ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมศักดิ์ ชิราวุฒิ
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 การปรับปรุงคุณภาพชุดอุปกรณ์เปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลให้สามารถใช้ก๊าชเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ 100 %
ปี พ.ศ. 2548
2 การทดสอบฤทธิ์คลายวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา
ปี พ.ศ. 2543
3 การศึกษาคุณภาพของยาน้ำแผนโบราณสำหรับสตรีและเด็กที่มีขายในจังหวัดอุบลราชธานี
4 การวิเคราะห์หาปริมาณ antioxydant ในพืชสมุนไพรโดยใช้วิธี HPLC
ปี พ.ศ. 2541
5 การทดสอบฤทธิ์คลายความวิตกกังวลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอโร-และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่ทำการสังเคราะห์ขึ้นมา
6 การทดสอบคลายวิตกกังกลในสัตว์ทดลองของ 7-คลอไร และ 7-ไนโตรเจน ลาโซโลควิโนโลน ซึ่งเป็นสารกลุ่มใหม่ที่สังเคราะห์ขึ้นมา
ปี พ.ศ. 2538
7 การสังเคราะห์อนุพันธ์ของ 7-คลอโร- และ 7-ไนโตร-พัยราโซโลควิโนโลน