ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ด้วง พุธศุกร์
หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จีรเดช มโนสร้อย 14
2 อรัญญา มโนสร้อย 14
3 อภิวัฒน์ ธีรวุฒิกุลรักษ์ 6
4 สาลิกา อริธชาติ 4
5 ผ่องพรรณ เหลี่ยมวานิช 4
6 สมบัติ เชาวนพูนผล 3
7 วยา เส็งประชา 3
8 กนกพร กวีวัฒน์ 2
9 วาที คงบรรทัด 2
10 ภาวิณี คณาสวัสดิ์ 2
11 พิทยา สรวมศิริ 2
12 สุมิตรา ทองประเสริฐ 2
13 ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล 2
14 ศิริพร โอโกโนกิ 2
15 ชัชชัย ตะยาภิวัฒนา 2
16 บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์ 2
17 ยุทธศักดิ์ วณีสอน 2
18 พรงาม ลิ้มตระกูล 2
19 พิสัณห์ กิจสวัสดิ์ไพบูลย์ 2
20 นงนุช วณิตย์ธนาคม 2
21 พูนศุข ศรีโยธา 2
22 อัมพวัน อภิสริยะกุล 2
23 วัชรชัย เจริญมาก 2
24 มงคล รายะนาคร 2
25 ชัยวัฒน์ ต่อสกุลแก้ว 2
26 พิมพร ลีลาพรพิสิฐ 1
27 วิไล เบาทรวง 1
28 จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ 1
29 Toshihiro Akihisa 1
30 ชฎารัตน์ อัมพะเศวต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2552 1
2 2551 1
3 2550 1
4 543 35