ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช
หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
และรู้จักในชื่อของ
- ดาวัลย์ วิวรรธนะเดช,
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 Dawan Wiwattanadate 4
2 Pongsak Wiwattanadate 4
3 พงศ์ศักดิ์ วิวรรธนะเดช 4
4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3
5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย 3
6 ธนากร จงวิลาสลักษณ์ 2
7 พรทิพย์ภา ประทุมรัตน์ 2
8 จิราภรณ์ คชเสนี 2
9 พรทิพา คชเสนา 2
10 นันทนา คชเสนี 2
11 อภิญญา นิลยอง 2
12 สมศักดิ์ สายสินธุ์ชัย 2
13 ทรงพล กาญจนชูชัย 2
14 Lek Utamasil 1
15 ไรน์ฮาร์ด คอนราดท์ 1
16 เข็มชัย เหมะจันทร 1
17 Werasak Udomkichdecha 1
18 Khemchai Hemachandra 1
19 เล็ก อุตตมะศิล 1
20 สิฬิฉัตฬ์ ปราสาททอง 1
21 จันทร์ฉาย ทองปิ่น 1
22 วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา 1
23 จักรพงศ์ ศศิธร 1
24 สุพิณ แสงสุข 1
25 ขจีพร วงศ์ปรีดี 1
26 Reinhard Conradt 1
27 ปัณฑริดา ไชยจิตร 1
28 กมลวรรณ อภิวาณิชย์ 1
29 รัตนชัย พงศ์ศิรประภา 1
30 จิรกานต์ เมืองนาโพธิ์ 1
31 ราชวณิชย์ ชำนาญ 1
32 ธีระพงษ์ บัวศรี 1
33 อัจฉริย์ กรมเมือง 1
34 ชวลิต งามจรัสศรีวิชัย 1
35 วิชญา การชัญกาศ 1
36 วราภรณ์ รุ่งเรืองกนกกุล 1
37 พิมพ์รัก เสนาจักร์ 1
38 อรุณวรรณ เต้าทิพย์ภูมิรักษ์ 1
39 วุฒิชัย ชนปิยางกูร 1
40 Waraporn Rungruang-Kanokkul 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2560 1
2 2556 4
3 2554 1
4 2553 3
5 2552 1
6 2549 2
7 2545 1
8 2539 4
9 2536 1
10 543 4
ผลงานวิจัย
# หัวเรื่อง
ปี พ.ศ. 2560
1 การศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์ชานอ้อยเพื่อการผลิตไฟฟ้ากับการผลิตเอทานอล
ปี พ.ศ. 2556
2 วิเคราะห์และจำลองผลรูปแบบโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด
3 การคัดแยกพลาสติก ABS และ HIPS โดยใช้เทคนิคการลอยแยก
4 รูปแบบการจัดการขยะชุมชนแบบบูรณาการสำหรับเทศบาลนครเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
5 การเก็บกลับคืนโลหะอิออนด้วยกระบวนการซีเมนเตชันโดยใช้ตัวกลางร่วมเหล็ก/อะลูมิเนียม
ปี พ.ศ. 2554
6 ศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพชุมชนจากมูลสุกรร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร : กรณีศึกษาจังหวัดชัยภูมิ
ปี พ.ศ. 2553
7 การใช้ประโยชน์ผงแร่เหลือทิ้งในอีพอกซีเคลือบผิวพื้นโรงงานอุตสาหกรรม
8 การใช้ประโยชน์เถ้าลอยชานอ้อยในการดูดซับสารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในน้ำ
9 การใช้ประโยชน์เถ้าลอยชานอ้อยในการดูดซับสารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในน้ำ
ปี พ.ศ. 2552
10 การใช้ประโยชน์เถ้าลอยจากโรงไฟฟ้าในการดูดซับสารไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในน้ำ
ปี พ.ศ. 2549
11 การเก็บกลับคืนโลหะแพลทินัมจากเศษปูนหล่อเครื่องประดับ
12 การแยกเม็ดพลาสติกผสมระหว่างโพลิโพรไพลีน โพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นสูง และโพลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำโดยเทคนิคการลอยแยก
ปี พ.ศ. 2545
13 การผลิตพลาสติกเสริมแรงด้วยเทคนิค BMC
ปี พ.ศ. 2539
14 การปรับปรุงคุณภาพแร่ทรายแก้วคุณภาพต่ำสำหรับอุตสาหกรรมแก้ว
15 การพัฒนาซีเมนต์กระดูกชนิดใหม่
16 การศึกษาสถานภาพเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมพลาสติกเสริมแรงในประเทศไทย
17 การสังเคราะห์เยื่อแผ่นเพื่อใช้แยกน้ำออกจากสารผสมบิวทานอล-น้ำ โดยวิธีเพอร์เวเพอเรชัน
ปี พ.ศ. 2536
18 การใช้ประโยชน์จากสารประกอบดีบุก/หรือพลาสติกในทางอุตสาหกรรมเคลือบผิวแก้ว