ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
3 นราภรณ์ ขันธบุตร 5
4 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 5
5 ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์ 4
6 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 4
7 รัชนี ขวัญบุญจัน 4
8 นันทพร ภาษิต 4
9 นิศากร ตันติวิบูลชัย 3
10 อนันต์ อัตชู 3
11 ณรงค์ บุณยะรัตเวช 3
12 ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ 3
13 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
14 วรานันท์ บัวจีบ 2
15 สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ 2
16 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ 2
17 บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ 2
18 วันชัย บุญรอด 2
19 ชูศักดิ์ เวชแพศย์ 2
20 มนตรี จั่นมา 2
21 สุดา กาญจนะวณิชย์ 2
22 วิทวัส สุขแก้ว 2
23 ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ 1
24 ธวัชชัย สุหร่าย 1
25 วันชัย กิติศรีวรพันธุ์ 1
26 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
27 วินัย จันทร์หอม 1
28 ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์ 1
29 เสาวภา เทียมศรี 1
30 สบสันติ์ มหานิยม 1
31 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
32 ภาษิต ปุณฑริกพันธ์ 1
33 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 1
34 ฐิณีวรรณ คชวัฒน์ 1
35 ศิริพร ศิริกาญจนโกวิท 1
36 กิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊ 1
37 เกษร อุทัยเวียนกุล 1
38 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
39 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 1
40 อานันท์ รุ่งเรือง 1
41 กิจจา ถนอมสิงหะ 1
42 พยุงศักดิ์ สนเทศ 1
43 ณัฏฐพล แพ่งเกษร 1
44 จุฑา ติงศภัทิย์ 1
45 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
46 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
47 ศุกล อริยสัจสี่สกุล 1
48 เกษม นครเขตต์ 1
49 สุทธิดา เจริญผล 1
50 จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 1
51 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
52 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
53 ประนอม รอดคำดี 1
54 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
55 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
56 ผกากรอง อุตสานนท์ 1
57 ศศิภา จินาจิ้น 1
58 โกมล กำเนิดหิน 1
59 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
60 จตุรพร ณ นคร 1
61 บุญเลิศ กาญจนจงกล 1
62 ไวพจน์ จันทร์เสม 1
63 พงษ์ศักดิ์ ภูมิฟื้น 1
64 สมลักษณ์ สมบูรณ์สิงห์ 1
65 ชัชวาลย์ เชิงฉลาด 1
66 ชัยยุทธ์ เจริญพิพัฒนสุข 1
67 จิรายุ วงษ์ปัญญา 1
68 สุรีย์ ธรรมเลิศหล้า 1
69 สิทธี วนิชาชีวะ 1
70 สมศักดิ์ เผือกพันธ์ 1
71 สมหมาย เถื่อนเมือง 1
72 สุคนธ์ แสงสุข 1
73 นงพะงา ศิวานุวัฒน์ 1
74 สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ 1
75 นันทิกา ทวิชาชาติ 1
76 วิชิต ชี้เชิญ 1
77 ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ 1
78 ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ 1
79 นาฏฐินี กลัมพสุต 1
80 นงเยาว์ ศรีเกตุ 1
81 ศุภนิธิ ขำพรหมราช 1
82 ขันติ พุทธพงศ์ 1
83 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
84 ชาติตะการ สิทธิพันธุรักษ์, 2513- 1
85 พงษ์รัตน์ รัตนโภคา 1
86 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ 1
87 อานัต หัตถา 1
88 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
89 ทิชา สังวรกาญจน์ 1
90 ผุสดี สนธิทรัพย์ 1
91 นพพร ศรนรินทร์ 1
92 พสก สวัสดิภาพ, 2522- 1
93 ปกรณ์ พูลเพิ่ม 1
94 พรหมเมศ จักษุรักษ์ 1
95 ณธร พงษ์วิชชุลดา 1
96 สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 1
97 สิทธิ รัตนราษี 1
98 ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ 1
99 วัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ 1
100 ภูสิต ถาดา 1
101 วีระวัฒน์ ปัญญาบูรพา 1
102 วิชากร จันทรโคตร 1
103 ณัฏฐา ถือซื่อ 1
104 สุรสา โค้งประเสริฐ 1
105 พัชมน ถวัลย์วาณิชกุล 1
106 มานพ ภู่สุวรรณ์ 1
107 วรรณพร ทองตะโก 1
108 พรรณพิมล สมบัติศิริ 1
109 โรม วงศ์ประเสริฐ 1
110 วิไล อโนมะศิริ 1
111 วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ 1
112 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ 1
113 ไตรวุฒิ ตันประคองสุข 1
114 นันท์ชนก เปียแก้ว 1
115 กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ 1
116 เนตร ทองธาระ 1
117 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
118 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 1
119 อรรถ ดีพินิจ 1
120 สว่างจิต แซ่โง้ว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 5
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 6
8 2551 4
9 2550 3
10 2549 5
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 4
15 2544 1
16 2543 1
17 2542 2
18 2540 3
19 2539 5
20 2538 2
21 2537 1
22 2536 3
23 2535 4
24 2534 5
25 2533 2
26 2528 1
27 2527 4
28 2526 8
29 2525 3
30 2524 1
31 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบวงจรด้วยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
2 การศึกษาลักษณะส้นของรองเท้าสตรีวัยทำงานที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อขา แรงกดใต้ฝ่าเท้าและแรงปฏิกิริยาจากพื้นในขณะเดิน
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการสูดดมน้ำมันลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเครียดและคลื่นสมองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน
6 ผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา และการทำสมาธิแบบ อานาปานสติที่มีต่อความเครียดของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
8 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
9 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
10 ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ
11 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
12 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
14 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกบนบกและในน้ำที่มีต่อพลังระเบิดของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการว่ายน้ำท่ากบระยะทาง 50 เมตรของนักกีฬาว่ายน้ำชาย
15 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนในร่มและกลางแจ้งต่อการสลายมวลกระดูกและวิตามินดีในหญิงวัยทำงาน
16 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอดและสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ
17 การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อพัฒนาความจำและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
18 ผลของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
20 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชาย
21 การวิเคราะห์อัตราการเต้นหัวใจและกรดแลกติกในเลือดระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวของนักกีฬาระดับเยาวชน
22 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยมินิฟิตบอลที่มีต่อสุขสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
24 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการเดินออกกำลังกายแบบใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักและไม่ใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักต่อการสลายของกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงาน
25 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
26 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
27 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
28 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการเดินออกกำลังกายแบบใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักและไม่ใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนัก ต่อการสลายของกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2551
