ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
3 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
4 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
5 วนิดา โนบรรเทา 5
6 สมฤทัย ตันเจริญ 5
7 อนันต์ ทองภู 5
8 สมควร คล้องช้าง 5
9 สุภาพร สุขโต 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 5
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
12 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
14 วาสนา วันดี 4
15 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
18 เหรียญทอง พานสายตา 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
21 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
22 ศิริขวัญ ภู่นา 2
23 รมิดา ขันตรีกรม 2
24 อุชฎา สุขจันทร์ 2
25 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
26 แววตา พลกุล 2
27 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
28 สรัตนา เสนาะ 2
29 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
30 วริศ แคนคอน 2
31 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
32 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
33 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
34 สาธิต อารีรักษ์ 2
35 รัฐกร สืบคา 2
36 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
37 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
38 ไพรสน รุจิคุณ 2
39 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
40 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
41 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
42 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
43 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
44 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
45 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
46 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
47 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
48 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
49 วารีย์ ทองมี 2
50 อุบล หินเธาว์ 2
51 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
52 เจิม จาประโคน 2
53 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
54 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
55 ปัทมกร พงวาเรศ 2
56 ปิยะรัตน์ จังพล 2
57 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
58 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
59 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
60 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
61 สมบูรณ์ วันดี 1
62 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
63 มาลัย กล่อมแก้ว 1
64 มนตรี ปานตู 1
65 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
66 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
67 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
68 วรกานต์ ยอดชมภู 1
69 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
70 ไพริน ผลตระกูล 1
71 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
72 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
73 นาฏญา โสภา 1
74 พัชรินทร์ นามวง์ 1
75 มัทนา วานิชย์ 1
76 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
77 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
78 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
79 พิกุล ซุนพุ่ม 1
80 อนุชา เหลาเคน 1
81 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
82 เสาวรี บำรุง 1
83 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
84 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
85 จงรักษ์ จารุเนตร 1
86 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
87 สมชาย บุญประดับ 1
88 ประชา ถ้าทอง 1
89 ประชา ถ้ำทอง 1
90 เบญจมาศ คำสืบ 1
91 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
92 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
93 วุฒิพล จันสระคู 1
94 วิทูร อมรพล 1
95 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
96 วสันต์ วรรณจักร์ 1
97 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
98 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
99 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
100 จิราภา เมืองคล้าย 1
101 เมธาพร พุฒขาว 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3