ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ลาวัณย์ศิริ
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดิเรก ลาวัลย์ศิริ
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 13
2 ชยธันว์ พรหมศร 4
3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2
4 บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ 2
5 ปิง คุณวัฒน์สถิตย์ 1
6 อร่าม ก้อนสมบัติ 1
7 เปี่ยมศักดิ์ บุญญศาสตร์พันธุ์ 1
8 บุญชัย ศรีธาราธิคุณ 1
9 ทอง หวังสันติวงศา 1
10 เบญจพงษ์ พรนิมิตร 1
11 ชาญวิทย์ อาจสมิติ 1
12 ชอุ่ม มลิลา 1
13 ธำรง เปรมปรีดิ์ 1
14 อนุชิต ฐิติกวิน 1
15 ไพบูลย์ ไชยนิล 1
16 พิภัณฑ์ คูหิรัญ 1
17 พินิจ แก้วมาคูณ 1
18 ดิเรก ลาวัณย์ศิริ 1
19 ณัฐสม สงวนวงษ์ 1
20 วิชชา จินะณรงค์ 1
21 อำพล วรรณะวัลย์ 1
22 วิชิต ชื่นชวนสังคม 1
23 สรวิศ นฤปิติ 1
24 วัชรินทร์ กาสลัก 1
25 สหรัฐ พิมพศักดิ์ 1
26 อภิวัฒน์ กฤษณะพันธ์ 1
27 สุภร ศิริคุรุรัตน์ 1
28 วิทวัส อัศตรกุล 1
29 ธนุส กฤษนันทน์ 1
30 ชวลิต สหธรรมปกรณ์ 1
31 นิรันดร์ ศรีสุข 1
32 สุชาย ล่ำซำ 1
33 ทวีสิทธิ์ อยู่ประเสริฐ 1
34 ประเสริฐ ศรีงาม 1
35 เอกศักดิ์ แดงเดช 1
36 ชัยยุทธ สุขศรี 1
37 ครรชิต ลิขิตเดชาโรจน์ 1
38 วิชัย เยี่ยงวีรชน 1
39 วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์ 1
40 สุนทร พุ่มจันทร์ 1
41 สุรพล ภู่วิจิตร 1
42 ชวลิต รัตนธรรมสกุล 1
43 เชิดพันธ์ วิทูราภรณ์ 1
44 แสงชัย เทพสิทธิทราภรณ์ 1
45 สมชาย เกษสมบูรณ์ 1
46 เอกพล อัครภาณิชย์กร 1
47 วรภัทร เกตุนุติ 1
48 สุจริต คูณธนกุลวงศ์ 1
49 ณรงค์เดช สรุโฆษิต 1
50 อุดมศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 1
51 โชคชัย สุทธิธรรมจิต 1
52 กมล ไกรระวี 1
53 นภาพร นพคุณ 1
54 ณัฐพล ศุจิจันทรรัตน์ 1
55 ณรงค์ชัย นุ่มกรรณ์ 1
56 แสงชัย เทพสิทธิทรากรณ์ 1
57 อุ่นตา นพคุณ 1
58 เดือนเพ็ญ ปุณยางกูร 1
59 วิชุตา เหมเสถียร 1
60 สายันต์ สุริยะวงศ์ 1
61 วงศ์วัฒนา สมบูญยิ่ง 1
62 อนวัช สรรพศรี 1
63 ศักย์ สกุลไทย 1
64 วรรณวลี วงษ์เกษมสันต์ 1
65 ธรรมมา เจียรธราวานิช 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2550 1
2 2549 1
3 2548 1
4 2547 2
5 2546 4
6 2545 2
7 2544 1
8 2537 1
9 2534 1
10 2533 4
11 2532 3
12 2531 2
13 2530 3
14 2529 3
15 2528 1
16 2525 2
17 2523 2
18 2520 1
19 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2550
1 อธิการบดีออนไลน์ ครั้งที่ 119
ปี พ.ศ. 2549
2 คุณสมบัติของผิวทางประเภทสโตนแมสติกแอสฟัลต์ที่ใช้ตะกรันจากการผลิตเหล็กกล้าเป็นวัสดุมวลรวม
ปี พ.ศ. 2548
3 โครงการรูปแบบที่เหมาะสมของระบบน้ำในเขตพระจุฑาธุชราชฐาน อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี
ปี พ.ศ. 2547
4 ผลกระทบของความผันแปรตามฤดูกาลที่มีต่อการออกแบบและประเมินทางลาดยางในประเทศไทย
5 ผลของขนาดคละมวลรวมต่อคุณสมบัติของผิวทางระบายน้ำ
ปี พ.ศ. 2546
6 ลักษณะสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมนต์ธรรมดา กับที่ใช้วัสดุแอสฟัลต์ซีเมต์ที่ผสมยางธรรมชาติเป็นสารผสมเพิ่ม
