ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำเนิน กาละดี
หน่วยงาน -
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 การพัฒนาพันธุ์ข้าวก่ำที่อุดมด้วยสารอาหารรองและ การสร้างมูลค่าเพิ่มรำละเอียดข้าวก่ำ
ปี พ.ศ. 2554
2 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพข้าวก่ำ เพื่อสร้างนวัตกรรมเอกลักษณ์ข้าวก่ำไทย
ปี พ.ศ. 2553
3 การประเมินสายพันธุ์ก้าวหน้าในประชากรลูกผสมชั่วที่ 8 ระหว่างข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ก่ำดอยสะเก็ด เพื่อคัดเลือกลักษณะข้าวเจ้าก่ำ
4 ผลของอัตราปุ๋ย ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โพแทสเซียม และระยะปลูกต่อพัฒนาการและผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกหลังนา
ปี พ.ศ. 2552
5 ผลของปุ๋ยพืชสดต่อระดับการใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ในถั่วเหลืองฝักสด
6 การวิเคราะห์ลักษณะประจำพันธุ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ต่างกัน และการตอบสนองต่อปุ๋ยไนโตรเจนของข้าวไร่พันธุ์ท้องถิ่น ที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
7 ผลของธาตุแคลเซียมและโบรอน ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลืองผักสด
ปี พ.ศ. 2551
8 ความหลากหลายทางพันธุกรรม ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองที่บ้านอาโยะใหม่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงใหม่
9 ผลของชนิดปุ๋ยพืชสด และอัตราปุ๋ยไนโตรเจนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวโพดหวาน
ปี พ.ศ. 2544
10 ความเป็นไปได้ของการผลิตข้าวลูกผสมในเมืองไทย