ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดิเรก ลาวัลย์ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ชยธันว์ พรหมศร 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 2
5 นิรันดร์ ศรีสุข 1
6 ชวลิต สหธรรมปกรณ์ 1
7 ทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ 1
8 ณัฐสม สงวนวงษ์ 1
9 อภิวัฒน์ กฤษณะพันธ์ 1
10 สุภร ศิริคุรุรัตน์ 1
11 สุชาย ล่ำซำ 1
12 พิภัณฑ์ คูหิรัญ 1
13 เบญจพงษ์ พรนิมิตร 1
14 ชาญวิทย์ อาจสมิติ 1
15 ทอง หวังสันติวงศา 1
16 อำพล วรรณะวัลย์ 1
17 ประเสริฐ ศรีงาม 1
18 ธนุส กฤษนันทน์ 1
19 สรวิศ นฤปิติ 1
20 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
21 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
22 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
23 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
24 ชัยยุทธ สุขศรี 1
25 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
26 วรภัทร เกตุนุติ 1
27 เอกพล อัครภาณิชย์กร 1
28 เปี่ยมศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ 1
29 วิชิต ชื่นชวนสังคม 1
30 สหรัฐ พิมพศักดิ์ 1
31 วัชรินทร์ กาสลัก 1
32 แสงชัย เทพสิทธิทราภรณ์ 1
33 สมชาย เกษสมบูรณ์ 1
34 วิชชา จินะณรงค์ 1
35 บุญชัย ศรีธาราธิคุณ 1
36 ศักย์ สกุลไทย 1
37 อนวัช สรรพศรี 1
38 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
39 วิชุตา เหมเสถียร 1
40 นภาพร นพคุณ 1
41 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
42 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
43 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
44 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
45 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
46 สุรพล ภู่วิจิตร 1
47 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
48 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
49 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
50 กมล ไกรระวี 1
51 ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ 1
52 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
53 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
54 ชอุ่ม มลิลา 1
55 พินิจ แก้วมาคูณ 1
56 อร่าม ก้อนสมบัติ 1
57 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
58 อนุชิต ฐิติกวิน 1
59 วิทวัส อัศตรกุล 1
60 อุ่นตา นพคุณ 1
61 ณรงค์ชัย นุ่มกรรณ์ 1
62 เอกศักดิ์ แดงเดช 1
63 แสงชัย เทพสิทธิทรากรณ์ 1
64 ธรรมมา เจียรธราวานิช 1
65 ปิง คุณวัฒน์สถิตย์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 2
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 4
6 2545 2
7 2544 1
8 2537 1
9 2534 1
10 2533 4
11 2532 3
12 2531 2
13 2530 3
14 2529 3
15 2528 1
16 2525 2
17 2523 2
18 2520 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 119
2 โครงการพัฒนาวัสดุท้องถิ่นมาใช้ในการก่อสร้างทางโดยวิธีออกแบบเชิงพฤติกรรม (ระยะที่ 1)
ปี พ.ศ. 2549
3 คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวม
ปี พ.ศ. 2548
4 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
5 ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาลที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยางในประเทศไทย
6 ผลของขนาดคละมวลรวมต่อคุณสมบัติของผิวทางระบายน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
7 ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา กับที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมต์ที่ผสมยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
8 สมบัติของวัสดุผิวทางระบายน้ำเพื่อใช้ในประเทศไทย
9 การประยุกต์เทคนิคโฟมแอสฟัลต์มาใช้ในการนำวัสดุชั้นทางเก่ากลับมาใช้งานใหม่ในประเทศไทย
10 การเปรียบเทียบการออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นที่ได้จากเครื่องมือ BENKELMAN BEAM และ FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER
ปี พ.ศ. 2545
11 การประเมินคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อกำหนดของซูเปอร์เพฟ
12 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
13 การออกแบบโครงสร้างถนนชั้นผิวทางชนิดยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุ
ปี พ.ศ. 2537
14 การศึกษาความต้านทานต่อน้ำของส่วนผสมยางที่ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกิลโซไนเรซิน
ปี พ.ศ. 2534
15 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน
ปี พ.ศ. 2533
16 การประเมินผลวิธีคาดคะเนปริมาณการจราจรที่ใช้ประเมิน หาผลประโยชน์ของกรมทางหลวง
17 ระดับการสั่นสะเทือนของสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยมจากการจราจร บนสะพาน
18 การนำของเหลือจากโรงงานผลิตลวดเหล็กอัดแรงมาใช้ในเชิงวิศวกรรมโยธา
19 การออกแบบแผ่นคอนกรีตบล็อครูปตัวไอสำหรับถนนชนบท
ปี พ.ศ. 2532
20 การออกแบบโครงสร้างพื้นผิวของถนนชนิดไม่ลาดผิวสำหรับประเทศไทย
21 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ ทางด้านเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับ
22 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารผสม ช่วยการเกาะยึดผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2531
23 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่อเนื่อง ในงานออกแบบสะพาน
24 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ และออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมการทาง
ปี พ.ศ. 2530
25 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และการแสดงผล ด้วยภาพในงานวิศวกรรมการทาง
26 การศึกษาระบบการก่อสร้างอู่ต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย
27 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถานีขนส่งรถโดยสารปรับ อากาศ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
28 การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัวของกำแพงกันคลื่น บนชั้นดินอ่อน
29 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางหลวงชนบทสายหนึ่ง โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
30 แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการปูผิวแอสพัลติก คอนกรีต
ปี พ.ศ. 2528
31 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและราคาของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2525
32 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
33 การศึกษาการเสริมความหนาของผิวทางขับและลานจอด ของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2523
34 การควบคุมการบดอัดในสนามอย่างรวดเร็ว
35 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบพื้นผิวจราจรแบบยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2520
36 ผลของการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากำหนด ของรถยนต์บรรทุกหนักต่ออายุการใช้งานของถนนชนิดเฟล็กชิเบิล