ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ศรีพระราม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
2 วิชา นิยม 2
3 สคาร ทีจันทึก 2
4 เกษม จันทร์แก้ว 2
5 อรอนงค์ ผิวนิล 1
6 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
7 สุจิณณา กรรณสูต 1
8 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
9 สุรางค์ พรประสิทธิ์ 1
10 ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ 1
11 เครือวัลย์ รังสิพานิช 1
12 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
13 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
14 นฤชิต ดำปิน 1
15 เจษฎา แก้วกัลยา 1
16 สุมิตร สุวรรณ 1
17 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
18 ธนภณ พันธเสน 1
19 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
20 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
21 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
22 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
23 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
24 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
25 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
26 สุพิตร สมาหิโต 1
27 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
28 รัชด ชมภูนิช 1
29 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
30 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
31 บัญชา ขวัญยืน 1
32 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
33 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
34 สันติ ทองพำนัก 1
35 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
36 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
37 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
38 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
39 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
40 ชัชรี นฤทุม 1
41 มยุรี ถนอมสุข 1
42 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
43 สาคร ชินวงค์ 1
44 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2546 1
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม :กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
7 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย