ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตะวัน สุขน้อย
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Tawan Sooknoi 13
2 อศิรา เฟื่องฟูชาติ 8
3 ชลลดา ฤตวิรุฬห์ 6
4 ดวงพร ศิริกิตติกุล 5
5 สุรพิชญ ลอยกุลนันท์ 5
6 คันธพจน์ ศรีสถิตย์ 4
7 อาทิตย์ อัศวสุขี 4
8 Chonlada Ritvirulh 4
9 Doungporn Sirikittikul 4
10 สิทธิสุนทร สุโพธิณะ 3
11 อังคณา เจริญวรลักษณ์ 3
12 Angkhana Jaroenworaluck 3
13 ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์ 3
14 Waravut Pattaropong 3
15 วราวุธ ภัทโรพงศ์ 3
16 Sitthisuntorn Supothina 3
17 Suchitra Apisittinet 3
18 สุจิตรา อภิสิทธิเนตร 3
19 Chanchana Thanachayanont 2
20 จิติ หนูแก้ว 2
21 มาลินี ชัยศุภกิจสินธ์ 2
22 ธีรวัฒน์ มงคลอัศวรัตน์ 2
23 ชัญชณา ธนชยานนท์ 2
24 วรรณี ฉินศิริกุล 2
25 Vanee Chonhenchob 2
26 Wannee Chinsirikul 2
27 วาณี ชนเห็นชอบ 2
28 Chanipat Euvananont 1
29 ศิริยา เจียมสกุล 1
30 บุญชวย สุนทรวรจิต 1
31 ชนิภัทร ยุวนานนท์ 1
32 P. Monprasit 1
33 ปณัฐพงศ์ บุญนวล 1
34 อรพินท์ ชัยกำพลเลิศ 1
35 Siriya Jiamsakul 1
36 Suparat Rukchonlatee 1
37 สุภารัตน์ รักชลธี 1
38 Kannikar Juengsuwattananon 1
39 Chonlada Rutvirulh 1
40 Warintorn Booncharoen 1
41 Arisa Fuongfuchat 1
42 วรินทร บุญเจริญ 1
43 Asira Foungfuchat 1
44 กรรณิการ์ จึงสุวัฒนานนท์ 1
45 สุพัตรา จินาวัฒน์ 1
46 Supatra Jinawath 1
47 Boonchoy Soontornworajit 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2561 1
2 2559 1
3 2558 1
4 2554 1
5 2553 2
6 2552 1
7 2551 1
8 2550 5
9 2549 3
10 2547 1
11 2543 1
12 543 17
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2561
1 การสกัดน้ำมันจากเมล็ดต้นยางพาราสำหรับการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้ไดเมธิลอีเทอร์เหลว
ปี พ.ศ. 2559
2 โครงการการกำจัดไฮโดรเจนซันไฟด์จากแก๊สชีวภาพ ด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
ปี พ.ศ. 2558
3 วัสดุนาโนเพื่อเชื้อเพลิงทดแทน ตอนที่ 1 – การสังเคราะห์นาโนชีทไททาเนทแบบ เลพิโดโครไซท์และวัสดุนาโนอื่น เพื่อเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นเบส สำหรับการเปลี่ยนกรดไขมันไปเป็นเชื้อเพลิงดีเซล
ปี พ.ศ. 2554
4 Selective Ethylene-Permeable Zeolite Composite Double-Layered Film for Novel Modified Atmosphere Packaging
ปี พ.ศ. 2553
5 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนสำหรับบรรจุผลิตผลที่ไวต่อก๊าซเอทิลีน
6 Improved selectivity, response time and recovery time by [0 1 0] highly preferred-orientation silicalite-1 layer coated on SnO2 thin film sensor for selective ethylene gas detection
ปี พ.ศ. 2552
7 การพัฒนาฟิล์มกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
ปี พ.ศ. 2551
8 Tin oxide thin films deposited by ultrasonic spray pyrolysis
ปี พ.ศ. 2550
9 Structure and Gas Selectivity of PE/Zeolite Composite Film
10 Ethylene Permeation of Silicalite-1 Composite Film
11 Effect of aging time on crystalline structure evolution of TiO2 nanoparticles
12 A Textile Waste Water Treatment System Using Photocatalytic Reactor and Catalyst Recycle Unit
13 Synthesis, preparation and catalytic activity of V-doped TiO2 gel coating on porous Al2O3 beads
ปี พ.ศ. 2549
14 การศึกษาความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาของซีโอไลต์ที่มีไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบ
15 การพัฒนาฟิล์มแอคทีฟที่สามารถกำจัดก๊าซเอทิลีนเพื่อชะลอการสุกและการเสื่อมสภาพของผลิตผลสด
16 การศึกษาการดูดซับก๊าซที่เกิดจากกระบวนการหายใจของผักผลไม้ภายหลังการเก็บเกี่ยวของวัสดุที่มีรูพรุน
ปี พ.ศ. 2547
17 An Investigation of the Effect of Zeolite Structure on Adsorption of Gases in Postharvest Environment
ปี พ.ศ. 2543
18 การสังเคราะห์และการศึกษาความสามารถในการเป็นตัวเร่งปฎิกิริยาของซีโอไลต์ที่มีไทเทเนียมเป็นองค์ประกอบ