7 สมบัติของวัสดุผิวทางระบายน้ำเพื่อใช้ในประเทศไทย
8 การประยุกต์เทคนิคโฟมแอสฟัลต์มาใช้ในการนำวัสดุชั้นทางเก่ากลับมาใช้งานใหม่ในประเทศไทย
9 การเปรียบเทียบการออกแบบเสริมผิวทางแบบยืดหยุ่นที่ได้จากเครื่องมือ BENKELMAN BEAM และ FALLING WEIGHT DEFLECTOMETER
ปี พ.ศ. 2545
10 การประเมินคุณสมบัติของส่วนผสมแอสฟัลต์คอนกรีตที่ใช้งานอยู่ในประเทศไทยโดยใช้ข้อกำหนดของซูเปอร์เพฟ
11 การพัฒนารูปแบบการศึกษาต่อเนื่องเพื่อความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
ปี พ.ศ. 2544
12 การออกแบบโครงสร้างถนนชั้นผิวทางชนิดยืดหยุ่นโดยใช้วัสดุ
ปี พ.ศ. 2537
13 การศึกษาความต้านทานต่อน้ำของส่วนผสมยางที่ปรับปรุงคุณภาพ ด้วยกิลโซไนเรซิน
ปี พ.ศ. 2534
14 การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบแนวทางดิ่ง ที่เหมาะสมที่สุดของถนน
ปี พ.ศ. 2533
15 การประเมินผลวิธีคาดคะเนปริมาณการจราจรที่ใช้ประเมิน หาผลประโยชน์ของกรมทางหลวง
16 ระดับการสั่นสะเทือนของสะพานลอยไทย-เบลเยี่ยมจากการจราจร บนสะพาน
17 การนำของเหลือจากโรงงานผลิตลวดเหล็กอัดแรงมาใช้ในเชิงวิศวกรรมโยธา
18 การออกแบบแผ่นคอนกรีตบล็อครูปตัวไอสำหรับถนนชนบท
ปี พ.ศ. 2532
19 การออกแบบโครงสร้างพื้นผิวของถนนชนิดไม่ลาดผิวสำหรับประเทศไทย
20 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ ทางด้านเรขาคณิตของทางแยกต่างระดับ
21 การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้สารผสม ช่วยการเกาะยึดผสมกับแอสฟัลต์ซีเมนต์
ปี พ.ศ. 2531
22 โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคานคอนกรีตเสริมเหล็กแบบต่อเนื่อง ในงานออกแบบสะพาน
23 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจ และออกแบบงานทางด้านวิศวกรรมการทาง
ปี พ.ศ. 2530
24 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์และการแสดงผล ด้วยภาพในงานวิศวกรรมการทาง
25 การศึกษาระบบการก่อสร้างอู่ต่อและซ่อมเรือในประเทศไทย
26 การศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของสถานีขนส่งรถโดยสารปรับ อากาศ สายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี พ.ศ. 2529
27 การวิเคราะห์เสถียรภาพและการคาดคะเนการทรุดตัวของกำแพงกันคลื่น บนชั้นดินอ่อน
28 การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของทางหลวงชนบทสายหนึ่ง โดยใช้ไมโครคอมพิวเตอร์
29 แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อการวางแผนการปูผิวแอสพัลติก คอนกรีต
ปี พ.ศ. 2528
30 ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกและราคาของเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
ปี พ.ศ. 2525
31 เทคโนโลยี่เหมาะสมเพื่อการพัฒนาชนบท 2524 : รายงานผลการวิจัย
32 การศึกษาการเสริมความหนาของผิวทางขับและลานจอด ของท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯ
ปี พ.ศ. 2523
33 การควบคุมการบดอัดในสนามอย่างรวดเร็ว
34 การประยุกต์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ ในการออกแบบพื้นผิวจราจรแบบยืดหยุ่น
ปี พ.ศ. 2520
35 ผลของการบรรทุกน้ำหนักเกินกว่ากำหนด ของรถยนต์บรรทุกหนักต่ออายุการใช้งานของถนนชนิดเฟล็กชิเบิล