ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ต้องตา สมใจเพ็ง
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู
ปี พ.ศ. 2554
2 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549)ภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3 การพัฒนาความสามารถในการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ ในรายวิชาการสร้างสื่อการสอนคณิตศาสตร์
ปี พ.ศ. 2546
4 การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หน่วยการเรียน เรื่อง "สร้างภาพด้วยคู่อันดับ" โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ. 2545
5 การศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้หน่วยการเรียนเรื่อง สร้างภาพด้วยคู่อันดับ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี