ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 4
2 จรัส สุวรรณมาลา 3
3 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 2
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
5 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
6 ครรชิต สุขนาค 2
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
8 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
9 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
10 สถาบัณพัฒนบัณฑตศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 2
11 จันทนา สุทธิจารี 2
12 วิทยา คามุณี 2
13 Naresuan University 2
14 ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 2
15 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 2
16 Kittipat Saentaweesuk 2
17 ไม่มีข้อมูล 2
18 Darin Khonhsatwiwan 2
19 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
20 Sukalaya Kongsawatt 1
21 Direk Patmasiriwat 1
22 ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร 1
23 ณรงค์ จุลเพชร 1
24 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
25 ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย 1
26 ดนัย พาหุยุทธ์ 1
27 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 1
28 สุพินดา สาทรกิจ 1
29 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
30 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
31 นัทธมน บุญประภพ 1
32 พัชนี ธรรมวันนา 1
33 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
34 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
35 ผลิดา ภูธรใจ 1
36 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
37 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
38 Wiratda Sutayakhom 1
39 Phi Rodsawaeng 1
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
41 วิรัชดา สุทธยาคม 1
42 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
43 พิชญ์ รอดแสวง 1
44 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
45 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
46 Wanna Phongthinngam 1
47 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
48 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
49 อำพล นววงศ์เสถียร 1
50 Danai Pahuyot 1
51 Thanawat Khanbun 1
52 Witaya Damunee 1
53 Khanchit Suknak 1
54 สิทธิพร พูลสวัสดิ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 1
5 2551 3
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 1
9 2547 1
10 2546 1
11 2544 1
12 2525 1
13 543 20
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการย่อยที่ 1 ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
ปี พ.ศ. 2553
3 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคม ของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
5 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษา องค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดลำปางและตาก
6 ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
7 การวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลางต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้
ปี พ.ศ. 2550
8 การวิจัยนโยบายสาธารณะ : ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่
9 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย :
ปี พ.ศ. 2549
10 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
11 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ปี พ.ศ. 2547
12 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
13 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2544
14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2525
15 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย : ศึกษาจากสมการโครงสร้าง