ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ถนอมวรรณ ประเสริฐเจริญสุข,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ความเป็นหุ้นส่วนของบ้าน โรงเรียนและชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
ปี พ.ศ. 2554
2 การบริหารจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2553
3 ปัญหาการบริหารการจัดหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2552
4 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
5 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
6 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา ที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสถานศึกษาเอกชน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2
7 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง พื้นที่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์
ปี พ.ศ. 2551
8 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
9 คุณลักษณะด้านคุณธรรมจริยธรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพทางการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายกุณโฑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
10 วัฒนธรรมองค์การเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู้
11 ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียนมัญจาคริสเตียน จังหวัดขอนแก่น
12 ความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4