ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดำรงค์ วัฒนา
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดำรง วัฒนา
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 เธียรชัย ณ นคร 5
2 สนิท จรอนันต์ 5
3 นันทวัชร์ สุพัฒนานนท์ 3
4 ชาชิวัฒน์ ศรีแก้ว 3
5 สุจิตตา ลิภา 2
6 ชาธิวัฒน์ ศรีแก้ว 2
7 ปรัชญา เวสารัชช์ 2
8 ชัยสิทธิ์ เฉลิมมีประเสริฐ 2
9 วราภรณ์ อินทร์เอี่ยม 2
10 สุริยา วีรวงศ์ 2
11 สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ 2
12 อัครเดช ไชยเพิ่ม 2
13 นฤมล อรุโณทัย 2
14 ปณิต มีแสง 2
15 วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์ 2
16 ธงชัย โตรักตระกูล 2
17 พรมณี ขำเลิศ 2
18 ชัยรัตน์ อุดมเดชะ 2
19 อิสระ สุวรรณบูล 2
20 จรรยา กรัณยโสภณ 2
21 ศิริรัตน์ แอดสกุล 2
22 ชนิดา เปล่งเสียง 2
23 อร่าม ศิริพันธุ์ 2
24 วรัญญา รังสีวณิชอรุณ 2
25 ปธาน สุวรรณมงคล 2
26 เอนก อยู่ยรรยง 2
27 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์ 2
28 ปทิตตา สินพิชัย 1
29 เชื่อง ชาตอริยะกุล 1
30 เรวัต แสงสุริยงค์, 2507- 1
31 พัชนีย์ ธระเสนา 1
32 สิริพัฒน์ ลาภจิตร 1
33 สุพจน์ บุญวิเศษ 1
34 สุปราณี ธรรมพิทักษ์ 1
35 เกรียงศักดิ์ แสงจันทร์ 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2555 3
2 2554 1
3 2552 1
4 2550 3
5 2549 3
6 2548 2
7 2547 4
8 2544 5
9 2543 2
10 2541 1
11 2540 1
12 2539 1
13 2538 1
14 543 1
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2555
1 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัติ
2 ปัจจัยที่มีผลต่อการนำยุทธศาสตร์พัฒนาพฤตินิสัยไปปฏิบัต
3 โครงการติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พื้นที่ 4 ภาค
ปี พ.ศ. 2554
4 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ปี พ.ศ. 2552
5 การเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจและธรรมาภิบาลท้องถิ่น องค์ประกอบที่ 2 : การสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิพลเมืองและสิทธิมนุษยชน
ปี พ.ศ. 2550
6 การวิจัยเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของฝ่ายนิติบัญญัติในกระบวนการงบประมาณแผ่นดิน
7 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ปี พ.ศ. 2549
9 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
10 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
11 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2548
12 ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
13 บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2547
14 การบริการอิเล็กทรอนิกส์ : ตัวแบบสำหรับการให้บริการสาธารณะของไทย
15 การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
16 แบบแผนความคิดและรูปแบบผู้นำของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในประเทศไทย
17 รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่อง การศึกษาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัยของประเทศ
ปี พ.ศ. 2544
18 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่อง ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น (Local Governance)
19 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ผลผลิต ผลลัพธ์ และสภาพปัญหา
20 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น
21 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในช่วงสองปีแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ผลผลิต ผลลัพธ์ และสภาพปัญหา
22 โครงการศึกษาเบื้องต้น เรื่องระบบการบริหารจัดการท้องถิ่น
ปี พ.ศ. 2543
23 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
24 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลองค์การมหาชน
ปี พ.ศ. 2541
25 การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2540
26 โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. 2539
27 การนำระบบสารสนเทศไปใช้ในการปรับปรุงการบริการภาครัฐ
ปี พ.ศ. 2538
28 โครงการปรับภาคราชการเข้าสู่ยุคโลกาภิวัฒน์
ปี พ.ศ. ไม่ระบุ
29 การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และระบบการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง