ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมศักดิ์ บุญภักดี
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2554 1
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2550 1
6 2549 1
7 2546 1
8 2538 1
9 2537 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2554
1 การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2553
2 การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2552
3 การใช้ไอโซโทปเสถียรของคาร์บอนและไนโตรเจนในการตรวจสอบแหล่งที่มาของมวลสารอินทรีย์ ในอ่าวไทยตอนใน
4 การใช้ไอโซโทปเสถียรในการตรวจสอบการแพร่กระจายและแหล่งที่มาของมลสารในอ่าวไทยตอนใน
ปี พ.ศ. 2551
5 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งบางแสน-วอนนภา
6 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งบางแสน-วอนนภา
ปี พ.ศ. 2550
7 ผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มีต่อปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งบางแสน-วอนนภา
ปี พ.ศ. 2549
8 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2546
9 ผลของการเสริมเกลือแร่ในอาหารและการเปลี่ยนแปลงสรีรเคมีของกุ้งกุลาดำที่เลี้ยงระบบพัฒนา
ปี พ.ศ. 2538
10 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารและผลผลิตปฐมภูมิในแนวปะการัง บริเวณเกาะครกและเกาะสาก จังหวัดชลบุรี
ปี พ.ศ. 2537
11 การเปลี่ยนแปลงปริมาณสารอาหารและผลผลิตปฐมภูมิในแนวประการังบริเวณ เกาะครก และเกาะสาก จังหวัดชลบุรี