ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ศรีพระราม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
2 วิชา นิยม 2
3 สคาร ทีจันทึก 2
4 เกษม จันทร์แก้ว 2
5 มยุรี ถนอมสุข 1
6 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
7 สาคร ชินวงค์ 1
8 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
9 รัชด ชมภูนิช 1
10 สุพิตร สมาหิโต 1
11 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
12 ชัชรี นฤทุม 1
13 สันติ ทองพำนัก 1
14 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
15 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
16 ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ 1
17 เครือวัลย์ รังสิพานิช 1
18 สุรางค์ พรประสิทธิ์ 1
19 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
20 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
21 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
22 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
23 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
24 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
25 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
26 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
27 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
28 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
29 สุจิณณา กรรณสูต 1
30 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
31 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
32 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
33 อรอนงค์ ผิวนิล 1
34 นฤชิต ดำปิน 1
35 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
36 ธนภณ พันธเสน 1
37 บัญชา ขวัญยืน 1
38 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
39 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
40 สุมิตร สุวรรณ 1
41 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
42 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
43 เจษฎา แก้วกัลยา 1
44 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2546 1
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม :กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
7 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย