ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก สังข์ศร
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วิศิษฐ์ ไฝจันทร์ 3
2 สำราญ สุขใจ 3
3 สุเทพ ขวัญเผือก 3
4 พิชัย เชื้องาม 3
5 สยุมพร สุภรพงษ์ 3
6 ณรงค์ แก้วสาหลง 3
7 วัชรพงษ์ แก้วหอม 3
8 ณกรณ์ ไกรอนุพงษา 3
9 กรรณิการ์ สนธิ 2
10 เกศสุดา มนตรีศรี 2
11 หทัยกาญจน์ ประไพพานิช 2
12 สุลาวัณย์ คุณยศยิ่ง 2
13 วันทนา ทองเล่ม 2
14 ปิยาภรณ์ เพชรสูงเนิน 2
15 สุภณ พันชนะ 2
16 ธงชัย วิบูลย์ชาติ 2
17 พุทธชาด ลีปายะคุณ 2
18 นพพร กองพันธ์ 1
19 บุษรา จงรวยทรัพย์ 1
20 จิราลักษณ์ ปรีดี 1
21 ปรีชา แต่งผิว 1
22 พะเยาว์ บุตรวาทิตย์ 1
23 ไพบูลย์ ตาเจริญเมือง 1
24 อดิษฐ์ อินทร์สุวรรณ 1
25 สุชาติ จุลพูล 1
26 โอภาส คล้ายทรง 1
27 เรืองศักดิ์ บุญโนนแต้ 1
28 โสภณ ยอดพรหม 1
29 ลำแพน สารจันทึก 1
30 เยาวลักษณ์ ทองทวี 1
31 เกษมศักดิ์ ตั้งมั่น 1
32 สมพันธ์ ศรีหาวงษ์ 1
33 สันติภาพ นวลจำรัส 1
34 สุรพงศ์ จันทร์พงษ์ 1
35 พัชรินทร์ โพธิ์ทอง 1
36 วนิดา สุวรรณสิทธิ์ 1
37 วสันต์ นุ้ยภิรมย์ 1
38 ประชาชาติ นพเสนีย์ 1
39 เยาวภา สุกฤตานนท์ 1
40 นพดล พันธุ์คำเกิด 1
41 วรพจน์ รักสังข์ 1
42 พรทิพย์ เพชรมนต์ 1
43 ภุชงค์ เพชรมนต์ 1
44 สมบัติ กองภา 1
45 จิรศักดิ์ เพ็ชรมีศรี 1
46 นคร มหายศนันท์ 1
47 สุกัญญา ชุ่มชื่น 1
48 ธนพร ศิลปชัย 1
49 ธเนศ จันทร์เทศ 1
50 รุ่งรัตน์ อิฐรัตน์ 1
51 สุริยะ จันทร์แสงศรี 1
52 มณชัย มีสุข 1
53 ดนัย นาคประเสริฐ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 2
2 543 4