ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดุษฎี ทายตะคุ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 12
2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 6
3 วุฒิชัย ศรีประเสริฐกุล 2
4 ภนิดา หอมชื่น 2
5 เกียรติศักดิ์ สองศร 2
6 ศุภศักดิ์ งามรัศมีวงศ์ 1
7 ภูชัย สัปปพันธ์ 1
8 สุวัฒน์ คุ้มวงษ์ 1
9 ธีรวิทย์ นิลสุก 1
10 ดุษฎี ทายตะคุ 1
11 สายชล สวามิภักดิ์ 1
12 วันใหม่ แตงแก้ว 1
13 พรชัย สุตันไชยนนท์ 1
14 ตรึงจิต พึ่งรัศมี 1
15 ทวีเดช ทองอ่อน 1
16 อัญชลี วณิชชานัย 1
17 มนตรี ศักดิ์เมือง 1
18 ชัยชนะ แสงสว่าง 1
19 สุวัฒนา ธาดานิติ 1
20 สุรพันธ์ กลิ่นขจร 1
21 จิราภรณ์ เดชณรงค์ศักดิ์ 1
22 เดชา บุญค้ำ 1
23 ปรัชมาศ ลัญชานนท์ 1
24 ณัฐพงษ์ สายพวงแก้ว 1
25 จารุณี ศิริมังคะลา 1
26 ทรงลักษณ์ อุรพีพัฒนพงศ์ 1
27 ณัฐพงษ์ พรมไพร 1
28 อมรรัตน์ การะเวก 1
29 ลัดดา พุทธรักษ์ 1
30 สินธุ์ชัย บุญปักษ์ 1
31 ระหัตร โรจนประดิษฐ์ 1
32 วิชาภรณ์ ชำนิกำจร 1
33 สันติ กมลนรากิจ 1
34 อัครพล อ่อนประทุม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2556 1
2 2554 2
3 2553 4
4 2552 2
5 2550 3
6 2549 2
7 2543 1
8 2542 1
9 2539 2
10 2538 3
11 2537 1
12 2536 1
13 2535 2
14 2533 1
15 2532 1
16 2531 2
17 2530 2
18 2528 1
19 2527 1
20 2525 1
21 2523 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเมืองเรณูนคร จังหวัดนครพนม
ปี พ.ศ. 2554
2 การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
3 การบริหารจัดการพื้นที่เมืองเก่าเวียงกุมกามโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ปี พ.ศ. 2553
4 ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
5 ผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
6 ผลกระทบของการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
7 ผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงต่อการตั้งถิ่นฐานชุมชนท่าฉลอม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ปี พ.ศ. 2552
8 ระบบนิเวศชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะกลางปากแม่น้ำกระบี่ ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
9 ระบบนิเวศชุมชน : กรณีศึกษาชุมชนประมงพื้นบ้านเกาะกลางปากแม่น้ำกระบี่ ตำบลคลองประสงค์ จังหวัดกระบี่
ปี พ.ศ. 2550
10 แนวทางการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ที่โล่งว่างในชุมชนกรุงรัตนโกสินทร์
11 การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง กรุงธนบุรี
12 แนวทางการอนุรักษ์แหล่งประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ปี พ.ศ. 2549
13 การวางแผนพัฒนาพื้นที่นันทนาการในแขวงดินแดง และแขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
14 พัฒนาการของย่านการค้าประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร
ปี พ.ศ. 2543
15 การเปลี่ยนแปลงลักษณะการตั้งถิ่นฐานชุมชนเมืองอันเนื่องมาจากนโยบายพัฒนาภาคอุตสาหกรรม : กรณีศึกษาอำเภออุทัยและอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2542
16 วิวัฒนาการกรุงรัตนโกสินทร์ : การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการใช้ที่ดินในอนาคต : รายงานผลการวิจัย
ปี พ.ศ. 2539
17 การศึกษาองค์ประกอบชุมชนเมืองเก่าเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา : กรณีศึกษาชุมชนย่านถนนนครนอก-นครใน สงขลา
18 การศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองพัทยา
ปี พ.ศ. 2538
19 การศึกษาองค์ประกอบความน่าอยู่ของเมือง : กรณีศึกษาผังเมืองยะลา
20 การศึกษาคุณค่าสภาพแวดล้อมเมืองและชุมชนกรุงธนบุรีเพื่อการอนุรักษ์
21 การศึกษาจินตภาพเมืองลำพูนเพื่อการอนุรักษ์
ปี พ.ศ. 2537
22 การศึกษาเพื่อวางผังแม่บทท่าเรือกรุงเทพ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2536
23 การศึกษาปัญหาการระบายน้ำและการบำบัดน้ำเสียเพื่อการพัฒนาเมือง : กรณีศึกษาเทศบาลเมืองภูเก็ต
ปี พ.ศ. 2535
24 การศึกษาแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองกระบี่
25 การศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาเขตธนบุรี
ปี พ.ศ. 2533
26 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินในชุมชนผสมระหว่างเมืองโบราณ กับการตั้งถิ่นฐานในปัจจุบัน : เทศบาลเมืองลพบุรี
ปี พ.ศ. 2532
27 การศึกษาจินตภาพกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
ปี พ.ศ. 2531
28 การศึกษาเพื่อเป็นแนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ
29 การศึกษาความได้เปรียบ-เสียเปรียบระหว่างเคหะชุมชนชานเมืองที่มีแหล่งงานและไม่มีแหล่งงาน
ปี พ.ศ. 2530
30 การศึกษาเพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองชลบุรี ปี 2539
31 การศึกษาเพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเขตพระโขนง ปีพ.ศ. 2539
ปี พ.ศ. 2528
32 ผลกระทบของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ที่มีต่อการเติบโตของ ชุมชนเมืองปัตตานี
ปี พ.ศ. 2527
33 แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินของชุมชนเมืองในสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ศึกษาชุมชนเมืองยะลา
ปี พ.ศ. 2525
34 การศึกษาบริเวณโบราณสถานเพื่อประกอบการวางแผนพัฒนาเมือง เทศบาลเมืองนครศรีอยุธยา
ปี พ.ศ. 2523
35 ภูเก็ต : การศึกษาในด้านอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโดยการผังเมือง