Faculty of Communication Arts, Chulalongkorn University 1
32 คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1
33 ณัฐกานต์ หาญภักดีสกุล 1
34 เทอด พิธิยานุวัฒน์ 1
35 วิชาดา ถาวรประภาสวัสดิ์ 1
36 ปัณฑิตา จันทร์อร่าม 1
37 ชลดา พรหมชาติสุนทร 1
38 ธนัช ถิ่นวัฒนากูล 1
39 นับทอง ทองใบ 1
40 วราภา จิระรัตนวรรณ 1
41 ชิตพล เปลี่ยนศิริ 1
42 กุสุมา เทพรักษ์ 1
43 เอมอร ชลพิไลพงศ์ 1
44 ฐิตวินน์ คำเจริญ, 2520- 1
45 อรวรรณ ปิลันธน์โอวาท 1
46 ภัทรพร ประทุมฝาง 1
47 จุฑาทิพย์ ก่อทรัพย์สิน 1
48 โสภาวรรณ บุญนิมิตร 1
49 ณัฐพร ลิ้มประสิทธิ์วงค์ 1
50 สรรัตน์ จิรบวรวิสุทธิ์ 1
51 พิมพ์ลดา ดีมาก 1
52 กฤษณะ คุปตามร 1
53 ชโลธร จันทะวงศ์ 1
54 ศิลป์สิริ ประภาวงศ์ 1
55 รัชฎาวรรณ รองทอง 1
56 วัชรี เกวลกุล 1
57 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2557 4
2 2556 4
3 2555 7
4 2554 7
5 2553 2
6 2552 10
7 2550 4
8 2549 4
9 2548 3
10 2547 6
11 2546 3
12 2545 2
13 2544 2
14 2543 1
15 2532 1
16 2524 1
17 543 7
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2557
1 กระบวนการสร้างสรรค์แอนิเมชั่นจากวรรณกรรมซีไรต์
2 การสื่อสารวิถีบูชิโดในหนังสือการ์ตูนและแอนิเมชันญี่ปุ่นแนวซามูไรล้ำยุค
3 พัฒนาการของรายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก “เจ้าขุนทอง”
4 กระบวนการสร้างสรรค์วรรณกรรมภาพถ่ายแนวอัตถิภาวนิยมจากนวนิยายของ อัลแบร์ กามูส์
ปี พ.ศ. 2556
5 การสื่อสาร "ปรัชญาการดำรงชีวิตอิสระ" ในเรื่องเล่าประสบการณ์ของคนพิการ
6 กระบวนการสร้างสรรค์ละครเวทีเพื่อการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของนักแสดง
7 มโนทัศน์ทางศิลปะการแสดงและสถานภาพของสถาบันอบรมการแสดงเอกชน
8 สัมพันธบทข้ามสื่อและข้ามวัฒนธรรม เรื่อง “ริง” ในนวนิยาย ภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และหนังสือการ์ตูน
ปี พ.ศ. 2555
9 การคัดเลือกนักแสดงละครเวทีประเภทมิวสิคัล
10 การสร้างสรรค์ละครเพลงเพื่อเยาวชนจากวรรณกรรมเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่” ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน กับหลักพุทธศาสนา
11 การสร้างเรื่องเล่าและตัวละคร “ซูสีไทเฮา” ในวรรณกรรม ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์
12 การสร้างตัวละครและการเล่าเรื่องในละครโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่ใช้อาชีพเป็นแก่นเรื่อง
13 บริบททางสังคมในการสร้างตัวละครหญิงเรื่องเกล็ดมรกตและจุดเจ็บในดวงใจ
14 การสร้างสรรค์ละครเพลงเพื่อเยาวชนจากวรรณกรรมเรื่อง “ลูกเป็ดขี้เหร่” ของฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน กับหลักพุทธศาสนา
15 การคัดเลือกนักแสดงละครเวทีประเภทมิวสิคัล
ปี พ.ศ. 2554
16 การสร้างอารมณ์ขันในละครชุดทางโทรทัศน์แนวระทึกขวัญเชิงสืบสวนเรื่องซูเปอร์เนเชอรัล
17 การสร้างสรรค์การแสดงร่วมสมัยเพื่อสื่อสารปรัชญานิเวศวิทยาแนวลึกจากกวีนิพนธ์ของรพินทรนาถ ฐากูร
18 การสื่อสาร “วิกฤตอัตลักษณ์” ในนวนิยายของ ฮารูกิ มูราคามิ และเรื่องสั้นแนวหลังสมัยใหม่ของไทย
19 การสร้างสรรค์ละครเพลงของ บริษัท ดรีมบอกซ์ เอนเตอร์ เทนเมนท์ จำกัด และ บริษัท ซีเนริโอ จำกัด พ.ศ.2533 – 2553
20 สุนทรียภาพการดัดแปลงข้ามสื่อ จากวรรณกรรมเรื่องสั้นและภาพเขียนชุดภูตผีของ เหม เวชกร เป็นละครโทรทัศน์และหนังสือการ์ตูน
21 การเล่าเรื่องและการสร้างลักษณะตัวละครในภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ที่มีตัวเอกเป็นสตรีจากเทพปกรณัมกรีก
22 พัฒนาการและสุนทรียทัศน์ในการสร้างสรรค์บทละครในโทรทัศน์ไทย
ปี พ.ศ. 2553
23 กระบวนการสร้างสรรค์ละครนะซีฮัตในชุมชนมุสลิม
24 กระบวนการสร้างสรรค์ละครนะซีฮัตในชุมนุมมุสลิม
ปี พ.ศ. 2552
25 การสร้างสรรค์ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
26 สัมพันธลักษณ์ของการแสดงและพื้นที่ในภาพยนตร์ของไฉ้หมิงเลี่ยง
