ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถวิล ชนะบุญ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 ประสิทธิ์ ชุติชูเดช 7
2 เบ็ญจวรรณ ชุติชูเดช 6
3 เกรียงศักดิ์ บุญเที่ยง 4
4 พัฒนา ภาสอน 3
5 คมกริช วงศ์ภาคำ 3
6 ศรัณยู คำเมือง 2
7 พนิดา เหล่าทองสาร 2
8 รักฤดี สารธิมา 2
9 วีระ ทองเนตร 2
10 ทุนอุดหนุนและส่งเสริมวิทยานิพนธ์ ทบวงมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2545. 2
11 ปิยมาศ นานอก 1
12 นงนิตย์ มรกต 1
13 จันทิมา พลพินิจ 1
14 ชาติไทย แก้วทอง 1
15 สงครามชัย ลีทองดี 1
16 เมธิน ผดุงกิจ 1
17 บังอร กองอิ้ม 1
18 วรรณา กาญจนมยูร 1
19 ปานใจ สื่อประเสริฐสิทธิ์ 1
20 สุริทอง ศรีสะอาด 1
21 สมนึก พ่วงพรพิทักษ์ 1
22 วลัยพร ทองเจริญบัวงาม 1
23 บรรจบ วันโน 1
24 โศภิษฐ์ เวทยสุภรณ์ 1
25 ณัฐจาพร พิชัยณรงค์ 1
26 อนุชิตา มุ่งงาม 1
27 มนัชญา สังข์ศรีอินทร์ 1
28 ชวลิต บุญปก 1
29 ดรุณี บุญชารี 1
30 เกรียงศักดิ์ บรรลือ 1
31 สุธีรา พ่วงพรพิทักษ์ 1
32 โชคชัย วิริยะพงษ์ 1
33 โอฬาริก สุรินต๊ะ 1
34 วิจิตรา สิงห์หิรัญนุสรณ์ 1
35 เรืองรุชดิ์ ชีระโรจน์ 1
36 ณัฐวิทย์ จิตราพิเนตร 1
37 ฉัตรเกล้า เจริญผล 1
38 วรากร สีโย 1
39 ทองใบ บุษกร 1
40 ดรุณี รุจกรกานต์ 1
41 วิชุดา โค้วธนพานิช 1
42 สมชาย แก้ววังชัย 1
43 วิลาสินี หิรัญพานิช 1
44 รำไพ เกณฑ์สาคู 1
45 งบประมาณรายได้ ประจำปี 2547. 1
46 วรวิต ต้นบุญ 1
47 ปนิดา ศรีภิรมย์ 1
48 งบประมาณเงินรายได้ประจำปี 2549 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 1
49 เงินรายได้ ประจำปี 2542. 1
50 สุดารัตน์ ถนนแก้ว 1
51 บุญเติม แสงดิษฐ 1
52 อำภาภิลัย คณะโท 1
53 สุทธิรา ขุมกระโทก 1
54 วรายุธ พิลาภ 1
55 วีระชัย สายจันทา 1
56 โรจน์ชัย ศัตรวาหา 1
57 สมศักดิ์ นวลแก้ว 1
58 วราวุฒิ ภูสำเภา 1
59 สมบัติ อัปมระกา 1
60 สัมพันธ์ ฤทธิเดช 1
61 เจริญพร เลิศสถิตธนกร 1
62 อรวรรณ ฤทธิเดช 1
63 วราวุธ สุธีธร 1
64 เรือน สมณะ 1
65 ศิริธร ศิริอมรพรรณ 1
66 นริศ สินศิริ 1
67 นเรศ มีโส 1
68 ทรงศักดิ์ จำปาวะดี 1
69 รพีพร ช่ำชอง 1
70 ปรีชา ประเทพา 1
71 ศุภชัย สมัปปิโต 1
72 สุนันท์ สายกระสุน 1
73 สุกัญญา ลีทองดี 1
74 วัลยา สุทธิขำ 1
75 จิรศักดิ์ ตรีพรหม 1
76 ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์ 1
77 ธวัชชัย ชมศิริ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2558 1
3 2550 2
4 2549 7
5 2548 1
6 2547 1
7 2546 1
8 2545 2
9 2542 1
10 2541 1
11 543 10
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 -
ปี พ.ศ. 2558
2 -
ปี พ.ศ. 2550
3 Effect of Chemical Paclobutrazol on Growth, Yiekd and Quality of Okra (Abelmoschus esculentus L.) Har Lium Cultivar in Northeast Thailand
4 -
ปี พ.ศ. 2549
5 การศึกษาความหลากชนิดและภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์ของพรรณไม้วงศ์ก่อในป่าดงกระแสน
6 การเพิ่มศักยภาพการจัดการดินและธาตุอาหารพืชในพื้นที่ดินเค็มเพื่อการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมในเขตเกษตรกรรมลุ่มน้ำเสียว จังหวัดมหาสารคาม
7 Effect of chemical paclobutrazol on fruit development, quality and fruit yield of Kaew mango (Mangifera indica L.) in Northeast Thailand
8 Effect of geminated rough rice media on growth of selected probiotic bacteria
9 ผลของสารพาโคลบิวทราโซลต่อการพัฒนาของผล คุณภาพ และผลผลิตมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
10 ผลของจิบเบอเรลลิน (GA3) ต่อผลผลิตและคุณภาพมะม่วงแก้ว (Mangifera indica L.) พันธุ์ศรีษะเกษ 007 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
11 การศึกษาสถานการณ์ของสมุนไพร กรณีศึกษาบ้านเชียงเหียน ตำบลเขวา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ปี พ.ศ. 2548
12 ผลของแคลเซียมซัลเฟตร่วมกับปุ๋ยพืชสดต่อการผลิตข้าวเหนียว กข.6 ในพื้นที่ดินเค็ม
ปี พ.ศ. 2547
13 การพัฒนาการสอนโดยใช้สิ่งแวดล้อมเป็นสื่อสำหรับครูวิทยาศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
14 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาระบบเกษตรของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคอีสาน
ปี พ.ศ. 2545
15 การสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติ ชีววิทยา : เซลล์และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนของ Hesse [electronic resource]
16 การสอนเพื่อเปลี่ยนแปลงแนวความคิดที่ผิดพลาดเกี่ยวกับมโนมติ ชีววิทยา : เซลล์และการเคลื่อนที่ของสารผ่านเซลล์ของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เทคนิคการสอนของ Hesse
ปี พ.ศ. 2542
17 รายงานการวิจัยเรื่องการรวบรวมมะม่วงพื้นเมืองเพื่อการศึกษา
ปี พ.ศ. 2541
18 รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาตำรายาพื้นบ้านอีสาน