ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ศรีพระราม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สคาร ทีจันทึก 2
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
3 เกษม จันทร์แก้ว 2
4 วิชา นิยม 2
5 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
6 เจษฎา แก้วกัลยา 1
7 สุมิตร สุวรรณ 1
8 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
9 นฤชิต ดำปิน 1
10 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
11 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
12 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
13 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
14 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
15 สุพิตร สมาหิโต 1
16 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
17 รัชด ชมภูนิช 1
18 สันติ ทองพำนัก 1
19 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
20 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
21 บัญชา ขวัญยืน 1
22 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
23 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
24 ธนภณ พันธเสน 1
25 อรอนงค์ ผิวนิล 1
26 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
27 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
28 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
29 ชัชรี นฤทุม 1
30 สาคร ชินวงค์ 1
31 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
32 มยุรี ถนอมสุข 1
33 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
34 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
35 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
36 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
37 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
38 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
39 สุรางค์ พรประสิทธิ์ 1
40 เครือวัลย์ รังสิพานิช 1
41 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
42 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
43 ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ 1
44 สุจิณณา กรรณสูต 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2546 1
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม :กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
7 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย