ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดาวรุ่ง คงเทียน
หน่วยงาน กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
จำนวนงานวิจัยจำแนกรายปี
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
ความเชี่ยวชาญ
บุคคลที่เคยร่วมงานวิจัย
# นักวิจัย ร่วมงาน
1 วัลลีย์ อมรพล 8
2 ศุภกาญจน์ ล้วนมณี 8
3 กอบเกียรติ ไพศาลเจริญ 6
4 อนุสรณ์ เทียนศิริฤกษ์ 6
5 วนิดา โนบรรเทา 5
6 สมฤทัย ตันเจริญ 5
7 อนันต์ ทองภู 5
8 สมควร คล้องช้าง 5
9 สุภาพร สุขโต 5
10 ปรีชา กาเพ็ชร 5
11 ศรีสุดา ทิพยรักษ์ 5
12 วิภาวรรณ กิติวัชระเจริญ 4
13 เบญจรัตน์ วุฒิกมลชัย 4
14 วาสนา วันดี 4
15 พินิจ กัลยาศิลปิน 4
16 นิลุบล ทวีกุล 3
17 สุรสิทธิ์ อรรถจารุสิทธิ์ 3
18 เหรียญทอง พานสายตา 3
19 บุญญาภา ศรีหาตา 3
20 บรรณพิชญ์ สัมฤทธิ์ 3
21 ศราริน กลิ่นโพธิ์กลับ 2
22 ประภาศรี จงประดิษฐ์นันท์ 2
23 ไพรสน รุจิคุณ 2
24 วริศ แคนคอน 2
25 กิตจเมต แจ้งศริกุล 2
26 จินดารัตน์ ชื่นรุ่ง 2
27 ศิริขวัญ ภู่นา 2
28 รมิดา ขันตรีกรม 2
29 รัฐกร สืบคา 2
30 สาธิต อารีรักษ์ 2
31 อนงค์นาฏ พรหมทะสาร 2
32 ภาวนา ลิกขนานนท์ 2
33 วัฒนศักดิ์ ชมภูนิช 2
34 วันทนา เลิศศิริวรกุล 2
35 อรรถสิทธิ์ บุญธรรม 2
36 อุชฎา สุขจันทร์ 2
37 ทักษิณา ศันสยะวิชัย 2
38 กาญจนา กิระศักดิ์ 2
39 อุบล หินเธาว์ 2
40 สรรเพชญ์ อิ้มพัฒน์ 2
41 ปิยะรัตน์ จังพล 2
42 รัชดา ปรัชเจริญวนิชย์ 2
43 พรพรรณ สุทธิแย้ม 2
44 วารีย์ ทองมี 2
45 สุมาลี โพธิ์ทอง 2
46 ชูศักดิ์ สัจจพงษ์ 2
47 อุดม วงศ์ชนะภัย 2
48 ธรรมรัตน์ ทองมี 2
49 สุทัศนีย์ วงศ์ศุปไทย 2
50 ดารารัตน์ มณีจันทร์ 2
51 แววตา พลกุล 2
52 ทัศนีย์ บุตรทอง 2
53 ปัทมกร พงวาเรศ 2
54 เนติรัฐ ชุมสุวรรณ 2
55 ณัฐพงศ์ ศรีสมบัติ 2
56 นงลักษ์ ปั้นลาย 2
57 สรัตนา เสนาะ 2
58 เจิม จาประโคน 2
59 นภาพร คำนวณทิพย์ 2
60 กุลธิดา ดอนอยู่ไพร 1
61 อนุชา เหลาเคน 1
62 ศรีนวล สุราษฎร์ 1
63 ศิริลักษณ์ ล้านแก้ว 1
64 วรกานต์ ยอดชมภู 1
65 เพ็ญรัตน์ เทียมเพ็ง 1
66 อนุศาสตร์ สุ่มมาตร 1
67 มาลัย กล่อมแก้ว 1
68 ชัยวัฒน์ กะการดี 1
69 สมบูรณ์ วันดี 1
70 เบญจมาศ คำสืบ 1
71 ไพริน ผลตระกูล 1
72 ประชา ถ้าทอง 1
73 ประชา ถ้ำทอง 1
74 ปฏิมาภรณ์ จินจาคาม 1
75 นาฏญา โสภา 1
76 อัญชลี โพธิ์ตั้งธรรม 1
77 พิกุลทอง สุอนงค์ 1
78 มัทนา วานิชย์ 1
79 สุชาติ แก้วกมลจิต 1
80 พิกุล ซุนพุ่ม 1
81 จิราภา เมืองคล้าย 1
82 จงรักษ์ จารุเนตร 1
83 ศิวิไล ลาภบรรจบ 1
84 บุญเหลือ ศรีมุงคุณ 1
85 รุ่งรวี บุญทั่ง 1
86 ประสงค์ วงศ์ชนะภัย 1
87 ธำรง เชื้อกิตติศักดิ์ 1
88 สมชาย บุญประดับ 1
89 เชาวนาถ พฤทธิเทพ 1
90 เสาวรี บำรุง 1
91 อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์ 1
92 ภัสชญภณ หมื่นแจ้ง 1
93 เมธาพร พุฒขาว 1
94 พัชรินทร์ นามวง์ 1
95 มนตรี ปานตู 1
96 นรีลักษณ์ วรรณสาย 1
97 วิทูร อมรพล 1
98 กุลวิไล สุทธิลักษณวนิช 1
99 วสันต์ วรรณจักร์ 1
100 วุฒิพล จันสระคู 1
101 กัญญรัตน์ จำปาทอง 1
ปี
# พ.ศ. จำนวน
1 2563 1
2 2560 1
3 2559 2
4 2558 1
5 1086 1
6 543 3