27 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กผ่านการเล่นและการแสดง
28 การสร้างสรรค์เรื่องแนวนาฏกรรมระทึกขวัญ ของเอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน
29 การออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์การแสดงโขนร่วมสมัย
30 การสร้างสรรค์เรื่องแนวนาฏกรรมระทึกขวัญ ของเอ็ม. ไนท์ ชยามาลาน
31 การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กเล็กผ่านการเล่นและการแสดง
32 การสร้างสรรค์ละครแบบมีส่วนร่วมเพื่อสุขภาวะของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชรา
33 สัมพันธลักษณ์ของการแสดงและพื้นที่ในภาพยนตร์ของไฉ้หมิงเลี่ยง
34 การออกแบบสารด้วยแสงในการสร้างสรรค์การแสดงโขนร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2550
35 การวิเคราะห์มิวสิควิดีโอเพลงไทยสากลที่ถูกเซ็นเซอร์
36 สถานภาพวิชาชีพและกระบวนการสื่อสารของผู้ฝึกสอนการแสดงกับนักแสดงในงานสื่อละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา
37 กระบวนการสื่อสารระหว่างผู้กำกับการขับร้องและนักร้องเพื่อพัฒนาการสำหรับการบันทึกเสียงเพลงไทยสากล
38 สถานภาพวิชาชีพและกระบวนการสื่อสารของผู้ฝึกสอนการแสดงกับนักแสดงในสื่อละครเวที ละครโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และภาพยนตร์โฆษณา
ปี พ.ศ. 2549
39 การสร้างสรรค์การแสดงของโรงเรียนบางกอกซิตี้บัลเลต์ กับสุนทรียทัศน์ของผู้ชมชาวญี่ปุ่นและชาวไทย
40 การรับรู้เชิงสุนทรียะและตีความหมายภาษาท่ารำในนาฏยศิลป์ไทย
41 การใช้พื้นที่และมัลติมีเดียของคณะละครเวทีร่วมสมัยในเทศกาลละครกรุงเทพ
42 การประยุกต์พุทธวิธีในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาตนเองของเด็กใน ต.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ปี พ.ศ. 2548
43 กระบวนการสร้างสรรค์ละครสำหรับเด็ก จากเรื่อง "เจ้าหงิญ" ของบินหลา สันกาลาคีรี นักเขียนรางวัลซีไรต์ ประจำปี 2548
44 กระบวนการสร้างสรรค์การแสดงงิ้วไทยจากการผสมผสานทางวัฒนธรรม
45 นวลักษณ์ในการเล่าเรื่องและเอกลักษณ์ในภาพยนตร์แอนิเมชันของฮายาโอะ มิยาซากิ
ปี พ.ศ. 2547
46 รูปแบบหลักในการสื่อสารของครูกับเด็กปัญญาอ่อนระดับตติยภูมิ
47 สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์
48 ประดิษฐกรรมในการเล่าเรื่องและสุนทรียรสในภาพยนตร์ชุดดิเอ็กซ์ไฟล์ส
49 นาฏยทรรศน์ของนิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษาคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศึกษาจากละครเวทีประจำปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2530-2546
50 การสื่อสารเชิงสุนทรียะในละครซอสมัยใหม่ของชาวล้านนา
51 กระบวนทัศน์ใหม่ของการสื่อสารเพื่อสร้างเสริมสุขภาพของประชาสังคม
ปี พ.ศ. 2546
52 การสื่อสารระหว่างสูตินรีแพทย์กับคนไข้ในการตรวจรักษาโรค
53 สถานภาพและบทบาทของพิธีกรถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีทางโทรทัศน์
54 อัตมโนทัศน์และกระบวนการสื่อสารของสตรีผู้ถูกกระทำรุนแรง ที่เข้ารับความช่วยเหลือ ณ บ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี
ปี พ.ศ. 2545
55 จินตทัศน์ในกระบวนการสื่อสารการแสดงของคณะละครเวทีสมัยใหม่
56 การสื่อสารเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมของชาวจีนในเขตไชน่าทาวน์
ปี พ.ศ. 2544
57 การศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างพิธีกรและวิทยากรรายการสุขภาพทางโทรทัศน์ในเชิงชาติพันธุ์วรรณนาแห่งการสื่อสาร
58 กระบวนการสื่อสารระหว่างครูข้างถนนมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กกับเด็กเร่ร่อน
ปี พ.ศ. 2543
59 ปรัชญาการสื่อสารในธรรมสารของพุทธทาสภิกขุ
ปี พ.ศ. 2532
60 การเรียนการสอนวาทวิทยาและการประกอบงานอาชีพ : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2524
61 อิทธิพลทางเศรษฐกิจ สังคม ประชากร และสื่อมวลชนที่มีต่อการเลื่อนชั้นทางสังคม : ศึกษาเฉพาะอำเภอธัญบุรี และอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี