ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมวงศ์ กฤษณ์เพ็ชร์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 15
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
3 นราภรณ์ ขันธบุตร 5
4 เอมอัชฌา วัฒนบุรานนท์ 5
5 รัชนี ขวัญบุญจัน 4
6 ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์ 4
7 นันทพร ภาษิต 4
8 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 4
9 ณรงค์ บุณยะรัตเวช 3
10 นิศากร ตันติวิบูลชัย 3
11 ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์ 3
12 อนันต์ อัตชู 3
13 บุญนิตย์ ทวีบูรณ์ 2
14 สร้อยศิริ ทวีบูรณ์ 2
15 ชูศักดิ์ เวชแพศย์ 2
16 วรานันท์ บัวจีบ 2
17 สุดา กาญจนะวณิชย์ 2
18 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ 2
19 วิทวัส สุขแก้ว 2
20 วันชัย บุญรอด 2
21 มนตรี จั่นมา 2
22 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันท์ 2
23 เกษม นครเขตต์ 1
24 จินตนา สรายุทธพิทักษ์ 1
25 ณัฐพงศ์ เฉิดแสงจันทร์ 1
26 สุทธิดา เจริญผล 1
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์ 1
28 โกมล กำเนิดหิน 1
29 ผกากรอง อุตสานนท์ 1
30 สุจิตรา สุคนธทรัพย์ 1
31 ศศิภา จินาจิ้น 1
32 เจริญทัศน์ จินตนเสรี 1
33 วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา 1
34 ประนอม รอดคำดี 1
35 สมลักษณ์ สมบูรณ์สิงห์ 1
36 บุญเลิศ กาญจนจงกล 1
37 ไวพจน์ จันทร์เสม 1
38 พงษ์ศักดิ์ ภูมิฟื้น 1
39 ทิชา สังวรกาญจน์ 1
40 ชัชวาลย์ เชิงฉลาด 1
41 ชัยยุทธ์ เจริญพิพัฒนสุข 1
42 ศุกล อริยสัจสี่สกุล 1
43 สุรีย์ ธรรมเลิศหล้า 1
44 สิทธี วนิชาชีวะ 1
45 สมศักดิ์ เผือกพันธ์ 1
46 จตุรพร ณ นคร 1
47 ชาติตะการ สิทธิพันธุรักษ์, 2513- 1
48 ดรุณวรรณ จักรพันธุ์ 1
49 นาฏฐินี กลัมพสุต 1
50 สมศรี ปานพันธุ์โพธิ์ 1
51 นงพะงา ศิวานุวัฒน์ 1
52 นันทิกา ทวิชาชาติ 1
53 สมบูรณ์ อินทร์ถมยา 1
54 ขันติ พุทธพงศ์ 1
55 สิทธิ รัตนราษี 1
56 สมบูรณ์ ลิขิตยิ่งวรา 1
57 นงเยาว์ ศรีเกตุ 1
58 ศุภนิธิ ขำพรหมราช 1
59 วิชิต ชี้เชิญ 1
60 ธนวัฒน์ กิจสุขสันต์ 1
61 นพพร ศรนรินทร์ 1
62 ผุสดี สนธิทรัพย์ 1
63 ไชยวัฒน์ นามบุญลือ 1
64 อานัต หัตถา 1
65 ณธร พงษ์วิชชุลดา 1
66 พรหมเมศ จักษุรักษ์ 1
67 สมหมาย เถื่อนเมือง 1
68 พงษ์รัตน์ รัตนโภคา 1
69 พสก สวัสดิภาพ, 2522- 1
70 ปกรณ์ พูลเพิ่ม 1
71 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 1
72 วันชัย กิติศรีวรพันธุ์ 1
73 วัชรินทร์ ปราชญ์ศิลป์ 1
74 ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ 1
75 ภูสิต ถาดา 1
76 วีระวัฒน์ ปัญญาบูรพา 1
77 สุคนธ์ แสงสุข 1
78 วิชากร จันทรโคตร 1
79 ณัฏฐา ถือซื่อ 1
80 สุรสา โค้งประเสริฐ 1
81 พัชมน ถวัลย์วาณิชกุล 1
82 มานพ ภู่สุวรรณ์ 1
83 วรรณพร ทองตะโก 1
84 พรรณพิมล สมบัติศิริ 1
85 โรม วงศ์ประเสริฐ 1
86 วิไล อโนมะศิริ 1
87 วิภาวดี ลี้มิ่งสวัสดิ์ 1
88 อาพรรณชนิต ศิริแพทย์ 1
89 ไตรวุฒิ ตันประคองสุข 1
90 นันท์ชนก เปียแก้ว 1
91 กรณ์ทิพย์ ลิ่มนรรัตน์ 1
92 เนตร ทองธาระ 1
93 พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ 1
94 ชนินทร์ชัย อินทิราภรณ์ 1
95 อรรถ ดีพินิจ 1
96 สว่างจิต แซ่โง้ว 1
97 จิรายุ วงษ์ปัญญา 1
98 วรศักดิ์ เพียรชอบ 1
99 ธาวุฒิ ปลื้มสำราญ 1
100 ธวัชชัย สุหร่าย 1
101 วินัย จันทร์หอม 1
102 ฐิณีวรรณ คชวัฒน์ 1
103 กัญจน์ จันทร์ศรีสุคต 1
104 สบสันติ์ มหานิยม 1
105 เสาวภา เทียมศรี 1
106 เฉลิม ชัยวัชราภรณ์ 1
107 ทิพย์ธาอร เหลืองบริบูรณ์ 1
108 ภาษิต ปุณฑริกพันธ์ 1
109 วไลรัตน์ บุญสวัสดิ์ 1
110 กิจจ์ศรัณย์ จันทร์โป๊ 1
111 เกษร อุทัยเวียนกุล 1
112 ศิลปชัย สุวรรณธาดา 1
113 ศิริพร ศิริกาญจนโกวิท 1
114 อานันท์ รุ่งเรือง 1
115 กิจจา ถนอมสิงหะ 1
116 พยุงศักดิ์ สนเทศ 1
117 ณัฏฐพล แพ่งเกษร 1
118 จุฑา ติงศภัทิย์ 1
119 วิชิต คนึงสุขเกษม 1
120 ชัยพัฒน์ หล่อศิริรัตน์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 2
2 2557 1
3 2556 4
4 2555 5
5 2554 6
6 2553 4
7 2552 9
8 2551 4
9 2550 4
10 2549 5
11 2548 1
12 2547 1
13 2546 1
14 2545 4
15 2544 1
16 2543 1
17 2542 2
18 2541 1
19 2540 3
20 2539 6
21 2538 2
22 2537 1
23 2536 3
24 2535 6
25 2534 5
26 2533 2
27 2528 1
28 2527 4
29 2526 8
30 2525 3
31 2524 1
32 543 9
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 ผลของโปรแกรมการฝึกแบบวงจรด้วยกลุ่มเพื่อนที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของวัยรุ่นหญิงที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
2 การศึกษาลักษณะส้นของรองเท้าสตรีวัยทำงานที่มีผลต่อการทำงานของกล้ามเนื้อขา แรงกดใต้ฝ่าเท้าและแรงปฏิกิริยาจากพื้นในขณะเดิน
ปี พ.ศ. 2557
3 ผลของการฝึกเต้นมวยไทยแอโรบิกร่วมกับการเสริมด้วยวิตามินดี และแคลเซียมต่อสารชีวเคมีของกระดูก สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงสูงอายุ
ปี พ.ศ. 2556
4 ผลของการสูดดมน้ำมันลาเวนเดอร์ที่มีต่อความเครียดและคลื่นสมองของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5 ความต้องการการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพก่อนการเกษียณอายุราชการของข้าราชการพลเรือน
6 ผลของการสวดมนต์ตามแนวพุทธศาสนา และการทำสมาธิแบบ อานาปานสติที่มีต่อความเครียดของ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7 ผลของการฝึกออกกำลังกายด้วยการรำมวยไทยที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2555
8 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
9 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
10 ผลของการฝึกกีฬาภูมิปัญญาไทยต่อพุทธิปัญญาในผู้สูงอายุ
11 พฤติกรรมสุขภาพของชาวไทย
12 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนและบนพื้นแข็งต่อการสลายมวลกระดูก, สุขสมรรถนะ และการทรงตัวในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2554
13 ผลของการรับรู้ความสามารถแห่งตนและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการออกกำลังกายในหญิงวัยทำงาน
14 ผลของการฝึกพลัยโอเมตริกบนบกและในน้ำที่มีต่อพลังระเบิดของกล้ามเนื้อขาและความเร็วในการว่ายน้ำท่ากบระยะทาง 50 เมตรของนักกีฬาว่ายน้ำชาย
15 การเปรียบเทียบผลของการฝึกเต้นแอโรบิกบนมินิแทรมโพลีนในร่มและกลางแจ้งต่อการสลายมวลกระดูกและวิตามินดีในหญิงวัยทำงาน
16 ผลของการฝึกกล้ามเนื้อหายใจร่วมกับการออกกำลังกายด้วยยางยืดที่มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ การขยายตัวของทรวงอก สมรรถภาพปอดและสุขสมรรถนะในหญิงสูงอายุ
17 การพัฒนาโปรแกรมโยคะเพื่อพัฒนาความจำและสมรรถภาพทางกายสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
18 ผลของการออกกำลังกายเป็นกลุ่มด้วยการเดินวิ่งที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในเยาวชนหญิงที่มีน้ำหนักเกิน
ปี พ.ศ. 2553
19 การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนการสอนวิชามวยไทยโดยใช้ผลการวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์เพื่อสร้างเสริมความสามารถทางด้านคิเนแมติกส์ของนิสิตปริญญาบัณฑิต
20 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นชาย
21 การวิเคราะห์อัตราการเต้นหัวใจและกรดแลกติกในเลือดระหว่างการแข่งขันแบดมินตันประเภทเดี่ยวของนักกีฬาระดับเยาวชน
22 ผลของโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยมินิฟิตบอลที่มีต่อสุขสมรรถนะและคุณภาพชีวิตในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2552
23 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
24 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา
25 การศึกษาปัจจัยความสำเร็จของชนิดกีฬาที่เป็นความหวังของประเทศไทย
26 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการเดินออกกำลังกายแบบใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักและไม่ใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักต่อการสลายของกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงาน
27 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
28 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
29 การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวม สำหรับนักเรียนชายระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่มีภาวะอ้วน
30 การศึกษาการใช้พลังงานในขณะแข่งขันของนักกีฬามวยสากลสมัครเล่นหญิงทีมชาติไทย
31 การเปรียบเทียบระหว่างผลของการเดินออกกำลังกายแบบใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนักและไม่ใส่เสื้อเพิ่มน้ำหนัก ต่อการสลายของกระดูกและสุขสมรรถนะในหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2551
32 ผลของการฝึกโยคะแบบลงน้ำหนักที่มีต่อการสลายมวลกระดูกของสตรีวัยหมดประจำเดือน
33 ผลการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายแบบวงจรที่มีต่อสุขสมรรถนะของเด็กที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
34 ผลของการฝึกโปรแกรมการออกกำลังกายด้วยท่ารำกระบี่ที่มีต่อสุขสมรรถนะและการทรงตัวของผู้สูงอายุ
35 การเปรียบเทียบผลของการฝึกการเดินแบบปกติ และการเดินแบบทิศทาง ที่มีผลต่อสุขสมรรถนะในสตรีวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2550
36 ผลของการฝึกเสริมด้วยการฝึกพลังความอดทนที่มีต่อพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาและสมรรถภาพอนากาศนิยมของนักกีฬาแบดมินตันชาย
37 ผลของการเดินที่มีต่อสุขสมรรถนะของกลุ่มวัยทำงานที่มีภาวะน้ำหนักเกิน
38 การวิเคราะห์ข้อเสนอนโยบายและแผนส่งเสริมการเรียนรู้ทางการกีฬากับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
39 การพัฒนาโปรแกรมการเต้นแอโรบิกมวยไทยที่ทำให้เกิดการใช้พลังงานและสมรรถภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด
ปี พ.ศ. 2549
40 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเดินแบบหนักสลับเบาและแบบต่อเนื่องที่มีต่อสุขสมรรถนะของหญิงสูงอายุ
41 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานด้านกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบล
42 การประเมินรูปแบบการเต้นมวยไทยแอโรบิกที่เหมาะสมกับกลุ่มอายุ
43 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
44 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การกีฬาขั้นพื้นฐานเพื่อพัฒนากีฬาชาติ
ปี พ.ศ. 2548
45 การเปรียบเทียบผลของการเดินแบบสะสมและแบบต่อเนื่องที่มีต่อสมรรถภาพทางกายเกี่ยวกับสุขภาพ ของหญิงวัยทำงาน
ปี พ.ศ. 2547
46 การพัฒนาเครื่องมือวัดปัญญาด้านการรับรู้ภาวะการเคลื่อนไหวของร่างกาย
ปี พ.ศ. 2546
47 สมรรถภาพอนากาศนิยมของนักกีฬาฟุตบอลที่ได้รับเครื่องดื่มผสมคาร์โบไฮเดรตระหว่างพักครึ่งแบบจำลองการแข่งขัน
ปี พ.ศ. 2545
48 การศึกษาเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา อายุ 16-18 ป
49 ผลของการฝึกเสริมพลัยโอเมตริกด้วยน้ำหนักที่มีต่อการพัฒนาความเร็วของนักกีฬาฟุตบอล
50 การศึกษาสมรรถภาพทางกายของเยาวชนไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่
51 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกเพื่อพัฒนาพลังความอดทนของกล้ามเนื้อขาในนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
ปี พ.ศ. 2544
52 การเปรียบเทียบผลการฟื้นตัวภายหลังการออกกำลังกาย ระหว่างการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ผ้าเย็น กับการนวดกล้ามเนื้อร่วมกับการใช้ผ้าร้อน
ปี พ.ศ. 2543
53 การเปรียบเทียบผลของการเต้นแอโรบิกแบบศิลปะมวยไทยกับการเต้นแอโรบิกแบบแรงกระแทกต่ำที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย
ปี พ.ศ. 2542
54 การวิเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับการกีฬาในหนังสือพิมพ์รายวันที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2540-2544)
55 การศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด
ปี พ.ศ. 2541
56 ความชุกของการเกิดฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายน้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ปี พ.ศ. 2540
57 การศึกษากีฬาฟุตบอลอาชีพในประเทศไทย
58 ความต้องการเสริมสมรรถภาพการนิเทศวิชาพลศึกษาของศึกษานิเทศก์ สังกัดกรมพลศึกษา
59 การเปรียบเทียบผลระหว่างการฝึกเสริมไอโซโทนิคควบคู่พลัยโอเมตริก, กับไอโซโทนิค, ไอโซเมตริกควบคู่พลัยโอเมตริก ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อขาและแขน
ปี พ.ศ. 2539
60 สภาพ ปัญหาและความต้องการการนิเทศของครูพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
61 สภาพ ปัญหาและความต้องการการนิเทศของครูพลศึกษา ในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
62 ความชุกของการเกิดฟันกร่อนในนักกีฬาว่ายน้ำและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
63 ผลของการเต้นแอโรบิคแบบแรงกระแทกต่ำเสริมด้วยน้ำหนัก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุ
64 การวิเคราะห์ทางชีวกลศาสตร์ของทักษะการชกมวยสากล
65 ผลการฝึกเสริมด้วยเมดิซีนบอล ที่มีต่อพลังกล้ามเนื้อแขนของนักกีฬาทุ่มน้ำหนัก
ปี พ.ศ. 2538
66 การพัฒนาโปรแกรมการฝึกนักกรีฑาด้วยการเสริม วิธีการฝึกแบบพลัยโอเมตริกและไอโซคิเนติค
67 รูปแบบการพัฒนาระดับความสุขสมบูรณ์ของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2537
68 ความคาดหวังในการจัดการบริการด้านการออกกำลังกาย เพื่อส่งเสริมสุขภาพของสมาชิกศูนย์สุขภาพ ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2536
69 การวิเคราะห์เชิงชีวกลศาสตร์หมัดที่น็อคเอาท์ของเขาทราย กาแล็คซี่ ในการชกมวยป้องกันตำแหน่งแชมป์เปี้ยนโลก
70 การเปรียบเทียบความแข็งแรงสูงสุดของกล้ามเนื้อขาระหว่างมุมเริ่มต้น ในการเหยียดของข้อเข่าที่ต่างกันของนิสิตนักศึกษา
71 ผลของการฝึกเสริมแบบพลัยโอเมตริกที่มีผลต่อพลังกล้ามเนื้อขาของนักศึกษา
ปี พ.ศ. 2535
72 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกต่ำและปลอดแรงกระแทกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือดของผู้สูงอายุ
73 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกต่ำและปลอดแรงกระแทกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือดของผู้สูงอายุ
74 แนวทางการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2535-2545) ของศูนย์กีฬาโรงเรียน สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร
75 ผลของการเสริมการฝึกด้วยน้ำหนักและพลัยโอเมตริกที่มีต่อความแข็งแรง และพลังกล้ามเนื้อของนักกีฬารักบี้ฟุตบอล
76 สภาพและปัญหาการจัดและดำเนินการจัด และดำเนินการแข่งขันกีฬากองทัพไทย
77 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์ แบบแรงกระแทกต่ำ และปลอดแรงกระแทก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และสารเคมีในเลือด ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
