ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี บุญธรรม
หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และรู้จักในชื่อของ
- ดุษฎี บุญธรรม,
- ดุษฏี บุญธรรม
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 การพัฒนากระบวนการผลิตผงแร่ทัลคัมอัดเม็ดและลดความชื้นแบบเป่าลมร้อน โดยผสมผสานความร้อนร่วมจากระบบแก๊สและระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม
ปี พ.ศ. 2558
2 การวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์ของผลไม้เศรษฐกิจ ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ แบบลีนโดยใช้ต้นทุนกิจกรรม
3 การวิจัยกระบวนการพัฒนาทักษะการวิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วมชุมชน ของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
4 การวิเคราะห์และปรับปรุงต้นทุนโลจิสติกส์ของผลไม้เศรษฐกิจ ในอำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิต์ แบบลีนโดยใช้ต้นทุนกิจกรรม
5 การสร้างเครื่องอบสับปะรดด้วยระบบสุญญากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่นอำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
6 การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ปี พ.ศ. 2557
7 การวิเคราะห์ระบบโลจิสติกส์เชิงการค้าเพื่อการติดสินใจของผู้ประกอบการค้า ผ่านจุดผ่านแดนภูดู่สู่สาธารณรัฐประชาชนลาว
ปี พ.ศ. 2556
8 ประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเเตอร์ช่วยในการเทียบโอนรายวิชา เพื่อการจัดการแผนการศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีอุตสาหการ)
9 Improvement of overall equipment effectiveness of Lek-Numpi mixing machine by participatory learning
10 Improvement of oveall equipment effectiveness of hormone-treated feed blending machine
11 การศึกษาแนวทางการเพิ่มผลิตภาพในกระบวนการตัดชิ้นงานโดยใช้เทคนิคการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม
12 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องนวดอาหารผสมฮอร์โมนแปลงเพศลูกปลานิลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลานิลในจังหวัดอุตรดิตถ์
13 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมแบบชิววาร์ทและแผนภูมิควบคุมผลรวมสะสมแบบแทบบูลาร์์ : กรณีศึกษาระวังเส้นผ่านศูนย์กลางแท่งชิ้นงาน
ปี พ.ศ. 2555
14 การปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องผสมแร่่เหล็กน้ำพี้โดยจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
ปี พ.ศ. 2554
15 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแท่งชิ้นงานในอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบต้นทุนกิจกรรม
16 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสำหรับกระบวนการผลิตแท่งชิ้นงาน
17 การออกแบบแผนภูมิควบคุมเพื่อการยอมรับเชิงเดี่ยวในการเฝ้าระวังเส้นผ่านศูนย์กลางตำแหน่งด้านในและด้านนอกของแท่งชิ้นงาน = Design of univariate acceptance control chart to monitor diameter at inside and outside position of rod / ดุษฎี บุญธรรม
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
18 การปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องผสมแร่เหล็กน้ำพี้
19 การประเมินประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องสีข้าวเพื่อหาแนวทางการเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษา โรงสีข้าวในชุมชนหนองคำฮ้อย