29 ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน
30 ผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อสุขสมรรถนะของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
31 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ารำกระบี่ที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
32 การเปรียบเทียบผลของการฝึกการเดินแบบปกติ และการเดินแบบทิศทาง ที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในสตรีวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2550
33 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกพลังความอดทนที่มีต่อพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาและสมรรถภาพอนากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตันชาย
34 ผลของการเดินที่มีต่อสุขสมรรถนะของกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
35 การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด
ปี พ.ศ. 2549
36 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเดินแบบหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องที่มีต่อสุขสมรรถนะของหญิงสูงอายุ
37 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
38 การประเมินรูปแบบการเต้นมวยไทยแอโรบิกที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ
39 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
40 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
ปี พ.ศ. 2548
41 การเปรียบเทียบผลของการเดินแบบสะสมและแบบต่อเนื่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพ ของหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2547
42 การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2546
43 สมรรถภาพอนากาศนิยมของนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับเครื่องดื่มผสมคาร์โบไฮเดรตระหว่างพักครึ่งแบบจำลองการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2545
44 การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 16-18 ป
45 ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกด้วยน้ำหนักที่มีต่อการพัฒนาความเร็วของนักกีฬาฟุตบอล
46 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่
47 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2544
48 การเปรียบเทียบผลการฟื้นตัวภายหลังการออกกำลังกาย ระหว่างการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ผ้าเย็น กับการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ผ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2543
49 การเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยกับการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2542
50 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
51 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2540
52 การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
53 ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษา
54 การเปรียบเทียบผลระหว่างการฝึกเสริมไอโซโทนิคควบคู่พลัยโอเมตริก, กับไอโซโทนิค, ไอโซเมตริกควบคู่พลัยโอเมตริก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาและแขน
ปี พ.ศ. 2539
55 สภาพ ปัญหาและความต้องการการนิเทศของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
56 สภาพ ปัญหาและความต้องการการนิเทศของครูพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
57 ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยน้ำหนัก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
58 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล
59 ผลการฝึกเสริมด้วยเมดิซีนบอล ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อแขนของนักกีฬาทุ่มน้ำหนัก
ปี พ.ศ. 2538
60 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกนักกรีฑาด้วยการเสริม วิธีการฝึกแบบพลัยโอเมตริกและไอโซคิเนติค
61 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
62 ความคาดหวังในการจัดการบริการด้านการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกศูนย์สุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
63 การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น็อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลก
64 การเปรียบเทียบความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อขาระหว่างมุมเริ่มต้น ในการเหยียดของข้อเข่าที่ต่างกันของนิสิตนักศึกษา
65 ผลของการฝึกเสริมแบบพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
66 แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2535-2545) ของศูนย์กีฬาโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
67 ผลของการเสริมการฝึกด้วยน้ำหนักและพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง และพลังกล้ามเนื้อของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
68 สภาพและปัญหาการจัดและดำเนินการจัด และดำเนินการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
69 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์ แบบแรงกระแทกต่ำ และปลอดแรงกระแทก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และสารเคมีในเลือด ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
70 ผลของการดื่มน้ำมะนาว น้ำส้มและเครื่องดื่มนักกีฬาที่มีต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย
71 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกสูงและแบบแรงกระแทกต่ำ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือด
72 การประดิษฐ์เครื่องวัดความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
73 ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา เกี่ยวกับรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการเรียนการสอนพลศึกษา
74 การศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของสตรีมีครรภ์ และมารดาหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2533
75 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับรายการกีฬาทางโทรทัศน์ ที่มีผลต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
76 การศึกษาระดับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
77 บทบาทของครูที่สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2527
78 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
79 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
80 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ของอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
81 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล กับความสามารถทางร่างกาย
ปี พ.ศ. 2526
82 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา
83 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้โฟร์แฮนด์วอลเลย์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์ กับการเรียนรู้โฟร์แฮนด์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์วอลเลย์ ในกีฬาเทนนิส
84 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พลศึกษา ในวิทยาลัยครูตามรายงานของตนเอง
85 ผลของการพักระหว่างช่วงฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นเกณฑ์ ที่มีต่อการฝึกว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 100 และ 200 เมตร
86 ความคิดเห็นของนักกีฬาที่มีต่อการเชียร์กีฬา
87 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกี่ยวกับปัญหาการจัด และดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของจังหวัดส่วนภูมิภาค
88 ปัญหาการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบังคับ ในมหาวิทยาลัย
89 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
90 ปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ ในกรุงเทพมหานคร
91 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
92 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถภาพครูพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
93 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร