ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมศรี อินทนนท์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย 5
2 อุไรวรรณ พัฒนสัตยวงศ์ 4
3 อุดม พานทอง 3
4 อรวรรณ หนูแก้ว 3
5 ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ 3
6 สุรีย์พร กฤษเจริญ 3
7 แหล่งทุนภายนอก ในประเทศ 3
8 อโนชา หมึกทอง 3
9 สาวิตรี อัษณางค์กรชัย 3
10 รพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ 2
11 สุมณฑา กุลละวณิชย์ 2
12 รัชนี กัลยาณคุณาวุฒิ 2
13 หทัยรัตน์ แสงจันทร์ 2
14 พิไลรัตน์ ทองอุไร 2
15 สุมาลี สุทธิประดิษฐ์ 2
16 งบประมาณแผ่นดิน 2
17 ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี 2
18 โสเพ็ญ ชูนวล 2
19 นิศานติ์ วีระชาติเทวัญ 2
20 สาวิตรี ลิ้มชัยอรุณเรือง 2
21 ศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ 2
22 เยาวณี จรูญศักดิ์ 2
23 แสงอรุณ อิสระมาลัย 2
24 ประสิน จันทร์วิทัน 1
25 Ladda Mo-suwan 1
26 สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล 1
27 เงินรายได้มหาวิทยาลัย 1
28 ปิยะธิดา ขจรชัยกุล 1
29 ศรีสุดา แซ่ลิ่ม 1
30 ลดาวัลย์ ประทีปชัยกูร 1
31 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะพยาบาลศาสตร์ 1
32 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 อภิรดี แซ่ลิ่ม 1
34 Ladawan Prathipchaikul 1
35 สมชาย วงศ์เจริญยง 1
36 ลัดดา เหมาะสุวรรณ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2553 1
2 2552 1
3 2551 2
4 2550 1
5 2549 1
6 2546 2
7 2545 1
8 2543 3
9 2542 1
10 2541 1
11 2536 1
12 543 14
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2553
1 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้
ปี พ.ศ. 2552
2 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนในการประเมินความต้องการด้านสุขภาพของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้
ปี พ.ศ. 2551
3 โครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนเพื่อประมาณการจำนวนผู้เกี่ยวข้องกับสารเสพติดและผู้ดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทย พ.ศ. 2550
4 การเฝ้าระวังพฤติกรรมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2550
5 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2549
6 โครงการประเมินผลกระทบของการใช้ยาเสพติด ศึกษากรณีชาวมุสลิมใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. 2546
7 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณค่าวิชาชีพพยาบาลผดุงครรภ์กับคุณภาพการพยาบาลตามการรับรู้ของพยาบาลในภาคใต้
8 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลผดุงครรภ์ในมิติของนักการศึกษาพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล
ปี พ.ศ. 2545
9 ประสบการณ์การใช้โนราเสริมสร้างสุขภาพของชาวใต้
ปี พ.ศ. 2543
10 สถานะสุขภาพของลูกแรงงานข้ามชาติย้ายถิ่น ที่จังหวัดระนอง
11 ปัญหาของหญิงอาชีพบริการพิเศษในชุมชนชายแดนภาคใต้
12 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2542
13 สถานะสุขภาพของเด็กปฐมวัยไทย : รายงานการทบทวนองค์ความรู้
ปี พ.ศ. 2541
14 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแก้ปัญหาสุขภาพจิต : กรณีศึกษาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
15 ปัญหาของหญิงอาชีพบริการพิเศษในชุมชนชายแดนภาคใต้
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
16 การวิจัยด้านศักยภาพเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ด้านกำลังคนผดุงครรภ์ในภาคใต้