ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก สาระวดี
หน่วยงาน -
และรู้จักในชื่อของ
- ดิรก สาระวดี
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2556
1 โครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการออกแบบระบบชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่
2 โครงการศึกษาและพัฒนากังหันลมเพื่อสูบน้ำใช้ในการเกษตร บ้านปอแดง ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
3 โครงการนำร่องการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการกระจายน้ำให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการออกแบบระบบชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่
ปี พ.ศ. 2555
4 ฝึกอบรม The 2nd Asia African Cooperation OVOP Seminar In Thailand(Field trip in NE Thailand)
5 โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้เรื่อง กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วร่วม PAR
6 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเกษตรเชิงเดี่ยวกับระบบเกษตรพอเพียง ต่อการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
7 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเกษตรเชิงเดี่ยวกับระบบเกษตรพอเพียง ต่อการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
ปี พ.ศ. 2554
8 ประเมินผลโครงการหลังสิ้นสุดการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยการพัฒนาเกษตรแบบผสมผสานระยะที่ 1
9 โครงการศึกษาผลกระทบวิกฤติแม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วน
10 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
11 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สำนักวิชาการพลังงานที่ 6 กระทรวงพลังงาน
12 ประเมินผลโ๕รงการเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามโครงการคฟป.ระยะที่ 1
13 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สำนักวิชาการพลังงานภาคที่ 6
14 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สำนักวิชาการพลังงานที่ 6 กระทรวงพลังงาน
15 พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานที่เหมาะสม สำนักวิชาการพลังงานภาคที่ 6
16 จัดทำตัวชี้วัดความสำเร็จของการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน
17 การศึกษาและออกแบบโครงการนำร่องการพัฒนาพลังน้ำขนาดเล็กเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ลุ่มน้ำชี
ปี พ.ศ. 2553
18 โครงการนำร่องการอบรมสร้างอาชีพเตาชีวมวล
19 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเกษตรเชิงเดี่ยวกับระบบเกษตรพอเพียง ต่อการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
20 การศึกษาการปรับตัวด้านการใช้พลังงานทดแทนในระดับครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
21 การศึกษาเปรียบเทียบระบบเกษตรเชิงเดี่ยวกับระบบเกษตรพอเพียง ต่อการปรับตัวเพื่อลดภาวะโลกร้อน
22 โครงการศึกษาผลกระทบวิกฤติแม่น้ำโขงอย่างเร่งด่วน
ปี พ.ศ. 2552
23 โครงการพัฒนาสาธิตการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
24 โครงการพัฒนาสาธิตการใช้พลังงานทางเลือกเพื่อส่งเสริมสุขภาวะชุมชนเขตอำเภอภูหลวง จังหวัดเลย
ปี พ.ศ. 2551
25 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่
26 โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการน้ำพองโดยชุมชน ตามแนวปรัชญาเรษฐกิจพอเพียง กรณีป่าโคกพนังใหญ่
ปี พ.ศ. 2548
27 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนโรงงานผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ดและอาหารสัตว์ ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม