ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถวิลวดี บุรีกุล
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัชวดี แสงมหะหมัด 27
2 ทวิติยา สินธุพงศ์ 18
3 กันธรัตน์ นาคศรี 18
4 สุธิดา แสงเพชร 18
5 วันชัย วัฒนศัพท์ 15
6 มานวิภา อินทรทัต 10
7 สติธร ธนานิธิโชติ 10
8 ภาคภูมิ ฤกขะเมธ 10
9 ชลกานดาร์ นาคทิม 9
10 ปัณณทัต โรจนมนต์ 9
11 Wendell Katerenchuk 9
12 อุทัยวรรณ กาญจนกามล 9
13 ทวีป ชัยสมภพ 9
14 พัชรี สิโรรส 9
15 วลัยภรณ์ อัตตะนันทน์ 9
16 วลัยพร ล้ออัศจรรย์ 9
17 แทนจันทร์ วิจิตรสุคนธ์ 9
18 ปัทมา สูบกำปั่น 9
19 อริศรา คําตัน 9
20 สกล สิทธิกัน 9
21 ธนิษฐา อินทรวงศ์ 9
22 ประภาพร วัฒนพงศ์ 9
23 ดวงทิพย์ อันประสิทธิ์ 9
24 เฟื่องฉัตร ผึ่งผาย 9
25 อิทธิชัย ธนพิบูลย์ 9
26 อัมพร ธํารงลักษณ์ 9
27 ณวัฒน์ ศรีปัดถา 9
28 ปัทมา สูบกำปัง 9
29 ฉัตรบงกช ศรีวัฒนสาร 9
30 ชลัท ประเทืองรัตนา 9
31 นิยม รัฐอมฤต 9
32 วิศิษฎ ชัชวาลทิพากร 9
33 ดวงจันทร์ ศิริรักษ์โสภณ 9
34 ณัชชาภัทร อุ่นตรงจิตร 9
35 วุฒิสาร ตันไชย 9
36 โพธิพันธ์ มุขสมบัติ 9
37 ชมพูนุท ตั้งถาวร 9
38 ธรรมนิตย์ สุมันตกุล 9
39 กนิษฐ์ ศรีสุวรรณ 9
40 เออเชนี เมริโอ 9
41 พัชรา เสริมตระกูล 9
42 อภิญญา ดิสสะมาน 9
43 พนมพัทธ์ สมิตานนท์ 9
44 สุภาพ พัสอ๋อง 2
45 สุรพล ปัตตานี 2
46 พิสิฐ ศุกรียพงศ์ 2
47 สุจิตรา วาสนาดำรงดี 2
48 วิศิษฏ์ ชัชวาลทิพากร 2
49 ชัชชม อรรฆภิญญ์ 2
50 ประเสริฐ ตปนียางกูร 2
51 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2
52 ปัทมา สูบกําปัง 2
53 พันธุ์ทิพย์ รามสูต 2
54 สมฤดี นิโครวัฒนยิ่งยง 2
55 คำสะหวาด ฟินลาวง 1
56 เม็ดทราย ส้มจีน 1
57 สังคม คุณคณากรสกุล 1
58 บุญสม หรรษาศิริพจน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2560 1
3 2558 1
4 2555 2
5 2554 1
6 2552 1
7 2547 1
8 2545 2
9 543 81
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง เสมอภาคสร้างได้ (Gender responsive budgeting GRB)
ปี พ.ศ. 2560
2 ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆและความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545 - 2560
ปี พ.ศ. 2558
3 โครงการการศึกษาวิจัยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ปี พ.ศ. 2555
4 การสร้างความปรองดองแห่งชาติ เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการสร้างความปรองดองแห่งชาติ สภาผู้แทนราษฎร
5 ตัวชี้วัดธรรมาภิบาล
ปี พ.ศ. 2554
6 การศึกษาเพื่อเสริมสร้างความซื่อตรงในสังคมไทย
ปี พ.ศ. 2552
7 ค่านิยม วัฒนธรรม และอุณหภูมิประชาธิปไตยไทย
ปี พ.ศ. 2547
8 แนวทางการประเมินการมีส่วนร่วมทางการเมืองของชุมชน ในบริบทของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น : สังเคราะห์จากบทเรียน 3 กรณีศึกษา สภาพัฒนาหมู่บ้านหนองโก เครือข่ายป่าชุมชนลุ่มน้ำแม่ปิงตอนบน องค์กรชุมชนประมงพื้นบ้าน จังหวัดปัตตานี
ปี พ.ศ. 2545
9 การศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
10 การศึกษาทุนทางสังคม เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาชุมชนบริเวณโรงไฟฟ้ากระบี่ในเขต ตำบลคลองขนาน ปกาสัย และตลิ่งชัน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่