ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 4
2 จรัส สุวรรณมาลา 3
3 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
4 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
5 Naresuan University 2
6 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 2
7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
8 ครรชิต สุขนาค 2
9 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
10 วิทยา คามุณี 2
11 จันทนา สุทธิจารี 2
12 ไม่มีข้อมูล 2
13 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
14 สุพินดา สาทรกิจ 1
15 พัชนี ธรรมวันนา 1
16 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
17 ผลิดา ภูธรใจ 1
18 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
19 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
20 Sukalaya Kongsawatt 1
21 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
22 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
23 Wiratda Sutayakhom 1
24 Direk Patmasiriwat 1
25 Phi Rodsawaeng 1
26 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
27 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
28 วิรัชดา สุทธยาคม 1
29 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
30 สถาบัณพัฒนบัณฑตศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1
31 พิชญ์ รอดแสวง 1
32 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
33 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
34 สิทธิพร พูลสวัสดิ์ 1
35 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
36 ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 1
37 Kittipat Saentaweesuk 1
38 Thanawat Khanbun 1
39 Khanchit Suknak 1
40 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
41 Wanna Phongthinngam 1
42 Witaya Damunee 1
43 Danai Pahuyot 1
44 Darin Khonhsatwiwan 1
45 ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร 1
46 ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย 1
47 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 1
48 ณรงค์ จุลเพชร 1
49 นัทธมน บุญประภพ 1
50 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
51 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
52 อำพล นววงศ์เสถียร 1
53 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2553 2
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 3
7 2549 1
8 2548 4
9 2547 3
10 2546 3
11 2545 1
12 2544 2
13 2541 1
14 2525 1
15 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการย่อยที่ 1 ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
ปี พ.ศ. 2553
3 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
4 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
5 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
6 ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคม ของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
7 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
8 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษา องค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดลำปางและตาก
9 ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
10 การวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลางต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้
ปี พ.ศ. 2550
11 การวิจัยนโยบายสาธารณะ : ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่
12 โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
13 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย :
ปี พ.ศ. 2549
14 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
15 การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2
16 โครงการวิถีใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย
17 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
18 ระบบข้อมูลของจังหวัดเพื่อการบริหาร และจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2547
19 การกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นและภูมิภาคประเมินความก้าวหน้า อุปสรรคและนัยต่อสุขภาพของประชาชน
20 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
21 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
22 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
23 ระบบข้อมูลของจังหวัดเพื่อการบริหาร และจัดสรรงบประมาณ
24 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
ปี พ.ศ. 2545
25 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2544
26 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
27 โครงการศึกษาและพัฒนามาตรการทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อใชัควบคุมมลพิษจากกิจกรรมการเกษตร (กิจกรรมการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด)
ปี พ.ศ. 2541
28 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ
ปี พ.ศ. 2525
29 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย : ศึกษาจากสมการโครงสร้าง