ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถาวร สกุลพาณิชย์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.) 5
2 พัชนี ธรรมวันนา 4
3 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 3
4 อุทุมพร วงษ์ศิลป์ 3
5 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 2
6 อรวรรณ ประสิทธิ์ศิริผล 2
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 2
8 จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ 1
9 อรอนงค์ วลีขจรเลิศ 1
10 ธนนรรจ์ รัตนโชติพานิช 1
11 สุพล ลิมวัฒนานนท์ 1
12 วาสินี วิเศษฤทธิ์ 1
13 พัฒนาวิไล อินใหม 1
14 Siriphan Sasat 1
15 Wasinee Wisestrith 1
16 Rangsiman Soonthornchaiya 1
17 สำนักงานประกันสังคม 1
18 ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ 1
19 พรหมมินทร์ หอมหวล 1
20 กิตตินันท์ อนรรฆมณี 1
21 พงษ์พิสุทธิ์ จงอุดมสุข 1
22 สลินลา สิงหพันธุ์ 1
23 เขมจรีย์ โรจนพรทิพย์ 1
24 บุณยวีร์ เอื้อศิริวรรณ 1
25 รังสิมันต์ สุนทรไชยา 1
26 ประไพร อุตมา 1
27 สันติ ลาภเบญจกุล 1
28 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1
29 สมชัย จิตสุชน 1
30 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 1
31 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ 1
32 Thaworn Sakulpanit 1
33 Kittinan Anakamanee 1
34 ทวีเกียรติ บุญยไพศาลเจริญ 1
35 Taweekiat Boonyapaisarncharoen 1
36 ไม่มีข้อมูล 1
37 สุวารี เจริญมุขยนันท 1
38 Dichapong Pongpattrachai 1
39 Utoomporn Wongsin 1
40 Santi Labbenchakul 1
41 สิรินาฏ นิภาพร 1
42 ณัฐธิดา สุขเรืองรอง 1
43 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ 1
44 อนุชิต สว่างแจ้ง 1
45 ศิริพันธุ์ สาสัตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2557 3
4 2556 4
5 2555 1
6 2554 2
7 2552 2
8 2550 1
9 2549 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนามาตรฐานและแนวทางการให้บริการผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพาในสถานดูแลระยะยาว
ปี พ.ศ. 2557
3 Estimate Unit Cost per day of Long term care for Dependent Elderly
4 การบริหารจัดการระบบบริการทางการแพทย์กรณีฉุกเฉินตามนโยบายบริหารจัดการร่วมสามกองทุน
5 อนาคตระบบสุขภาพไทย สุขภาพคนไทยดีขึ้นหรือแย่ลง : สถานการณ์ระบบการเงินการคลัง
ปี พ.ศ. 2556
6 การศึกษาสถานการณ์การให้บริการสุขภาพกับชาวกัมพูชาที่ชายแดนไทย-กัมพูชา : กรณีศึกษา จังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด กระทรวงสาธารณสุข ปี 2556
7 การทบทวนสถานการณ์ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2552
8 การคลังสุขภาพสำหรับระบบบริการสุขภาพพึงประสงค์
9 การจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ : ประเด็นข้อขัดแย้ง
ปี พ.ศ. 2555
10 การติดตามประเมินผลและพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ระหว่างปี 2555
ปี พ.ศ. 2554
11 แนวทางการวิเคราะห์ต้นทุนการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว : กรณีศึกษาโรงพยาบาลลำปาง
12 การวิจัยศึกษาต้นทุนบริการของโรงเรียนแพทย์ :เรื่องการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการรักษาพยาบาลตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRG)โรงพยาบาลที่มีการเรียนการสอนแพทย์ และโรงพยาบาลที่ไม่ได้ทำการเรียนการสอนแพทย์
ปี พ.ศ. 2552
13 จริงหรือไม่? ระบบหลักประกันสุขภาพของไทยอาจล้มละลายจากปัญหาผู้สูงอายุในอนาคตบทวิเคราะห์และทางเลือกเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
14 การศึกษาแนวทางการพัฒนาภารกิจกระทรวงสาธารณสุขสู่บทบาทผู้กำหนดนโยบายและกำกับทิศทางระบบการคลังสุขภาพของประเทศ
ปี พ.ศ. 2550
15 Evaluation of the Project Development of Gold Card Enrollment System : A Case Study in Phrae
ปี พ.ศ. 2549
16 นโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า: ตอนที่ 2 กระบวนการพัฒนาสาระนโยบายหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า