ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 รัดเกล้า เปรมประสิทธิ์ 4
2 จรัส สุวรรณมาลา 3
3 ณัฐเชษฐ์ พูลเจริญ 2
4 ศุภสิทธิ์ พรรณารุโณทัย 2
5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะเศรษฐศาสตร์ 2
6 สุนีย์ มัลลิกะมาลย์ 2
7 ครรชิต สุขนาค 2
8 สุกัลยา คงสวัสดิ์ 2
9 ธงชัย พรรณสวัสดิ์ 2
10 Naresuan University 2
11 ไม่มีข้อมูล 2
12 วิทยา คามุณี 2
13 จันทนา สุทธิจารี 2
14 ผลิดา ภูธรใจ 1
15 สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย 1
16 สุพินดา สาทรกิจ 1
17 ชาญวิทย์ ทระเทพ 1
18 Sukalaya Kongsawatt 1
19 พัชนี ธรรมวันนา 1
20 Direk Patmasiriwat 1
21 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ ศูนย์วิจัยและติดตามความเป็นธรรมทางสุขภาพ 1
22 Naresuan University. Faculty of Medicine Centre for Health Equity Mornitoring 1
23 วิรัชดา สุทธยาคม 1
24 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 1
25 Wiratda Sutayakhom 1
26 Phi Rodsawaeng 1
27 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ 1
28 Naresuan University. Faculty of Medicine 1
29 มหาวิทยาลัยนเรศวร. คณะแพทยศาสตร์ 1
30 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 1
31 สถาบัณพัฒนบัณฑตศาสตร์. คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ 1
32 พิชญ์ รอดแสวง 1
33 วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ 1
34 อำพล นววงศ์เสถียร 1
35 Thanawat Khanbun 1
36 กิตติพัฒน์ แสนทวีสุข 1
37 ดาริน คงสัจวิวัฒน์ 1
38 Khanchit Suknak 1
39 Witaya Damunee 1
40 ธนวัฒน์ ขวัญบุญ 1
41 มหาวิทยาลัยนเรศวร 1
42 Wanna Phongthinngam 1
43 Kittipat Saentaweesuk 1
44 Danai Pahuyot 1
45 ณรงค์ จุลเพชร 1
46 ชัยสิทธิ์ บุณยเนตร 1
47 ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย 1
48 นัทธมน บุญประภพ 1
49 สิทธิพร พูลสวัสดิ์ 1
50 Darin Khonhsatwiwan 1
51 ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ 1
52 ศุภวัฒนาการ วงศ์ธนวสุ 1
53 มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2559 1
2 2556 1
3 2553 1
4 2552 2
5 2551 4
6 2550 2
7 2549 1
8 2548 2
9 2547 3
10 2546 1
11 2545 1
12 2544 1
13 2525 1
14 543 12
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2559
1 โครงการ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2556
2 โครงการย่อยที่ 1 ความเหลื่อมล้ำการคลังท้องถิ่นและการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อความเสมอภาค(ภายใต้ชุดโครงการปฏิรูปภาครัฐและการบริหารภาครัฐแนวใหม่)
ปี พ.ศ. 2553
3 เศรษฐศาสตร์ของการปฏิรูปการศึกษาไทย
ปี พ.ศ. 2552
4 การใช้ต้นแบบเครื่องชี้วัดและระเบียบวิธีวัดประสิทธิภาพในสถานพยาบาล
5 ความยั่งยืนและความสามารถในการรองรับทางสังคม ของการท่องเที่ยวเชิงผจญภัย : กรณีศึกษา การท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็ก จังหวัดพิษณุโลก
ปี พ.ศ. 2551
6 การศึกษาประสิทธิภาพและต้นทุนของสถานพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
7 ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน : กรณีศึกษา องค์กรออมทรัพย์ชุมชนในจังหวัดลำปางและตาก
8 ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตที่ยั่งยืน ของธุรกิจครอบครัว ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
9 การวิเคราะห์ผลกระทบของงบกลางต่อการขยายตัวของผลผลิตและการกระจายรายได้
ปี พ.ศ. 2550
10 การวิจัยนโยบายสาธารณะ : ประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นในระดับพื้นที่
11 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนของโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย :
ปี พ.ศ. 2549
12 กองทุนเพื่ออนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 2
ปี พ.ศ. 2548
13 การสนับสนุนธรรมภิบาลของ อบต.และการมีส่วนร่วมของประชาชน : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น ระยะที่ 2
14 โครงการพัฒนาชุดโครงการวิจัย เรื่อง การคลังรัฐบาลเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม
ปี พ.ศ. 2547
15 การกระจายอำนาจจากส่วนกลางให้ท้องถิ่นและภูมิภาคประเมินความก้าวหน้า อุปสรรคและนัยต่อสุขภาพของประชาชน
16 ความเป็นธรรมทางสุขภาพระดับครัวเรือน : การสำรวจครัวเรือนรอบที่ 2 และการตรวจร่างกายครั้งที่ 1
17 กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ ระยะที่ 1
ปี พ.ศ. 2546
18 การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพและธรรมภิบาลระดับ อบต. : การเรียนรู้ร่วมกับท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2545
19 ความเป็นธรรมทางสุขภาพ : การประเมินระดับครัวเรือน
ปี พ.ศ. 2544
20 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี พ.ศ. 2525
21 ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย ในระบบธนาคารพาณิชย์ของไทย : ศึกษาจากสมการโครงสร้าง