ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ ศรีพระราม
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 สคาร ทีจันทึก 2
2 สิทธิชัย ตันธนะสฤษดิ์ 2
3 เกษม จันทร์แก้ว 2
4 วิชา นิยม 2
5 อุทัยรัตน์ ณ นคร 1
6 ธนภณ พันธเสน 1
7 บัญชา ขวัญยืน 1
8 สุมิตร สุวรรณ 1
9 รุ่งนภา ก่อประดิษฐ์สกุล 1
10 วศิน อิงคพัฒนากุล 1
11 ทัศนีย์ บุญประคอง 1
12 วรวิทย์ สิริพลวัฒน์ 1
13 เจษฎา แก้วกัลยา 1
14 วันชัย อรุณประภารัตน์ 1
15 สันติ ทองพำนัก 1
16 นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์ 1
17 มยุรี ถนอมสุข 1
18 ชูเกียรติ รักซ้อน 1
19 รัชด ชมภูนิช 1
20 สุริน ชุมสาย ณ อยุธยา 1
21 บรรจบ ภิรมย์คำ 1
22 นฤชิต ดำปิน 1
23 สุพิตร สมาหิโต 1
24 อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 1
25 คณิตา ตังคณานุรักษ์ 1
26 ภัทรนันท์ ทักขนนท์ 1
27 สมบัติ ชิณะวงศ์ 1
28 ยุทธนา ตาละลักษมณ์ 1
29 ชูพันธุ์ ชมภูจันทร์ 1
30 สมชาย ดอนเจดีย์ 1
31 สาคร ชินวงค์ 1
32 ชัชรี นฤทุม 1
33 วุฒิชัย กปิลกาญจน์ 1
34 ฝอยฝา ชุติดำรง 1
35 ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์ 1
36 อลงกรณ์ อินทรักษา 1
37 สุจิณณา กรรณสูต 1
38 นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์ 1
39 อรอนงค์ ผิวนิล 1
40 กิตติชัย ดวงมาลย์ 1
41 เครือวัลย์ รังสิพานิช 1
42 สุรางค์ พรประสิทธิ์ 1
43 สุรัตน์ บัวเลิศ 1
44 นิพนธ์ ตั้งธรรม 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2558 1
3 2557 1
4 2555 2
5 2554 2
6 2546 1
7 543 6
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ (ต่อยอดปี2556)
ปี พ.ศ. 2558
2 การพัฒนาเกษตรยั่งยืนและเศรษฐกิจสีเขียวด้วยเครือข่ายวิจัยการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาฐานข้อมูลวัฏจักรชีวิต ด้านเกษตรและอาหาร (การผลิตสัตว์น้ำ) ระดับชาติ
ปี พ.ศ. 2557
3 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2555
4 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดำริตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5 การวิเคราะห์ความหนาแน่นของเรือนยอดป่าไม้โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม :กรณีศึกษา จังหวัดเชียงใหม่
ปี พ.ศ. 2554
6 ศึกษาสภาวการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางชีวภาพ และการใช้ประโยชน์ของโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการจากข้อมูลทุติยภูมิ
7 การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ปี พ.ศ. 2546
8 การสร้างเครื่องมือยกไม้ยูคาลิปตัสที่เหมาะสมกับขนาดและสภาพของไม้ในประเทศไทย