ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุสิต เวชกิจ
หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2552
1 การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
ปี พ.ศ. 2551
2 แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน
ปี พ.ศ. 2550
3 โครงการมหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ USA
4 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำองค์ความรู้การส่งเสริมตำบลคุณธรรม สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-12
5 การอนุรักษ์พรรณไม้ประจำถิ่นของจังหวัดนนทบุรีในรูปแบบวนเกษตร
6 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
7 ศูนย์การศึกษาและพัฒนานนทบุรี
ปี พ.ศ. 2549
8 การอนุรักษ์พรรณไม้ประจำถิ่นของจังหวัดนนทบุรีในรูปแบบวนเกษตร
9 การพัฒนาศูนย์ข้าวชุมชน
ปี พ.ศ. 2548
10 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
11 ชุดโครงการวิจัย เรื่อง ศูนย์การศึกษาและพัฒนานนทบุรี
12 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
13 การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคเหนือ
ปี พ.ศ. 2546
14 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15 การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรป่าชุมชน : ศึกษากรณีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