78 ผลของการดื่มน้ำมะนาว น้ำส้มและเครื่องดื่มนักกีฬาที่มีต่อสมรรถภาพในการทำงานของร่างกาย
79 ผลของการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกสูงและแบบแรงกระแทกต่ำ ที่มีผลต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือด
80 การประดิษฐ์เครื่องวัดความสูงของจุดศูนย์ถ่วงของร่างกาย
81 ความคิดเห็นของอาจารย์พลศึกษาและนิสิตนักศึกษาวิชาเอกพลศึกษา เกี่ยวกับรายการกีฬาทางโทรทัศน์ที่มีผลต่อการเรียนการสอนพลศึกษา
82 การศึกษาความต้องการในการออกกำลังกายของสตรีมีครรภ์ และมารดาหลังคลอด
ปี พ.ศ. 2533
83 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับรายการกีฬาทางโทรทัศน์ ที่มีผลต่อการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
84 การศึกษาระดับจุดศูนย์ถ่วงของร่างกายนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2528
85 บทบาทของครูที่สอนวิชาพลศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามการรับรู้ของตนเอง
ปี พ.ศ. 2527
86 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาและนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมการสอนพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
87 ความคิดเห็นของครูพลศึกษาเกี่ยวกับปัญหาการสอนวิชาพลศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น แบบสหศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
88 ความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตนักศึกษาเกี่ยวกับบทบาท ของอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาวิชาพลศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
89 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางกีฬาบาสเกตบอล กับความสามารถทางร่างกาย
ปี พ.ศ. 2526
90 ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนรัฐบาล ระดับมัธยมศึกษากับความพึงพอใจในการทำงานของครูพลศึกษา
91 การเปรียบเทียบการถ่ายโยงการเรียนรู้ ระหว่างการเรียนรู้โฟร์แฮนด์วอลเลย์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์ กับการเรียนรู้โฟร์แฮนด์ที่มีต่อการเรียนโฟร์แฮนด์วอลเลย์ ในกีฬาเทนนิส
92 พฤติกรรมการสอนของอาจารย์พลศึกษา ในวิทยาลัยครูตามรายงานของตนเอง
93 ผลของการพักระหว่างช่วงฝึกโดยใช้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นเกณฑ์ ที่มีต่อการฝึกว่ายน้ำท่าครอว์ลระยะทาง 100 และ 200 เมตร
94 ความคิดเห็นของนักกีฬาที่มีต่อการเชียร์กีฬา
95 ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้จัดเกี่ยวกับปัญหาการจัด และดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนของจังหวัดส่วนภูมิภาค
96 ปัญหาการเรียนการสอนวิชากิจกรรมพลศึกษาทั่วไปที่เป็นวิชาบังคับ ในมหาวิทยาลัย
97 ความคิดเห็นของผู้ให้การอบรมและผู้เข้ารับการอบรม เกี่ยวกับปัญหาการเรียนการสอนในสาขาวิชาพลศึกษา ของโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ ในกลุ่มวิทยาลัยครูภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2525
98 ปัญหาการจัดและการดำเนินการโครงการกีฬาเพื่อนันทนาการของรัฐวิสาหกิจ ในกรุงเทพมหานคร
99 การติดตามผลบัณฑิตครุศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
100 ความคิดเห็นของผู้บริหารการศึกษาและครูพลศึกษาในโรงเรียนราษฎร์ ระดับประถมศึกษาในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับสมรรถภาพครูพลศึกษา
ปี พ.ศ. 2524
101 ปัญหาการใช้หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 วิชาพลศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร