ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ถนอมขวัญ ทวีบูรณ์
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 3
2 2553 1
3 2552 2
4 2551 2
5 2548 1
6 2545 1
7 2544 1
8 2543 4
9 2540 3
10 2537 2
11 2535 4
12 2534 1
13 2532 1
14 2531 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่ อาศัยอยู่ในชุมชน
2 Action Research Development of a Fall Prevention Program for Thai Community-dwelling Older Persons
3 การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการด้านกิจการการศึกษาและสภาพแวดล้อม ของคณะพยาบาลศาสตร์กับความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2552
5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: ประยุกต์รูปแบบกรุงเทพ 7
6 รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
7 พัฒนารูปแบบการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในชุมชน
8 รูปแบบการป้องกันการหกล้มในผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
9 ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินการด้านกิจการการศึกษาและสภาพแวดล้อม ของคณะพยาบาลศาสตร์กับความสุขสมบูรณ์ของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2545
10 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2541 และ 2542
ปี พ.ศ. 2544
11 ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ที่มีผลต่อเจตคติด้านค่านิยมทางสังคม ด้านลักษณะวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2543
12 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2541 และ 2542
13 การติดตามผลการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2541 และ 2542
14 กระบวนการใช้และกำจัดยาเคมีบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทย
15 ศึกษาปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ที่มีผลต่อเจตคติด้านค่านิยมทางสังคม ด้านลักษณะวิชาชีพ และด้านการปฏิบัติ ของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2540
16 ภาวะสุขภาพและการโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 กระบวนการใช้และกำจัดยาเคมีบำบัดของบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทย
18 ภาวะสุขภาพและการโภชนาการของผู้สูงอายุในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2537
19 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
20 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพยาบาลใหม่ ในฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช
ปี พ.ศ. 2535
21 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกต่ำและปลอดแรงกระแทกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือดของผู้สูงอายุ
22 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์แบบแรงกระแทกต่ำและปลอดแรงกระแทกที่มีต่อสมรรถภาพทางกายและสารเคมีในเลือดของผู้สูงอายุ
23 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการสุขภาพของศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
24 ผลการฝึกแอโรบิคดานซ์ แบบแรงกระแทกต่ำ และปลอดแรงกระแทก ที่มีต่อสมรรถภาพทางกาย และสารเคมีในเลือด ของผู้สูงอายุ
ปี พ.ศ. 2534
25 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อการให้บริการสุขภาพของ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
ปี พ.ศ. 2532
26 การศึกษาข้อมูลที่ผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
ปี พ.ศ. 2531
27 การศึกษาข้อมูลที่ผู้ป่วยศัลยกรรมได้รับขณะพักรักษาตัวในโรงพยาบาล