ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตรีศิลป์ บุญขจร
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ตรีศิลป์ บุญขจร
- ตรีศีลป์ บุญขจร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะอักษรศาสตร์ 19
2 พัชนี ตั้งยืนยง 5
3 พิเชฐ แสงทอง 2
4 วยากร พึ่งเงิน 2
5 ภูริวรรณ วรานุสาสน์ 2
6 ธนิกาญจน์ จินาพันธ์ 2
7 สุรีย์ ชุณหเรืองเดช 2
8 วิทยา วงศ์จันทา 2
9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 2
10 ชุติมา ประกาศวุฒิสาร 2
11 กัลยาณี สีตสุวรรณ 2
12 สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ 2
13 รัญวรัชญ์ พูลศรี 2
14 ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ 2
15 ปวีณา ร่าเริง 1
16 สุวรรณา สถาอานันท์ 1
17 ปกรณ์ ลิมปนุสรณ์ 1
18 จุลทัศน์ พยาฆรานนท์ 1
19 พัชรี วราศรัย 1
20 ปราโมทย์ ระวิน 1
21 บุญศิริ ภิญญาธินันท์ 1
22 อนุสรณ์ อุณโณ 1
23 บรรจบ บรรณรุจิ 1
24 อารียา หุตินทะ 1
25 พรธาดา สุวัธนวนิช 1
26 สิริมนพร สุริยะวงศ์ไพศาล 1
27 สรณัฐ ไตลังคะ 1
28 ใกล้รุ่ง อามระดิษ 1
29 ศานติ ภักดีคำ 1
30 วัฒนา มุลเมืองแสน 1
31 สมภาร พรมทา 1
32 อาทรี วณิชตระกูล 1
33 ปณชัยรัศมิ์ องค์อมรรัตน์ 1
34 สุรัฐ เพชรนิรันดร 1
35 ปริดา มโนมัยพิบูลย์ 1
36 ดารินทร์ ประดิษฐทัศนีย์ 1
37 นิยะดา เหล่าสุนทร 1
38 อัญชลี ไมตรี 1
39 พิสินี ฐิตวิริยะ 1
40 เดือนเต็ม กฤษดาธานนท์ 1
41 อัจฉราวรรณ ภู่สิริวิโรจน์ 1
42 ภาวรรณ หมอกยา 1
43 จิราภรณ์ อัจฉริยะประสิทธิ์, 2523- 1
44 มาลินี ดิลกวณิช 1
45 สุพรรณี วราทร 1
46 นพวรรณ รองทอง 1
47 สุภัททิรา รอดบุญธรรม 1
48 นิตยา มาศะวิสุทธิ์ 1
49 สุรเดช โชติอุดมพันธ์ 1
50 เสาวณิต จุลวงศ์ 1
51 อัษมา มหาพสุธานนท์ 1
52 อำภา โอตระกูล 1
53 ศิริพร ศรีวรกานต์ 1
54 พรสม ศิริสัมพันธ์ 1
55 จารุวรรณ เชาว์นวม 1
56 วิศิษย์ ปิ่นทองวิชัยกุล 1
57 วินัย จามรสุริยา 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2558 1
2 2557 3
3 2555 7
4 2554 1
5 2553 3
6 2552 5
7 2551 3
8 2550 4
9 2549 1
10 2548 4
11 2547 3
12 2546 2
13 2545 1
14 2544 1
15 2543 3
16 2542 3
17 2539 4
18 2537 1
19 2527 1
20 2525 1
21 2521 1
22 543 3
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2558
1 วันทนา ศิวะ : นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยแผ่นดิน
ปี พ.ศ. 2557
2 การเติบโตและการเรียนรู้: การศึกษาผ่านการดัดแปลงเทวตำนานกรีกและโรมันในนวนิยายชุด เพอร์ซี แจ็คสัน ของ ริค ไรเออร์แดน
3 สตรีกับการประกอบสร้างอัตลักษณ์สิงคโปร์ในวรรณกรรมของนักเขียนสตรีสิงคโปร์เชื้อสายจีน
4 "สามบุตรีแห่งจีน": การวิพากษ์สังคมและวัฒนธรรมจีนใน ไวลด์ สวอนส์ ของ จุง ชาง
ปี พ.ศ. 2555
5 การประกอบสร้าง "ความเป็นลาว" ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย
6 เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทอง
7 วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง
8 จากวรรณกรรมสู่ละครเพลงไทยร่วมสมัย : ความรักกับการประกอบสร้างตัวละครเอกหญิง
9 เรื่องเล่าของตัวตนในนวนิยายเชิงอัตชีวประวัติเรื่อง เงาสีขาว ของแดนอรัญ แสงทอง
10 การประกอบสร้าง“ความเป็นลาว”ในวรรณกรรมและสื่อภาพยนตร์ไทยร่วมสมัย
11 วาทกรรมการเดินทางในกวีนิพนธ์ฉือราชวงศ์ซ่ง
ปี พ.ศ. 2554
12 หญิงร้างรักในบทละครโนของเสะอะมิ
ปี พ.ศ. 2553
13 ความสุขของสตรีสูงวัยในนวนิยายไทย ระหว่าง พ.ศ. 2525-2552
14 ความเป็นหญิงจีนในนวนิยายของนักเขียนสตรีจีนยุคหลังเหมา
15 กวีนิพนธ์ว่าด้วยกวีนิพนธ์ในกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย
ปี พ.ศ. 2552
16 โลกาภิวัตน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
17 วิวาทะทางปัญญาและกลวิธีทางวรรณศิลป์ในปรัชญานิพนธ์เมิ่งจื่อ
18 กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม
19 โลกาภิวัฒน์วัฒนธรรม : สื่อกับท้องถิ่นนิยมในวรรณกรรมไทยร่วมสมัย
20 กวีนิพนธ์สงครามจีนราชวงศ์ถัง : การศึกษาเชิงวาทกรรม
ปี พ.ศ. 2551
21 "สุภาพบุรุษ" ในพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวรรณกรรมศรีบูรพา
22 ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย
23 ตำนานไทยพุทธและมลายูมุสลิม : อำนาจและการต่อต้านในภาคใต้ของไทย
ปี พ.ศ. 2550
24 ความซับซ้อนของการเล่าเรื่อง : ลักษณะหลังสมัยใหม่ในบันเทิงคดีร่วมสมัยของไทย
25 เรื่องสั้นไทยแนวคตินิยมสมัยใหม่ พ.ศ. 2507-2516
26 ผู้หญิงกับบทบาทความเป็นแม่ในนวนิยายไทย ตั้งแต่พ.ศ.2510-2546
27 ศาสตราแลบง : วัฒนธรรมทางวรรณศิลป์ พัฒนาการ และความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเขมร
ปี พ.ศ. 2549
28 พัฒนาการการสร้างตัวละครหญิงในวรรณกรรมของโอเอะ เคนสะบุโร
ปี พ.ศ. 2548
29 ลิลิตเสด็จไปขัดทัพพม่าเมืองกาญจนบุรี : ประวัติศาสตร์และสังคมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
30 วรรณกรรมเยาวชนญี่ปุ่นกับสงครามโลกครั้งที่สอง
31 เดอะ ไลท์ ออฟ เอเชีย ของเซอร์ เอ็ดวิน อาร์โนลด์ : ภูมิปัญญาตะวันออกในโลกตะวันตก
32 โครงการการสัมมนาระดับชาติ วรรณคดียุคหลังอาณานิคม
ปี พ.ศ. 2547
33 วาทกรรมสงครามและสันติภาพในกวีนิพนธ์สงคราม
34 สตรีราชสำนักไทใหญ่ในเรื่องเล่าของนักเขียนสตรีร่วมสมัย : การศึกษาบทบาทของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนตัว
35 ภาพลักษณ์สตรีเวียดนามใน ทวี้ เกี่ยว
ปี พ.ศ. 2546
36 ขุนเขาแห่งจิตวิญญาณ ของเกาสิงเจี้ยน : ความสัมพันธ์ระหว่างตัวบทและทฤษฎีวรรณคดีของผู้ประพันธ์
37 การศึกษาวิเคราะห์ตัวละครชายในวรรณกรรมของยะซุนะริ คะวะบะตะ
ปี พ.ศ. 2545
38 แนวคิดเรื่องปัญญาในอรรถกถาชาดก
ปี พ.ศ. 2544
39 นวนิยายแนวสืบสวนสอบสวน : อิทธิพลของชุดเชอร์ลอคโฮล์มส์ ที่มีต่อชุดปัวโรต์และนิทานทองอิน
ปี พ.ศ. 2543
40 ภาพลักษณ์ชนกลุ่มน้อยในนวนิยายไทย : การวิจารณ์เชิงสังคม
41 พัฒนาการละครเพลงของรพีพร
42 กำเนิดและพัฒนาการของนวนิยายสัจนิยมแนวมหัศจรรย์
ปี พ.ศ. 2542
43 ดอน กีโฆเต้ เด ลา มันช่า และอิทธิพลที่มีต่อบทละครเพลงอเมริกันเรื่อง แมน ออฟ ลา มันช่า และบทละครเพลงไทยเรื่อง สู่ฝันอันยิ่งใหญ่
44 นิทานพื้นเมืองลาว : ลักษณะเด่นและความสัมพันธ์กับสังคม
45 การศึกษาเปรียบเทียบทิลล์ ออยเลนชะปีเกล กับศรีธนญชัยในฐานะนิทานมุขตลก
ปี พ.ศ. 2539
46 นวนิยายอิงพุทธศาสนาของไทย : วรรณกรรมคำสอนร่วมสมัย
47 การวิเคราะห์ชาตกัฏฐกถาด้วยทฤษฎีมานุษยวิทยาสัญลักษณ์
48 ภาพลักษณ์สังคมเมืองในเรื่องสั้นไทยร่วมสมัยระหว่างพุทธศักราช 2534-2536
49 รามเกียรติ์ : ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับทัศนศิลป์
ปี พ.ศ. 2537
50 นวนิยายไทยที่เสนอภาพสังคมชาวจีนในเมืองไทย
ปี พ.ศ. 2527
51 การศึกษาเชิงวิเคราะห์นวนิยายของ ก.สุรางคนางค์
ปี พ.ศ. 2525
52 บทแนะนำหนังสือในวารสารไทย (พ.ศ. 2521-พ.ศ. 2523) : รายงานการวิจัย
ปี พ.ศ. 2521
53 พัฒนาการนวนิยายไทย พ.ศ. 2475-2500 : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนวนิยายกับสังคม